Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.290 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń na obszarach wymienionych w części I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), zwanych dalej "obszarem ochronnym", na obszarach wymienionych w części II załącznika do tej decyzji, zwanych dalej "obszarem objętym ograniczeniami", oraz na obszarach wymienionych w części III załącznika do tej decyzji, zwanych dalej "obszarem zagrożenia", nakazuje się:
1) utrzymywanie świń w gospodarstwie:
a) 2  w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi,
b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m,
b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa

- a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

4a) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;
5) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;
6) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;
7) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;
8) 3  prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej "produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego", wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
9) 4  uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie;
10) 5  wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
1a.  Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b nie stosuje się w przypadku świń utrzymywanych w gospodarstwie w systemie otwartym.
1b.  6  Przepisu ust. 1 pkt 4 lit. b nie stosuje się, jeżeli przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję.
1c.  7  (uchylony).
1d.  W gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się:
1) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;
2) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem;
3) (uchylony).
1e.  W gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.
2.  Na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia nakazuje się ponadto:
1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
a) wjazdami i wejściami do miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń oraz miejsc przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, str. 1), zwany dalej "podmiotem gospodarczym",
b) wyjazdami i wyjściami z miejsc, o których mowa w lit. a

- a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

2) stosowanie przez osoby mające kontakt ze świniami w miejscach przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscach przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia.
3.  8  W przypadku gdy świnie lub utrzymywane w warunkach fermowych dziki lub świniodziki są utrzymywane w gospodarstwie w systemie otwartym, wybieg dla tych zwierząt zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem, a każdy wjazd i wyjazd oraz wejście i wyjście z takiego wybiegu zabezpiecza się matą dezynfekcyjną, która powinna spełniać wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
4.  Maty dezynfekcyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny spełniać wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
§  1a.  9  Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia:
1) nakazuje się:
a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
b) 10  prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
d) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
e) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
g) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
h) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
j) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
k) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;
2) zakazuje się:
a) 11  wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
§  2. 
1.  Na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się:
1) 12  wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
2) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
2.  Na obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się ponadto:
1) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;
2) prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami, z wyjątkiem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub innych miejsc, będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego taką działalność;
3) (uchylony);
4) dokarmiania dzików.
2a.  Na obszarze zagrożenia zakazuje się ponadto polowań zbiorowych z udziałem psów.
3.  Na obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie obwodu łowieckiego, a w przypadku gdy obwód łowiecki jest położony na obszarze więcej niż jednego powiatu - właściwy ze względu na położenie największej części tego obwodu może zakazać:
1) odłowów zwierząt łownych lub
2) polowań na zwierzęta łowne, lub
3) polowań indywidualnych na zwierzęta łowne, lub
4) 13  polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez udziału psów lub z udziałem psów, lub
5) 14  polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką,

- jeżeli po przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzi, że odłowy zwierząt łownych, polowania na zwierzęta łowne, polowania indywidualne na zwierzęta łowne, polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez udziału psów lub z udziałem psów lub polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką powodują zagrożenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. 15

§  3. 
1.  Nakazuje się oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczenia na obszarze ochronnym lub obszarze zagrożenia, lub obszarze objętym ograniczeniami, lub z tych obszarów.
2.  Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu, o którym mowa w ust. 1, jest przechowywany przez podmiot, który dokonał przemieszczenia określonego w ust. 1, przez 3 lata od dnia zakończenia tego przemieszczenia.
3.  Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu po ostatnim przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń albo jego kopia są przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.
§  4. 
1.  Zakazuje się przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar.
2.  Dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do miejsca położonego na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które znajduje się na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE, zwanej dalej "decyzją Komisji 2014/709/UE", jeżeli w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa lub jednostek produkcyjnych wchodzących w skład tego gospodarstwa, w których są utrzymywane świnie, które mają zostać przemieszczone, z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, a przemieszczane świnie przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia oraz:
1) zostały poddane:
a) badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z instrukcją diagnostyczną określoną w decyzji Komisji Europejskiej 2003/422/WE z dnia 26 maja 2003 r. zatwierdzającej podręcznik diagnostyczny dotyczący afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 143 z 11.06.2003, str. 35 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, str. 59), zwaną dalej "instrukcją diagnostyczną", w okresie 15 dni przed dniem przemieszczenia i uzyskano ujemny wynik tego badania, oraz
b) badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek określonymi w części A rozdziału IV instrukcji diagnostycznej przez urzędowego lekarza weterynarii, nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem, lub
2) pochodzą z gospodarstwa:
a) w którym:
świnie są utrzymywane w zamykanych pomieszczeniach,
materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików,
czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach takich zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 72 godziny,
świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze świniami zdrowymi,
b) które co najmniej 2 razy w roku bezpośrednio poprzedzającym przemieszczenie świń było poddane kontroli, w odstępie co najmniej 4 miesięcy, przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z wytycznymi i procedurami określonymi w rozdziale IV instrukcji diagnostycznej, i kontrola ta:
obejmowała badanie kliniczne świń i pobranie próbek od świń w wieku powyżej 60. dnia życia zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek określonymi w części A rozdziału IV instrukcji diagnostycznej,
potwierdziła prawidłowe stosowanie środków określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 3-6, § 2 ust. 1 oraz § 18 ust. 2;
3) dodatkowo, w przypadku przemieszczenia świń do miejsca położonego na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które znajduje się na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, spełniają wymagania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz jeżeli uzyskano zgodę właściwego organu państwa członkowskiego tranzytu i państwa członkowskiego przeznaczenia świń na takie przemieszczenie.
