Szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.103.603

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 459) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych, w tym:
1)
wzór rejestru;
2)
wzór zgłoszenia o wpis do rejestru.
1. 
Rejestr programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, zwanym dalej "rejestrem programów rozpowszechnianych", prowadzony jest w formie księgi rejestrowej według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Rejestr programów rozprowadzanych prowadzony jest w formie księgi rejestrowej według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Księga rejestrowa, o której mowa w § 2 ust. 1, prowadzona jest dla każdego nadawcy.
2. 
Dla każdej księgi rejestrowej, o której mowa w ust. 1, prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące akta postępowania o wpis programu do rejestru oraz wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonanych wpisów.
1. 
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów rozpowszechnianych może złożyć wyłącznie nadawca programu telewizyjnego rozpowszechnianego w systemie teleinformatycznym.
2. 
W postępowaniu o dokonanie wpisu do rejestru programów rozpowszechnianych stosuje się wzór zgłoszenia programu określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Oznaczenie księgi rejestrowej, o której mowa w § 2 ust. 1, zawiera numer księgi, nazwę nadawcy i jego siedzibę, adres korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej, oraz datę założenia księgi.
2. 
Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:
1)
rubryka pierwsza - liczba porządkowa;
2)
rubryka druga - data wpisu;
3)
rubryka trzecia - nazwa programu;
4)
rubryka czwarta - sposób rozpowszechniania programu;
5)
rubryka piąta - charakter programu;
6)
rubryka szósta - państwa, w których możliwy jest odbiór programu;
7)
rubryka siódma - wzmianka o wykreśleniu wpisu;
8)
rubryka ósma - uwagi.
1. 
Wpis do księgi rejestrowej, o której mowa w § 2 ust. 1, dokonywany jest na podstawie postanowienia organu rejestracyjnego.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmian treści wpisu do księgi rejestrowej.
1.  2
 Księga rejestrowa programów rozprowadzanych prowadzona jest dla każdego operatora rozprowadzającego programy, zwanego dalej "operatorem".
2. 
Dla każdej księgi rejestrowej, o której mowa w ust. 1, prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące akta postępowania o wpis programu do rejestru oraz wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonanych wpisów.
1.  3
 Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych może złożyć wyłącznie operator.
2. 
W postępowaniu o dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych stosuje się wzór zgłoszenia programu określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
3. 
Wnioskodawca dołącza do zgłoszenia:
1)
dokumenty wskazujące, że rozprowadzanie programu nie będzie naruszało praw nadawcy programu, w szczególności: umowy, zgody lub oświadczenia od nadawcy;
2)
dokumenty wskazujące, że program jest rozpowszechniany, a w przypadku programu przekazanego przez nadawcę operatorowi - umowę z nadawcą programu;
3) 4
 (uchylony).
1. 
Oznaczenie księgi rejestrowej programów rozprowadzanych zawiera numer porządkowy księgi, określenie operatora i jego siedziby, adres korespondencyjny, w tym poczty elektronicznej, oraz datę założenia księgi.
2. 
Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:
1)
rubryka pierwsza - liczba porządkowa wpisu;
2)
rubryka druga - data wpisu;
3)
rubryka trzecia - nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania;
4)
rubryka czwarta - nazwa i siedziba nadawcy programu;
5)
rubryka piąta - obszar, na którym program będzie rozprowadzany;
6)
rubryka szósta - numer wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
7)
rubryka siódma - termin ważności wpisu;
8)
rubryka ósma - wzmianka o wykreśleniu wpisu;
9)
rubryka dziewiąta - uwagi.
1. 
Wpis do księgi rejestrowej programów rozprowadzanych dokonywany jest na podstawie postanowienia organu rejestracyjnego.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmian treści wpisu do księgi rejestrowej programów rozprowadzanych.
Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych oraz wzoru rejestru i wzoru zgłoszenia o wpis do rejestru (Dz. U. Nr 194, poz. 2002).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 maja 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  5

WZÓR

KSIĘGA REJESTROWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH ROZPOWSZECHNIANYCH WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

KSIĘGA REJESTROWA PROGRAMÓW ROZPROWADZANYCH

Nr księgi

Nazwa operatora

Adres siedziby operatora

Adres korespondencyjny, w tym poczty elektronicznej

Data założenia księgi

Lp.Data wpisuNazwa

programu

przewidzianego

do rozprowadza-

nia

Nazwa

i siedziba

nadawcy

programu

Obszar,

na którym

program

będzie

rozprowa-

dzany

Numer wpisu

do rejestru

przedsiębior-

ców telekomuni-

kacyjnych

Termin

ważności

wpisu

Wzmianka

o wykreś-

leniu

wpisu

Uwagi
123456789

ZAŁĄCZNIK Nr  3  6

WZÓR

ZGŁOSZENIE O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4  7

WZÓR

ZGŁOSZENIE O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU PROGRAMÓW ROZPROWADZANYCH

wzór

1 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1987) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2021 r.
2 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 października 2018 r. (Dz.U.2018.2111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 listopada 2018 r.
3 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 16 października 2018 r. (Dz.U.2018.2111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 listopada 2018 r.
4 § 8 ust. 3 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 16 października 2018 r. (Dz.U.2018.2111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 listopada 2018 r.
5 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1987) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2021 r.
6 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 października 2018 r. (Dz.U.2018.2111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 listopada 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1987) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2021 r.

7 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 16 października 2018 r. (Dz.U.2018.2111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 listopada 2018 r.