Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2168

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 22 grudnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222 oraz z 2016 r. poz. 1948) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (Dz. U. poz. 1486) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2-4 otrzymują brzmienie:

"§ 2. 1. Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22-31 2 Morza Bałtyckiego, zwanej dalej "ogólną kwotą połowową łososia", 548 sztuk łososia przeznacza się do rozdysponowania przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

2. Podziału ogólnej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22-31 3 Morza Bałtyckiego dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 8 m armatorów:

1) którym przyznano co najmniej raz, w wydanych na lata 2005-2014 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową łososia oraz

2) którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej łososia co najmniej w jednym roku w latach 2005-2014.

3. W celu dokonania podziału, o którym mowa w ust. 2, oblicza się udział procentowy armatora statku rybackiego w całkowitych połowach łososia, zgodnie z wzorem:

gdzie:

W - oznacza wyrażony procentowo udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach łososia (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku),

Pa - oznacza całkowite połowy łososia w sztukach, dokonane w latach 2005-2014, przez armatora statku rybackiego, który posiadał co najmniej raz, w wydanych na lata 2005-2014 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową łososia,

Pwa - oznacza całkowite połowy łososia w sztukach, dokonane w latach 2005-2014, przez armatorów statków rybackich, którzy posiadali co najmniej raz, w wydanych na lata 2005-2014 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową łososia oraz którzy nie dokonali zezłomowania statku rybackiego w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. poz. 2163, z 2005 r. poz. 832, z 2006 r. poz. 150 i 1622, z 2007 r. poz. 713 oraz z 2008 r. poz. 140), rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. z 2013 r. poz. 773 oraz z 2014 r. poz. 1130) albo w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1495 i 1964), zwanych dalej "rozporządzeniami w sprawie pomocy finansowej w zakresie złomowania statku rybackiego".

4. Wysokość indywidualnej kwoty połowowej łososia przyznawanej armatorowi na statek rybacki stanowi iloczyn liczby stanowiącej procentowy udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach łososia, obliczony zgodnie z ust. 3, oraz liczby stanowiącej ogólną kwotę połowową łososia przyznaną na dany rok kalendarzowy zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim.

5. Indywidualną kwotę połowową łososia przyznaje się w pełnych sztukach łososia.

§ 3. 1. Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla podobszarów 22-24 4 Morza Bałtyckiego i ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla podobszarów 25-32 5 Morza Bałtyckiego, zwanych dalej "ogólnymi kwotami połowowymi dorsza":

1) 0,5% sumy tych kwot, nie więcej jednak niż 100 ton, przeznacza się na połowy w celach naukowo-badawczych;

2) 500 ton przeznacza się na statki rybackie o długości całkowitej od 12 m do 25,5 m armatorów, którym w specjalnych zezwoleniach połowowych nie przyznano równocześnie kwot połowowych śledzia zachodniego, śledzia centralnego i szprota.

2. Podziału ogólnych kwot połowowych dorsza dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie według długości całkowitej tych statków, zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października 2011 r., jeżeli armatorzy tych statków mieli wydane do dnia 31 października 2009 r. specjalne zezwolenia połowowe uprawniające do połowów na obszarach, o których mowa w ust. 1, przyznając:

1) 150 ton - na statki rybackie o długości całkowitej powyżej 25,5 m, bez podziału na poszczególne statki rybackie;

2) pozostałą część ogólnych kwot połowowych dorsza - do podziału na poszczególne statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 8 m, w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Podziału kwoty połowowej dorsza, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Kwota połowowa dorsza odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 25,5 m, w ramach kwoty połowowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie może wynieść więcej niż 10 ton na jeden statek rybacki.

§ 4. 1. Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej szprota określonej dla podobszarów 22-32 6 Morza Bałtyckiego, zwanej dalej "ogólną kwotą połowową szprota", 2000 ton tej kwoty przeznacza się do rozdysponowania przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

2. Podziału ogólnej kwoty połowowej szprota dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 8 m armatorów:

1) którym przyznano co najmniej raz, w wydanych w latach 2005-2014 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową szprota oraz

2) którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej szprota w co najmniej jednym roku w latach 2005-2014.

3. Podziału ogólnej kwoty połowowej szprota dokonuje się, przyznając:

1) 20 ton - na statki rybackie o długości całkowitej od 8 m do poniżej 12 m, bez podziału na poszczególne statki rybackie;

2) pozostałą część ogólnej kwoty połowowej szprota - na statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 12 m, w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Długość całkowitą statków rybackich, o których mowa w ust. 3, określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października 2014 r.