2a.  W przypadku dopuszczenia przemieszczenia świń do miejsca położonego na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które znajduje się na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE:
1) świnie przemieszcza się bezpośrednio do miejsca przeznaczenia, bez zatrzymywania, po trasie wyznaczonej przez powiatowego lekarza weterynarii;
2) środek transportu używany do przemieszczania świń:
a) po załadunku świń jest plombowany przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce załadunku świń; w czasie przemieszczania świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nałożona plomba może zostać zerwana i zastąpiona nową wyłącznie podczas wypadku lub awarii tego środka transportu przez funkcjonariusza publicznego służb obecnych podczas tego wypadku lub tej awarii; ponowny załadunek oraz wymiana plomby są dokonywane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce wypadku lub awarii, lub ponownego załadunku zwierząt oraz zgłaszane powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce załadunku świń w miejscu ich pochodzenia,
b) po wyładunku świń w miejscu przeznaczenia, oczyszcza się i dezynfekuje w obiekcie zamkniętym, w szczególności na terenie gospodarstwa lub rzeźni;
3) osoba odpowiedzialna za transport przemieszczanych świń niezwłocznie informuje o wypadku lub awarii samochodu ciężarowego lub innego pojazdu używanego do transportu tych świń, który nastąpił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce wypadku lub awarii;
4) w świadectwie zdrowia, w które zaopatruje się przemieszczane świnie, umieszcza się ponadto informację w brzmieniu: "Świnie spełniające warunki określone w art. 3 decyzji Komisji 2014/709/UE (*) (*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.";
5) świnie po wyładunku w państwie członkowskim przeznaczenia nie mogą być następnie przemieszczane do innego państwa członkowskiego;
6) Główny Lekarz Weterynarii niezwłocznie informuje Komisję Europejską i państwa członkowskie Unii Europejskiej o przyznanym odstępstwie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.
2b.  16  Dopuszcza się przemieszczanie świń do natychmiastowego uboju z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że:
1) przemieszczane świnie przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia;
2) świnie te spełniają warunki określone w ust. 2 pkt 1 lub 2 i ust. 3;
3) świnie będące w tym gospodarstwie pochodzą wyłącznie z jednego gospodarstwa, w którym była prowadzona hodowla świń, położonego na obszarze ochronnym lub objętym ograniczeniami;
4) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia tego gospodarstwa po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykazała, że przemieszczenie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń, wyraził zgodę na przemieszczenie świń z gospodarstwa, w którym była prowadzona hodowla świń, określonego w pkt 3 do gospodarstwa, z którego świnie mają być przemieszczone do natychmiastowego uboju;
5) gospodarstwo, w którym była prowadzona hodowla świń, określone w pkt 3 i gospodarstwo, z którego świnie mają być przemieszczone do natychmiastowego uboju, mają wspólny plan ochrony biologicznej zmniejszający ryzyko wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca położenia odpowiednio gospodarstwa, w którym była prowadzona hodowla świń, określonego w pkt 3 oraz gospodarstwa, z którego świnie mają być przemieszczone do natychmiastowego uboju; przestrzeganie wspólnego planu ochrony biologicznej powiatowy lekarz weterynarii kontroluje co najmniej raz na trzy miesiące;
6) świnie te są przewożone do natychmiastowego uboju bezpośrednio, bez zatrzymywania lub rozładunku, do rzeźni wyznaczonej do tego celu przez powiatowego lekarza weterynarii, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 3 lit. b;
7) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni został poinformowany o zamiarze przemieszczenia świń do rzeźni w celu ich natychmiastowego uboju;
8) przemieszczanie tych świń do rzeźni przez obszary znajdujące się poza obszarem objętym ograniczeniami odbywa się trasami przewozu określonymi przez powiatowego lekarza weterynarii, a pojazdy używane do transportu świń są czyszczone i poddawane dezynfekcji, i w razie potrzeby dezynsekcji, jak najszybciej po rozładunku;
9) powiatowy lekarz weterynarii, w wyniku przeprowadzonej kontroli, wyraził zgodę na przemieszczenie świń danym samochodem ciężarowym lub innym pojazdem używanym do transportu świń;
10) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce:
a) pochodzenia świń informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń o zamiarze ich przemieszczenia,
b) przeznaczenia świń informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń o ich przemieszczeniu;
11) w gospodarstwie, w którym była prowadzona hodowla świń, określonym w pkt 3 i gospodarstwie, z którego świnie mają być przemieszczone do natychmiastowego uboju, w odniesieniu do świń powyżej czterech miesięcy życia były stosowane procedury określone w rozdziale IV część A pkt 4 instrukcji diagnostycznej.
