Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.100

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324) w § 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) gospodarka morska;

2) gospodarka wodna;

3) rybołówstwo;

4) żegluga śródlądowa.

3. Minister jest dysponentem części 21, 22, 62 i 69 budżetu państwa.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r.