5. Kwota połowowa szprota odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej od 8 m do poniżej 12 m, w ramach kwoty połowowej szprota, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nie może wynieść więcej niż tonę na jeden statek rybacki.";

2)
w § 5:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia określonej dla podobszarów 22-24 7 Morza Bałtyckiego, zwanego dalej "śledziem zachodnim", dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 8 m, których armatorzy w 2007 r., 2008 r. lub 2009 r. posiadali w specjalnym zezwoleniu połowowym kwotę połowową śledzia zachodniego oraz dokonali odłowienia co najmniej jej części co najmniej w jednym roku z tych lat.";

3)
w § 6:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia określonej dla podobszarów 25-27, 28.2, 29 i 32 8 Morza Bałtyckiego, zwanego dalej "śledziem centralnym":

1) 500 ton przeznacza się na statki rybackie o długości całkowitej od 8 m do poniżej 12 m armatorów:

a) którzy nie spełniają warunków, o których mowa w ust. 2, oraz

b) którym przyznano w specjalnych zezwoleniach połowowych wyłącznie narzędzia połowowe, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. poz. 1494 i 2010);

2) 1500 ton przeznacza się do rozdysponowania przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia centralnego, o której mowa w ust. 2, dokonuje się, na statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 8 m, przyznając:

1) 2000 ton - na statki rybackie o długości całkowitej od 8 m do poniżej 12 m, bez podziału na poszczególne statki rybackie;

2) pozostałą część ogólnej kwoty połowowej śledzia centralnego - na statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 12 m, w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Kwota połowowa śledzia centralnego odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej od 8 m do poniżej 12 m, w ramach kwoty połowowej, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, nie może wynieść więcej niż 20 ton na jeden statek rybacki;

2) ust. 3 pkt 1, nie może wynieść więcej niż 30 ton na jeden statek rybacki.";

4)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. W przypadku gdy armator statku rybackiego o długości całkowitej co najmniej 8 m jest uprawniony do połowu śledzia zachodniego i śledzia centralnego, przy podziale ogólnych kwot połowowych tych gatunków w specjalnym zezwoleniu połowowym wydawanym dla tego armatora wielkość przyznanej kwoty połowowej śledzia centralnego pomniejsza się o wielkość przyznanej kwoty połowowej śledzia zachodniego.

2. W przypadku gdy wielkość przyznanej armatorowi statku rybackiego kwoty połowowej śledzia zachodniego jest większa od wielkości przyznanej kwoty połowowej śledzia centralnego, kwoty połowowej śledzia centralnego nie przyznaje się.";

5)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Podziału ogólnych kwot połowowych gładzicy, dobijaka lub tobiasza, określonych dla podobszarów 22-32 9 Morza Bałtyckiego dokonuje się, na wniosek armatora statku rybackiego o długości całkowitej co najmniej 8 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie.

2. Kwota połowowa dobijaka lub tobiasza odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej co najmniej 8 m nie może wynieść więcej niż 50 ton łącznie tych gatunków na jeden statek rybacki.";

6)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. W przypadku armatorów statków rybackich o długości całkowitej poniżej 8 m, którzy złożyli wnioski o wydanie specjalnych zezwoleń połowowych oraz:

1) których statki rybackie zostały wpisane do rejestru statków rybackich nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo zostały wpisane do tego rejestru po dniu 31 grudnia 2010 r. wskutek:

a) zmiany oznaki rybackiej statku rybackiego lub

b) wymiany statku rybackiego na nowy, lub

c) zmniejszenia lub zwiększenia długości statku rybackiego w wyniku jego modernizacji, lub

d) wprowadzenia do rejestru statków rybackich statku rybackiego, który został utracony w wyniku zdarzenia losowego oraz

2) którzy mieli wydane na 2015 r. lub 2016 r. specjalne zezwolenie połowowe uprawniające do połowów na podobszarach 22-32 10 Morza Bałtyckiego

– gatunki organizmów morskich objęte ogólną kwotą połowową bez określania wysokości kwoty połowowej tych gatunków wpisuje się do specjalnych zezwoleń połowowych uprawniających do połowów na wodach morza terytorialnego podobszarów 24-26 11 Morza Bałtyckiego, Zatoki Gdańskiej oraz Zatoki Puckiej.

2. W przypadku armatorów statków rybackich o długości całkowitej poniżej 8 m, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w ust. 1, do specjalnych zezwoleń połowowych uprawniających do połowów na wodach morza terytorialnego podobszarów 24-26 12 Morza Bałtyckiego, Zatoki Gdańskiej oraz Zatoki Puckiej wpisuje się gatunki organizmów morskich nieobjęte ogólną kwotą połowową.";

7)
w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje szczegółowego podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy:

1) dorsza armatorom statków rybackich o długości całkowitej:

a) od 8 m do 25,5 m - w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

b) powyżej 25,5 m - 5% z dodatkowej kwoty połowowej dorsza, do podziału w częściach równych na poszczególne statki rybackie;

2) łososia - w częściach równych na poszczególne statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 8 m;

3) śledzia zachodniego - w częściach równych na poszczególne statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 8 m;