3.  Próbki do badań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. b tiret pierwsze, są pobierane przez urzędowego lekarza weterynarii.
4.  Jednostkę produkcyjną, z której mają być przemieszczone świnie, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, wyznacza powiatowy lekarz weterynarii po potwierdzeniu, że struktura i wielkość jednostek produkcyjnych, odległość między tymi jednostkami oraz czynności w nich przeprowadzane zapewniają, że utrzymywanie świń i ich karmienie odbywa się w oddzielnych pomieszczeniach w sposób, który uniemożliwia rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń między tymi jednostkami produkcyjnymi.
§  5. 
1.  Zakazuje się przemieszczania świń z obszaru zagrożenia poza ten obszar.
1a.  Dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze zagrożenia poza ten obszar do miejsca położonego na obszarze objętym ograniczeniami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do miejsca położonego na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które znajduje się na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, jeżeli świnie:
1) 17  (uchylony);
2) spełniają warunki określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2;
3) znajdują się w gospodarstwie, w którego promieniu wynoszącym co najmniej 3 km wszystkie zwierzęta w gospodarstwach spełniają wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2;
4) dodatkowo, w przypadku przemieszczenia świń do miejsca położonego na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które znajduje się na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, spełniają wymagania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz jeżeli uzyskano zgodę właściwego organu państwa członkowskiego tranzytu i państwa członkowskiego przeznaczenia świń na takie przemieszczenie.
1b.  W przypadku przemieszczenia świń z gospodarstwa położonego na obszarze zagrożenia poza ten obszar do miejsca położonego na:
1) obszarze objętym ograniczeniami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce:
pochodzenia świń informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń o zamiarze ich przemieszczenia,
przeznaczenia świń informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń o ich przemieszczeniu,
b) świnie przemieszcza się po trasie wyznaczonej przez powiatowego lekarza weterynarii, a środki transportu do przemieszczania świń oczyszcza się i w razie potrzeby dezynfekuje oraz poddaje dezynsekcji niezwłocznie po rozładunku;
2) terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które znajduje się na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE:
a) powiatowy lekarz weterynarii informuje właściwy organ w państwie członkowskim miejsca przeznaczenia świń o zamiarze ich przemieszczenia,
b) Główny Lekarz Weterynarii niezwłocznie informuje Komisję Europejską i państwa członkowskie Unii Europejskiej o przyznanym odstępstwie, o którym mowa w ust. 1a pkt 4,
c) w świadectwie zdrowia, w które zaopatruje się przemieszczane świnie, umieszcza się ponadto informację w brzmieniu: "Świnie spełniające warunki określone w art. 3a decyzji Komisji 2014/709/UE (*) (*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.",
d) przepisy § 4 ust. 2a pkt 1-3 i 5 stosuje się odpowiednio.
