Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.176

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 2 uchyla się pkt 1,
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Minister jest dysponentem części 26 i 39 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.";

2) w załączniku do rozporządzenia uchyla się pkt 2 i 3.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.