§ 3. - Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2492

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2023 r.
§  3. 
1. 
W planie finansowym w części odpowiadającej przychodom i kosztom Wód Polskich nie ujmuje się środków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 255 ustawy.
2. 
Środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wód Polskich planuje się w pozycji planu - środki na wydatki majątkowe, z podziałem na poszczególne źródła finansowania zadań.
3. 
Po stronie kosztów, w części odpowiadającej amortyzacji, ujmuje się kwoty odpisów amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 i 2201).
4. 
Po stronie przychodów, w części odpowiadającej równowartości odpisów amortyzacyjnych, ujmuje się odpis dokonywany od wartości początkowej składników majątkowych sfinansowanych ze środków innych niż własne lub otrzymanych nieodpłatnie, jeżeli te składniki majątkowe podlegają amortyzacji.
5. 
Po stronie kosztów, w części odpowiadającej wynagrodzeniom, ujmuje się wszystkie wynagrodzenia osobowe wynikające z umów o pracę lub powołania, w tym również nagrodę roczną dla Prezesa Wód Polskich, jego zastępców oraz osób zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego, jego zastępców oraz wynagrodzenia bezosobowe.
6.  1
 W wynagrodzeniach osobowych planuje się dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Wód Polskich, z wyłączeniem Prezesa Wód Polskich, jego zastępców i osób zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego i jego zastępców.
7. 
Po stronie kosztów, w części odpowiadającej kosztom funkcjonowania, ujmuje się koszty związane z bieżącą działalnością Wód Polskich oraz realizacją przedsięwzięć, zadań lub projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków przeznaczonych na realizację projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych.
8. 
W kosztach realizacji zadań ujmuje się środki przekazane innym podmiotom, w tym w szczególności środki przekazywane Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowemu Instytutowi Badawczemu oraz Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu.
1 § 3 ust. 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lutego 2023 r.