2.  Dopuszcza się przemieszczanie świń do natychmiastowego uboju z gospodarstwa położonego na obszarze zagrożenia poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do miejsca położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które znajduje się na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, jeżeli ubój taki nie jest możliwy w rzeźniach, o których mowa w § 13 ust. 3, znajdujących się na obszarze zagrożenia, pod warunkiem że:
1) w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna świnia pochodząca z obszarów wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE nie została wprowadzona do tego gospodarstwa, a przemieszczane świnie przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia;
2) świnie te spełniają warunki określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub § 4 ust. 2 pkt 2 i ust. 3;
3) świnie są przewożone do natychmiastowego uboju bezpośrednio, bez zatrzymywania lub rozładunku, do rzeźni wyznaczonej do tego celu przez powiatowego lekarza weterynarii;
4) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni został poinformowany o planowanym terminie przywozu świń i przekazał informację o ich przywozie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce wysyłki;
5) po przywozie do rzeźni świnie te są przetrzymywane i poddawane ubojowi oddzielnie od innych świń, w dniu, w którym są poddawane ubojowi wyłącznie świnie z obszaru zagrożenia, albo na koniec dnia uboju, gdy w tym dniu nie poddaje się już ubojowi żadnych innych świń;
6) 18  przemieszczanie świń do rzeźni przez obszary znajdujące się poza obszarem zagrożenia odbywa się określonymi trasami przewozu, a pojazdy używane do transportu świń są czyszczone i poddawane dezynfekcji, i w razie potrzeby dezynsekcji, jak najszybciej po rozładunku;
7) świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne uzyskane z tych świń:
a) zostaną wyprodukowane, przechowywane i przetwarzane w zakładach, o których mowa w § 13 ust. 3,
b) zostaną oznakowane specjalnym znakiem weterynaryjnym, o którym mowa w § 16,
c) są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pozyskane z tych świń będą przechowywane oddzielnie, a następnie niezwłocznie poddane obróbce w zakładzie przetwórczym zatwierdzonym przez powiatowego lekarza weterynarii, zapewniającej, że uzyskane z nich produkty pochodne w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zwane dalej "produktami pochodnymi", nie stwarzają zagrożenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń;
9) dodatkowo, w przypadku przemieszczenia świń do miejsca położonego na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które znajduje się na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, spełniają wymagania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz jeżeli uzyskano zgodę właściwego organu państwa członkowskiego tranzytu i państwa członkowskiego przeznaczenia świń na takie przemieszczenie.
2a.  W przypadku przemieszczenia świń do miejsca położonego na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które znajduje się na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE:
1) Główny Lekarz Weterynarii niezwłocznie informuje Komisję Europejską i państwa członkowskie Unii Europejskiej o przyznanym odstępstwie, o którym mowa w ust. 2 pkt 9;
2) w świadectwie zdrowia, w które zaopatruje się przemieszczane świnie, umieszcza się ponadto informację w brzmieniu: "Świnie spełniające warunki określone w art. 4 decyzji Komisji 2014/709/UE (*) (*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.";
3) przepisy § 4 ust. 2a pkt 1-3 i 5 stosuje się odpowiednio.
3.  Główny Lekarz Weterynarii niezwłocznie informuje Komisję Europejską o przyznanym odstępstwie, o którym mowa w ust. 2, przekazując nazwę i adres wyznaczonej rzeźni.
§  5a. 
1.  Zakazuje się przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świń z obszaru innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który został wymieniony w części II załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE.
2.  Dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który został wymieniony w części II załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, poza ten obszar do miejsca położonego na obszarze objętym ograniczeniami albo obszarze zagrożenia, pod warunkiem że:
1) uzyskano zgodę na wymagania zdrowotne przemieszczanych świń określone przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia świń:
a) Głównego Lekarza Weterynarii i właściwych organów państw tranzytu - w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest państwem przeznaczenia świń, albo
b) Głównego Lekarza Weterynarii, właściwych organów państw tranzytu innych niż Rzeczpospolita Polska i właściwego organu państwa przeznaczenia świń - w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest państwem tranzytu świń;
2) świnie te spełniają wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2.
3.  Zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, Główny Lekarz Weterynarii wydaje po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykazała, że przemieszczanie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2:
1) świnie przemieszcza się bezpośrednio do miejsca przeznaczenia, bez zatrzymywania, po trasie wyznaczonej przez właściwy organ państwa pochodzenia świń;
2) środek transportu używany do przemieszczania świń:
a) po załadunku świń jest plombowany przez właściwy organ państwa pochodzenia świń; w czasie przemieszczania świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nałożona plomba może zostać zerwana i zastąpiona nową wyłącznie przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce postoju pojazdu, a każdy załadunek lub wymianę plomby dokonane w tym czasie zgłasza się właściwemu organowi państwa pochodzenia świń,
b) po wyładunku świń w miejscu przeznaczenia oczyszcza się i dezynfekuje w obiekcie zamkniętym, w szczególności na terenie gospodarstwa lub rzeźni;
3) przepisy § 4 ust. 2a pkt 3-5 stosuje się odpowiednio.
§  5b. 
1.  Zakazuje się przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świń z obszaru innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który został wymieniony w części III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE.
2.  Dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który został wymieniony w części III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, poza ten obszar do miejsca położonego na obszarze objętym ograniczeniami albo obszarze zagrożenia, pod warunkiem że są spełnione warunki określone w § 4 ust. 2a pkt 3 i 5 oraz § 5a ust. 2, 3 i 4 pkt 1 i 2 oraz jeżeli świnie:
1) spełniają warunki określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2;
2) znajdują się w gospodarstwie, w którego promieniu wynoszącym co najmniej 3 km wszystkie zwierzęta w gospodarstwach spełniają wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2;
3) 19  (uchylony).
3.  W świadectwie zdrowia, w które zaopatruje się przemieszczane świnie, umieszcza się ponadto informację w brzmieniu: "Świnie spełniające warunki określone w art. 3a decyzji Komisji 2014/709/UE (*) (*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.".
