Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1749

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 10 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z 2017 r. poz. 2194 oraz z 2019 r. poz. 862) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2509 zł.".

§  2.  Środki na wydatki wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do wysokości, o której mowa w § 6 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty po dniu 30 czerwca 2019 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, marszałek województwa przekazuje na podstawie porozumienia jednostce, która zatrudniała tych lekarzy.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).