[Delegacja ustawowa - szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru] - Art. 46. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Delegacja ustawowa - szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  46.  [Delegacja ustawowa - szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru]

Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych, w tym:

1)
wzór rejestru,
2)
wzór zgłoszenia o wpis do rejestru

- uwzględniając możliwość prowadzenia rejestru oraz zgłaszania do niego wniosków w systemie teleinformatycznym, konieczność zapewnienia przejrzystości i kompletności zapisu informacji znajdujących się w rejestrze oraz sprawność postępowania rejestracyjnego, a także nieobciążanie dostawców usług medialnych utrudnieniami w zakresie wykonywanej działalności.