Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.328

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 2 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. Przepisu ust. 1 pkt 4 lit. b nie stosuje się, jeżeli przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję.";

2) w § 2 w ust. 3:
a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez udziału psów lub z udziałem psów, lub

5) polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką",

b) część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"- jeżeli po przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzi, że odłowy zwierząt łownych, polowania na zwierzęta łowne, polowania indywidualne na zwierzęta łowne, polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez udziału psów lub z udziałem psów lub polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką powodują zagrożenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.";

3) w § 4 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

"2b. Dopuszcza się przemieszczanie świń do natychmiastowego uboju z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że:

1) przemieszczane świnie przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia;

2) świnie te spełniają warunki określone w ust. 2 pkt 1 lub 2 i ust. 3;

3) świnie będące w tym gospodarstwie pochodzą wyłącznie z jednego gospodarstwa, w którym była prowadzona hodowla świń, położonego na obszarze ochronnym lub objętym ograniczeniami;

4) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia tego gospodarstwa po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykazała, że przemieszczenie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń, wyraził zgodę na przemieszczenie świń z gospodarstwa, w którym była prowadzona hodowla świń, określonego w pkt 3 do gospodarstwa, z którego świnie mają być przemieszczone do natychmiastowego uboju;

5) gospodarstwo, w którym była prowadzona hodowla świń, określone w pkt 3 i gospodarstwo, z którego świnie mają być przemieszczone do natychmiastowego uboju, mają wspólny plan ochrony biologicznej zmniejszający ryzyko wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca położenia odpowiednio gospodarstwa, w którym była prowadzona hodowla świń, określonego w pkt 3 oraz gospodarstwa, z którego świnie mają być przemieszczone do natychmiastowego uboju; przestrzeganie wspólnego planu ochrony biologicznej powiatowy lekarz weterynarii kontroluje co najmniej raz na trzy miesiące;

6) świnie te są przewożone do natychmiastowego uboju bezpośrednio, bez zatrzymywania lub rozładunku, do rzeźni wyznaczonej do tego celu przez powiatowego lekarza weterynarii, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 3 lit. b;

7) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni został poinformowany o zamiarze przemieszczenia świń do rzeźni w celu ich natychmiastowego uboju;

8) przemieszczanie tych świń do rzeźni przez obszary znajdujące się poza obszarem objętym ograniczeniami odbywa się trasami przewozu określonymi przez powiatowego lekarza weterynarii, a pojazdy używane do transportu świń są czyszczone i poddawane dezynfekcji, i w razie potrzeby dezynsekcji, jak najszybciej po rozładunku;

9) powiatowy lekarz weterynarii, w wyniku przeprowadzonej kontroli, wyraził zgodę na przemieszczenie świń danym samochodem ciężarowym lub innym pojazdem używanym do transportu świń;

10) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce:

a) pochodzenia świń informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń o zamiarze ich przemieszczenia,

b) przeznaczenia świń informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń o ich przemieszczeniu;

11) w gospodarstwie, w którym była prowadzona hodowla świń, określonym w pkt 3 i gospodarstwie, z którego świnie mają być przemieszczone do natychmiastowego uboju, w odniesieniu do świń powyżej czterech miesięcy życia były stosowane procedury określone w rozdziale IV część A pkt 4 instrukcji diagnostycznej.";

4) w § 5 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) przemieszczanie świń do rzeźni przez obszary znajdujące się poza obszarem zagrożenia odbywa się określonymi trasami przewozu, a pojazdy używane do transportu świń są czyszczone i poddawane dezynfekcji, i w razie potrzeby dezynsekcji, jak najszybciej po rozładunku;";

5) w § 11 w ust. 2 uchyla się pkt 3;
6) w § 12:
a) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "16 września 2010 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom (Dz. U. z 2015 r. poz. 391)" zastępuje się wyrazami "21 października 2016 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt (Dz. U. poz. 1762)",
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Dopuszcza się wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami i spełniających warunki określone w § 4 ust. 2b oraz mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z takiego mięsa lub zawierających w swoim składzie takie mięso.";

7) w § 13 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "16 września 2010 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom" zastępuje się wyrazami "21 października 2016 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt";
8) w § 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dopuszcza się wysyłanie produktów mięsnych wyprodukowanych z mięsa dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym i obszarze objętym ograniczeniami poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pod warunkiem że produkty te zostały:

1) wyprodukowane zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt;

2) poddane obróbce termicznej, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt, w części A w pkt 1 lub 5;

3) zaopatrzone w świadectwo zdrowia, w którym została zamieszczona informacja w brzmieniu: Produkty zgodne z decyzją Komisji 2014/709/UE (*)

(*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).