Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;

2) rozwój regionalny.

3. Minister jest dysponentem części 18 i 34 budżetu państwa.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.";

2) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI INWESTYCJI I ROZWOJU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Główny Geodeta Kraju;

2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.