Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.279

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. poz. 2743, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 3 w zdaniu piątym wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa";
2) załącznik nr 2c otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

.....................................................................................

Miejscowość i data sporządzenia wniosku wykazu

WNIOSEK WYKAZ O NADANIE ODZNACZENIA WOJSKOWEGO O CHARAKTERZE PAMIĄTKOWYM

MAJĄCEGO W NAZWIE WYRAZ "GWIAZDA"

dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa za nienaganną służbę w związku z działalnością polskich kontyngentów wojskowych

poza granicami kraju

Lp.Nr PESELNazwisko, imiona,

imię ojca

(należy wypełnić

dużymi literami)

Imię i nazwisko

rodowe matki

(należy wypełnić

dużymi literami)

Data (rok,

miesiąc, dzień)

i miejsce

urodzenia

ObywatelstwoPoprzednie nazwiska

(rodowe, z poprzedniego

małżeństwa, sprzed zmiany

w trybie administracyjnym)

StopieńNazwa państwa lub nazwa

geograficzna terenu działania

kontyngentu lub prowadzenia

operacji wojskowej, czas pełnienia

służby (miesiące, dni)

Czy był/a

karany/a

sądownie?

12345678910
1
2
3
...
...

Komendant Służby Ochrony Państwa

Wnoszę o nadanie ..............................................

(nazwa odznaczenia)

Adnotacja Kancelarii Prezydenta RP

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Nazwisko, imię, telefon osoby, która sporządziła wniosek .............................................