4.  Przemieszczanie świń wewnątrz obszarów znajdujących się poza obszarami wymienionymi w części III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE oraz przez obszary znajdujące się poza obszarami wymienionymi w części III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE odbywa się wyznaczonymi trasami.
5.  Środki transportu używane do przemieszczania świń, o którym mowa w ust. 4, czyści się, a w razie potrzeby poddaje dezynsekcji i dezynfekcji jak najszybciej po rozładunku.
6.  Powiatowy lekarz weterynarii właściwy dla miejsca przeznaczenia świń, po otrzymaniu informacji od właściwego organu państwa pochodzenia świń o zamiarze przemieszczenia świń, przekazuje temu organowi informacje o ich przemieszczeniu.
§  5c. 
1.  Dopuszcza się przemieszczanie świń do natychmiastowego uboju z gospodarstwa położonego na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który został wymieniony w części III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, poza ten obszar do miejsca położonego na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia, jeżeli są spełnione warunki określone w § 5a ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 pkt 1 i 2 oraz:
1) w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest państwem przeznaczenia świń:
a) w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie świń żadna świnia pochodząca z obszarów wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE nie została wprowadzona do tego gospodarstwa, a przemieszczane świnie przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających ich przemieszczenie lub od dnia urodzenia,
b) świnie te spełniają warunki określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2,
c) świnie są przewożone do natychmiastowego uboju bezpośrednio, bez zatrzymywania lub rozładunku, do rzeźni wyznaczonej do tego celu przez powiatowego lekarza weterynarii,
d) po przywozie do rzeźni świnie te są przetrzymywane i poddawane ubojowi oddzielnie od innych świń w dniu, w którym są poddawane ubojowi wyłącznie świnie z obszaru zagrożenia, albo na koniec dnia uboju, gdy w tym dniu nie poddaje się już ubojowi żadnych innych świń,
e) przemieszczanie świń do rzeźni przez obszary znajdujące się poza obszarem zagrożenia odbywa się wyznaczonymi trasami przewozu, a środki transportu używane do przemieszczenia świń są czyszczone i w razie potrzeby poddawane dezynsekcji i dezynfekcji jak najszybciej po rozładunku,
f) świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne uzyskane z tych świń zostaną:
wyprodukowane, przechowywane i przetwarzane w zakładach, o których mowa w § 13 ust. 3,
oznakowane specjalnym znakiem weterynaryjnym, o którym mowa w § 16,
przeznaczone do wprowadzenia do obrotu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pozyskane z tych świń będą przechowywane oddzielnie, a następnie niezwłocznie poddane obróbce w zakładzie przetwórczym zatwierdzonym przez powiatowego lekarza weterynarii, zapewniającej, że uzyskane z nich produkty pochodne nie stwarzają zagrożenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń;
2) w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest państwem tranzytu świń - warunki określone w pkt 1 lit. e;
3) przemieszczane świnie zaopatruje się w świadectwo, w którym umieszcza się ponadto informację w brzmieniu: "Świnie spełniające warunki określone w art. 4 decyzji Komisji 2014/709/UE (*) (*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.".
2.  Do przemieszczania świń w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 4 ust. 2a pkt 2 lit. b oraz pkt 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
§  5d.  Główny Lekarz Weterynarii prowadzi:
1) listę gospodarstw, z których dokonano wysyłki świń;
2) wykaz środków transportu użytych do przemieszczania świń w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2a pkt 2, na podstawie danych przekazywanych przez powiatowych lekarzy weterynarii właściwych ze względu na miejsce wysyłki świń.
§  5e.  W przypadku przemieszczania świń, o którym mowa w § 5a ust. 2, § 5b ust. 2 i § 5c ust. 1, jeżeli Rzeczpospolita Polska jest państwem przeznaczenia świń, powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce przeznaczenia świń informuje właściwy organ państwa pochodzenia świń o ich przemieszczeniu do miejsca przeznaczenia.
§  6. 
1.  Na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa, rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń.
2.  Na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia świnie można przemieścić do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy również po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia:
1) po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń na takie ich przemieszczenie;
2) jeżeli w tym miejscu nie znajdują się jednocześnie zwierzęta inne niż świnie.
3.  Po wydaniu pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, na przemieszczanie świń do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.
4.  Posiadacz świń, który zamierza przemieścić te świnie do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia, we wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, wskazuje maksymalną liczbę świń, które zamierza przemieścić, oraz położenie tego miejsca.
5.  W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, powiatowy lekarz weterynarii określa maksymalną liczbę świń, które mogą zostać przemieszczone do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia, oraz położenie tego miejsca.
