Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody... - Dz.U.2023.175 - OpenLEX

Nowość Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.175

Akt oczekujący
Wersja od: 25 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na podstawie art. 254 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Dz. U. poz. 2492) w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W wynagrodzeniach osobowych planuje się dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Wód Polskich, z wyłączeniem Prezesa Wód Polskich, jego zastępców i osób zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego i jego zastępców.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.