Art. 254. - [Delegacja ustawowa - szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Wód Polskich] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2625 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r.
Art.  254.  [Delegacja ustawowa - szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Wód Polskich]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Wód Polskich, kierując się potrzebą zapewnienia sposobu przeznaczania środków publicznych na realizację zadań Wód Polskich oraz przestrzegania ładu finansów publicznych.