6.  Świnie wprowadza się do miejsca przeznaczonego do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub do miejsca przeznaczonego na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia, po okazaniu pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, urzędowemu lekarzowi weterynarii obecnemu przy wprowadzaniu tych świń.
7.  W świadectwie zdrowia, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2, urzędowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 6, umieszcza adnotację o przemieszczeniu świń po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia.
8.  Świnie zgromadzone w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia, przemieszcza się bezpośrednio do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy.
9.  W przypadku przemieszczania świń spoza obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia do gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia świnie te przemieszcza się wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.
10.  Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, na przemieszczenie świń do gospodarstwa wydaje się po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.
11.  Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 9, oraz zgodę, o której mowa w ust. 10, wydaje się po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykaże, że przemieszczanie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń.
§  7. 
1.  Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń, zawierające:
1) dane identyfikacyjne wystawiającego świadectwo;
2) numer świadectwa;
3) liczbę przemieszczanych świń;
4) numery identyfikacyjne świń;
5) miejsce pochodzenia świń;
6) miejsce przeznaczenia świń;
7) określenie środka transportu świń oraz jego numer rejestracyjny;
8) poświadczenie spełniania przez świnie wymagań zdrowotnych określonych w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
9) datę wystawienia oraz pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przemieszczane świnie zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. poz. 189).
3.  Świadectwa, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają również:
1) poświadczenie spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 2 - w przypadku przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) numer plomby weterynaryjnej - jeżeli ma zostać nałożona na środek transportu.
§  8. 
1.  Zakazuje się przemieszczania świń z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza to terytorium, chyba że świnie te:
1) pochodzą spoza obszaru ochronnego, obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia oraz
2) nie pochodzą z gospodarstw, do których, w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie tych świń, zostały wprowadzone świnie z obszarów, o których mowa w pkt 1.
2.  Dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze ochronnym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
1) przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających ich przemieszczenie lub od dnia urodzenia, a w okresie co najmniej 30 dni bezpośrednio poprzedzających to przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa z obszarów wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE oraz
2) pochodzą z gospodarstwa, w którym:
a) świnie są utrzymywane w zamykanych pomieszczeniach,
b) materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików,
c) czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach takich zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 72 godziny,
d) świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze świniami zdrowymi;
3) w okresie 15 dni przed dniem przemieszczenia zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, i uzyskano ujemny wynik tego badania oraz nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane przez urzędowego lekarza weterynarii badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń lub
4) pochodzą z gospodarstwa, które co najmniej 2 razy w roku bezpośrednio poprzedzającym przemieszczenie świń było poddane, w odstępie co najmniej 4 miesięcy, kontroli przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z wytycznymi i procedurami określonymi w rozdziale IV instrukcji diagnostycznej i kontrola ta:
a) obejmowała badanie kliniczne świń i pobranie próbek od świń w wieku powyżej 60. dnia życia zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek określonymi w części A rozdziału IV instrukcji diagnostycznej,
b) potwierdziła prawidłowe stosowanie środków określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 3-6, § 2 ust. 1 oraz § 18 ust. 2.
3.  W świadectwie zdrowia, w które zaopatruje się świnie określone w ust. 2 przemieszczane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza to terytorium, umieszcza się ponadto informację w brzmieniu:

"Świnie spełniające warunki określone w art. 8 ust. 2 decyzji Komisji 2014/709/UE (*)

(*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.".

§  8a. 
1.  Zakazuje się przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świń z obszaru innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który został wymieniony w części I załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE.
2.  Dopuszcza się przemieszczanie świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z gospodarstwa położonego na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który został wymieniony w części I załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, pod warunkiem, że są spełnione wymagania określone w art. 8 ust. 2 i 3 decyzji Komisji 2014/709/UE.
§  9. 
1.  Zakazuje się wysyłania do innych państw niż Rzeczpospolita Polska produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, chyba że świnie te pochodziły z gospodarstw położonych poza obszarami wymienionymi w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE.
2.  Dopuszcza się wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska produktów pochodnych uzyskanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń pochodzących z obszarów wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, jeżeli:
1) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zostały poddane obróbce zapewniającej, że uzyskane z nich produkty pochodne nie stwarzają zagrożenia rozprzestrzenienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń;
2) są zaopatrzone w dokument handlowy, którego wzór jest określony w załączniku VIII w rozdziale III rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.).
§  10. 
1.  Zakazuje się wysyłania poza obszar zagrożenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń pochodzących z obszarów wymienionych w części III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE.
2.  Dopuszcza się wysyłanie poza obszar zagrożenia produktów pochodnych uzyskanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń pochodzących z obszarów wymienionych w części III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, jeżeli te produkty uboczne zostały poddane obróbce wykluczającej ryzyko rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń.