4) szprota armatorom statków rybackich o długości całkowitej:

a) od 8 m do poniżej 12 m - 5% z dodatkowej kwoty połowowej szprota, do podziału w częściach równych na poszczególne statki rybackie,

b) od 12 m - w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

5) śledzia centralnego armatorom statków rybackich o długości całkowitej:

a) od 8 m do poniżej 12 m - 5% z dodatkowej kwoty połowowej śledzia centralnego, do podziału w częściach równych na poszczególne statki rybackie,

b) od 12 m - w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.";

8)
w § 12 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

"1) dorsza - 20%;

2) łososia - 50%;

3) śledzia zachodniego - 20%;

4) śledzia centralnego - 20%;";

9)
w § 13:
a)
w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) gładzicy - 1% z ogólnej kwoty połowowej gładzicy.",

b)
uchyla się ust. 2;
10)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:
Kategoria długości statku rybackiegoDługość całkowita statku rybackiego (m)Współczynnik podziału

(wsp)

a8,00-9,990,6
b10,00-11,990,8
c12,00-14,990,8
d15,00-18,490,9
e18,50-20,490,7
f20,50-25,490,7
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kwotę połowową dorsza przypadającą na dany statek rybacki oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

KI - oznacza indywidualną kwotę połowową dorsza przypadającą na dany statek rybacki w danej kategorii długości,

KP1 - oznacza kwotę połowową dorsza, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia,

KP2 - oznacza dodatkową kwotę połowową dorsza, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia,

LSa, LSb, LSc, LSd, LSe, LSf - oznaczają odpowiednio liczbę statków rybackich o określonej długości całkowitej, wpisanych do rejestru statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e, f,

wspa, wspb, wspc, wspd, wspe, wspf - oznaczają odpowiednio współczynniki podziału dla statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e, f,

wsp[a] ... [f] - oznacza odpowiedni współczynnik podziału dorsza przypadający na dany statek rybacki w danej kategorii długości statku rybackiego, ujętej w tabeli określonej w ust. 1.";

11)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:
Kategoria długości statku rybackiegoDługość całkowita statku rybackiego (m)Współczynnik podziału

(wsp)

a12,00-14,990,1
b15,00-18,490,15
c18,50-20,490,25
d20,50-24,000,4
e24,01-25,490,5
f25,50-30,490,95
gpowyżej 30,491
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kwotę połowową szprota przypadającą na dany statek rybacki oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

KI - oznacza kwotę połowową szprota przypadającą na dany statek rybacki w danej kategorii długości,

KPSz - oznacza kwotę połowową szprota, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia,

KPSz2 - oznacza dodatkową kwotę połowową szprota, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia,

LSa, LSb, LSc, LSd, LSe, LSf, LSg - oznaczają odpowiednio liczbę statków rybackich o określonej długości całkowitej, wpisanych do rejestru statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e, f lub g,

wspa, wspb, wspc, wspd, wspe, wspf, wspg - oznaczają odpowiednio współczynniki podziału dla statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e, f lub g,

wsp[a] ... [g] - oznacza odpowiedni współczynnik podziału szprota przypadający na dany statek rybacki w danej kategorii długości statku rybackiego, ujętej w tabeli określonej w ust. 1.";

12)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:
Kategoria długości statku rybackiegoDługość całkowita statku rybackiego (m)Współczynnik podziału

(wsp)

a12,00-14,990,1
b15,00-18,490,15
c18,50-20,490,25
d20,50-24,000,4
e24,01-25,490,5
f25,50-30,491
gpowyżej 30,491
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kwotę połowową śledzia centralnego przypadającą na dany statek rybacki oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

KI - oznacza kwotę połowową śledzia centralnego przypadającą na dany statek rybacki w danej kategorii długości,

KPSc - oznacza kwotę połowową śledzia centralnego, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia,

KPSc2 - oznacza dodatkową kwotę połowową śledzia centralnego, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia,

LSa, LSb, LSc, LSd, LSe, LSf, LSg - oznaczają odpowiednio liczbę statków rybackich o określonej długości całkowitej, wpisanych do rejestru statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e, f lub g,

wspa, wspb, wspc, wspd, wspe, wspf, wspg - oznaczają odpowiednio współczynniki podziału dla statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e, f lub g,

wsp[a] ... [g] - oznacza odpowiedni współczynnik podziału śledzia centralnego przypadający na dany statek rybacki w danej kategorii długości statku rybackiego, ujętej w tabeli określonej w ust. 1.".

1.
Do wniosków o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2017 r. złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.
Armator statku rybackiego o długości całkowitej co najmniej 8 m składa wniosek o przyznanie w specjalnym zezwoleniu połowowym na 2017 r. kwoty połowowej dobijaka lub tobiasza w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3.
Armator statku rybackiego, którego długość całkowita na dzień 31 października 2011 r. wynosiła poniżej 8 m, a następnie została zwiększona, bierze udział w podziale ogólnej kwoty połowowej dorsza, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, według długości całkowitej tego statku, zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października 2016 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
2 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1).
3 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1).
4 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1).
5 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1).
6 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1).
7 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1).
8 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1).
9 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1).
10 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1).
11 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1).
12 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1).