Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2111

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 16 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych (Dz. U. poz. 603) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Księga rejestrowa programów rozprowadzanych prowadzona jest dla każdego operatora rozprowadzającego programy, zwanego dalej "operatorem".";

2) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych może złożyć wyłącznie operator.",

b) w ust. 3 uchyla się pkt 3;
3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZGŁOSZENIE O DOKONANIE

WPISU DO REJESTRU

1. Nr zgłoszenia

PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH ROZPOWSZECHNIANYCH

WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM

2. Data przyjęcia zgłoszenia

3. Nr wpisu do księgi rejestrowej

I. DANE NADAWCY

4. Imię

7. Nazwa nadawcy

5. Nazwisko

8. NIP

6. Obywatelstwo

9. Nr KRS

Siedziba i adres nadawcy

10. Ulica

13. Kod pocztowy

11. Nr domu

14. Nr telefonu

12. Miejscowość

15. E-mail

Adres do korespondencji

16. Ulica

19. Kod pocztowy

17. Nr domu

20. Nr telefonu

18. Miejscowość

21. E-mail

II. INFORMACJE PROGRAMOWE I TECHNICZNE

22. Nazwa Programu

23. Sposób rozpowszechniania programu

24. Podstawowe informacje o programie

Charakter programu: uniwersalny/wyspecjalizowany*

Jeżeli wyspecjalizowany, to jaki?:

Krótki opis programu:

25. Podpis **

26. Pieczęć**

27. Data wypełnienia wniosku

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem email iod@krrit.gov.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu w celu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, a następnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODOi.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu do dnia wykreślenia programu z rejestru, a następnie – zgodnie z obowiązującym w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przepisami o archiwizacji dokumentów – przez okres 10 lat od końca roku, w którym dokonano wykreślenia programu z rejestru.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

d)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w niniejszym formularzu jest obowiązkiem wynikającym z art. 44a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

_________________________

" Niepotrzebne skreślić. Program wyspecjalizowany w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

**W przypadku przekazywania zgłoszenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej będzie to podpis profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

iRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZGŁOSZENIE O DOKONANIE

WPISU DO REJESTRU

PROGRAMÓW ROZPROWADZANYCH

1. Nr zgłoszenia

2. Data przyjęcia zgłoszenia

3. Nr wpisu do księgi rejestrowej

I. DANE OPERATORA ROZPROWADZAJĄCEGO PROGRAM

4. Imię

7. Nazwa podmiotu

5. Nazwisko

8. NIP

6. Obywatelstwo

9. Nr KRS

Siedziba i adres operatora

10. Ulica

13. Kod pocztowy

11. Nr domu

14. Nr telefonu

12. Miejscowość

15. E-mail

Adres do korespondencji

16. Ulica

19. Kod pocztowy

17. Nr domu

20. Nr telefonu

18. Miejscowość

21. E-mail

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

Załącznik

Liczba załączników

22.

Dokument od nadawcy wskazujący, że rozprowadzanie programu nie będzie naruszało praw nadawcy programu, wraz z terminem obowiązywania zgody nadawcy na rozprowadzanie

23.

Dokument wskazujący, że program jest rozpowszechniany, a w przypadku programu przekazywanego przez nadawcę operatorowi – umowa z nadawcą programu

III. OBSZAR, NA KTÓRYM PROGRAM MA BYĆ ROZPROWADZANY

Liczba abonentów (nie dotyczy operatorów rozprowadzających programy w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny)

24. Liczba

Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej

należy załączyć oświadczenie o prowadzeniu działalności operatorskiej

polegającej na rozprowadzaniu programów.

25. Numer

26. Wskazanie obszaru, na którym program będzie rozprowadzany*

IV. INFORMACJE PROGRAMOWE

Wykaz programów objętych

wnioskiem o rejestrację

27. Liczba programów objętych wnioskiem o wpis do rejestru

Lp.

Nazwa programu

R/T*

Nazwa i adres nadawcy

1

2

3

4

5

28. Podpis***

29. Pieczęć***

30. Data wypełnienia wniosku

___________________________

*W przypadku usługi świadczonej w systemie teleinformatycznym nazwa usługi oraz adres internetowy domeny.

**Dla programów radiowych wpisać R, telewizyjnych T.

" " " W przypadku przekazywania zgłoszenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej będzie to podpis profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem email iod@krrit.gov.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu w celu prowadzenia rejestru programów rozprowadzanych, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, a następnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODOi.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu do dnia wykreślenia programu z rejestru, a następnie – zgodnie z obowiązującym w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przepisami o archiwizacji dokumentów – przez okres 10 lat od końca roku, w którym dokonano wykreślenia programu z rejestru.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

d)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w niniejszym formularzu jest obowiązkiem wynikającym z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

___________________________

iRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).