3.  Dopuszcza się wysyłanie poza obszar zagrożenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń pochodzących z obszarów wymienionych w części III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE oraz nieprzetworzonych zwłok lub tusz takich świń, pochodzących z gospodarstw lub rzeźni zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14) bezpośrednio do zatwierdzonego zakładu przetwórczego, spalarni lub współspalarni, zlokalizowanych poza obszarem zagrożenia, jeżeli:
1) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzą z gospodarstw lub rzeźni znajdujących się na obszarze zagrożenia, na którym nie wystąpiło ognisko afrykańskiego pomoru świń w okresie co najmniej 40 dni przed datą wysyłki;
2) każdy samochód ciężarowy lub inny pojazd używany do transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego został zarejestrowany zgodnie z art. 23 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, oraz:
a) jest zakryty i zabezpieczony przed wyciekiem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego podczas transportu oraz skonstruowany w sposób umożliwiający łatwe czyszczenie i dezynfekcję, a konstrukcja podłogi umożliwia odprowadzanie i zbieranie cieczy,
b) wniosek o rejestrację samochodu ciężarowego lub pojazdu zawiera informację, że dany samochód ciężarowy lub pojazd był poddawany regularnym badaniom technicznym z wynikiem pozytywnym,
c) został zaplombowany przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce załadunku tych produktów; nałożona plomba może zostać zerwana i zastąpiona nową wyłącznie przez powiatowego lekarza weterynarii,
d) w przypadku samochodu ciężarowego - każdy samochód jest zaopatrzony w system nawigacji satelitarnej umożliwiającej jego lokalizację w czasie transportu, a osoba odpowiedzialna za transport umożliwia urzędowemu lekarzowi weterynarii kontrolę ruchu tego samochodu w czasie transportu i przechowuje rejestry tego transportu przez co najmniej 2 miesiące;
3) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są zaopatrzone w dokument handlowy, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2;
4) po wyładowaniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na obszarze zakładu przetwórczego, spalarni lub współspalarni samochód ciężarowy lub inny pojazd oraz urządzenia używane w transporcie tych produktów zostaną oczyszczone, zdezynfekowane i, w razie potrzeby, poddane dezynsekcji pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii;
5) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zostaną niezwłocznie przetworzone, bez ich składowania w zakładzie przetwórczym, spalarni lub współspalarni.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3:
1) powiatowy lekarz weterynarii nadzoruje załadunek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;
2) niedopuszczalny jest wjazd samochodu ciężarowego lub innego pojazdu używanego do transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie;
3) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce wysyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zapewnia, aby wysyłka tych produktów nie przekraczała dziennych zdolności przetwórczych zakładu przetwórczego, spalarni lub współspalarni;
4) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce wysyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii o załadunku tych produktów lub zastąpieniu plomby - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. c;
5) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia zakładu przetwórczego, spalarni lub współspalarni informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce wysyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o ich przywozie;
6) transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego odbywa się bez zatrzymywania na trasie zatwierdzonej przez powiatowego lekarza weterynarii, a samochody ciężarowe i inne pojazdy używane do transportu tych produktów poddaje się czyszczeniu i dezynfekcji pod jego nadzorem;
7) osoba odpowiedzialna za transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego niezwłocznie informuje powiatowego lekarza weterynarii o wypadku lub awarii samochodu ciężarowego lub innego pojazdu używanego do transportu tych produktów.
§  11. 
1.  Zakazuje się wysyłania nasienia, komórek jajowych i zarodków świń do innych państw niż Rzeczpospolita Polska, chyba że:
1) nasienie pochodzi od knurów utrzymywanych w zatwierdzonym centrum pozyskiwania nasienia położonym poza obszarem objętym ograniczeniami lub obszarem zagrożenia;
2) komórki jajowe i zarodki pochodzą od macior utrzymywanych w gospodarstwach spełniających wymagania, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 i 4, położonych poza obszarem objętym ograniczeniami lub obszarem zagrożenia, a zarodki powstały w wyniku sztucznego unasiennienia lub zapłodnienia in vitro nasieniem, o którym mowa w pkt 1.
2.  Dopuszcza się wysyłanie nasienia pochodzącego od knurów utrzymywanych w zatwierdzonym centrum pozyskiwania nasienia stosującym środki bioasekuracji mające na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń, położonym na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia, do miejsca położonego na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsca położonego na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które znajduje się na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, pod warunkiem że:
1) nasienie spełnia wymagania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz jeżeli uzyskano zgodę właściwego organu państwa członkowskiego przeznaczenia tego nasienia;
2) knury te spełniają wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2;
3) 20  (uchylony).
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2:
1) Główny Lekarz Weterynarii niezwłocznie informuje Komisję Europejską i właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej o przyznanym odstępstwie, o którym mowa w ust. 2;
2) w świadectwie zdrowia, w które zaopatruje się nasienie, umieszcza się ponadto informację w brzmieniu: "Nasienie spełniające warunki określone w art. 9 decyzji Komisji 2014/709/UE (*) (*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.".
§  11a. 
1.  Zakazuje się przesyłania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nasienia, komórek jajowych i zarodków świń z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego obszary zostały wymienione w decyzji Komisji 2014/709/UE, chyba że:
1) nasienie pochodzi od knurów utrzymywanych w zatwierdzonym centrum pozyskiwania nasienia położonym poza obszarem wymienionym w części II, III lub IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE;
2) komórki jajowe i zarodki pochodzą od macior utrzymywanych w gospodarstwach spełniających wymagania, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 i 4, położonych poza obszarem wymienionym w części II, III lub IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, a zarodki powstały w wyniku sztucznego unasiennienia lub zapłodnienia in vitro nasieniem, o którym mowa w pkt 1.
2.  Dopuszcza się wysyłanie nasienia knurów pochodzącego od knurów utrzymywanych w zatwierdzonym centrum pozyskiwania nasienia stosującym środki bioasekuracji mające na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń, położonym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które znajduje się na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, do miejsca położonego na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia, pod warunkiem że:
1) uzyskano zgodę na wymagania zdrowotne dla tej wysyłki określone przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia nasienia:
a) Głównego Lekarza Weterynarii i właściwych organów państw tranzytu - w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest państwem przeznaczenia nasienia, albo
b) Głównego Lekarza Weterynarii, właściwych organów państw tranzytu innych niż Rzeczpospolita Polska i właściwego organu państwa przeznaczenia nasienia - w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest państwem tranzytu nasienia;
2) knury te spełniają wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2;
3) knury te uzyskały negatywny wynik w indywidualnym teście na obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń, wykonywanym w ciągu 5 dni przed dniem pobrania wysyłanego nasienia; kopię wyników badań dołącza się do świadectwa zdrowia zwierząt towarzyszącego przesyłce nasienia.
3.  Zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, Główny Lekarz Weterynarii wydaje po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykazała, że przemieszczanie nasienia nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń.
4.  Do świadectwa zdrowia, w które zaopatruje się nasienie, o którym mowa w ust. 2, stosuje się § 11 ust. 3 pkt 2.
§  12. 
1.  Zakazuje się wysyłania do innych państw niż Rzeczpospolita Polska świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami oraz mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich świń lub zawierających w swoim składzie takie mięso.
2.  Dopuszcza się wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska:
1) świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami i spełniających warunki określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2;
2) mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa świń, o których mowa w pkt 1, lub zawierających w swoim składzie takie mięso;
3) świeżego mięsa pozyskanego ze świń, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa świń lub zawierających w swoim składzie takie mięso, wyprodukowanych na obszarze objętym ograniczeniami, pod warunkiem że produkty te zostały:
a) pozyskane ze świń, które były od urodzenia utrzymywane w gospodarstwach położonych poza obszarem objętym ograniczeniami lub poza obszarami wskazanymi w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, lub z ich mięsa,
b) wyprodukowane w rzeźni, zakładzie rozbioru lub zakładzie przetwórstwa, wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do tego celu, w sposób zapewniający, że ich produkcja odbywa się w cyklu oddzielnym od produkcji takich produktów pozyskanych ze świń pochodzących z gospodarstw położonych na obszarach wskazanych w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE.
3.  Dopuszcza się wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska produktów mięsnych wyprodukowanych z mięsa świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami również w przypadku, gdy:
1) 21  świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne, z których zostały wyprodukowane te produkty, zostały wyprodukowane i poddane obróbce zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242 i 471) oraz z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt (Dz. U. poz. 1762) 22 ;
2) w świadectwie zdrowia, w które zaopatruje się te produkty, została ponadto umieszczona informacja w brzmieniu:

"Produkty zgodne z decyzją Komisji 2014/709/UE (*)

(*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.".

4.  23  Dopuszcza się wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami i spełniających warunki określone w § 4 ust. 2b oraz mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z takiego mięsa lub zawierających w swoim składzie takie mięso.
§  13. 
1.  Zakazuje się wysyłania świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru zagrożenia oraz mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych, produktów mięsnych oraz innej żywności, składających się z mięsa takich świń lub zawierających w swoim składzie takie mięso, poza ten obszar.
2.  Dopuszcza się wysyłanie żywności, o której mowa w ust. 1, poza obszar zagrożenia, pod warunkiem że:
1) żywność ta została pozyskana ze świń, które były od urodzenia utrzymywane w gospodarstwach położonych poza obszarem zagrożenia lub poza obszarami wskazanymi w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, lub z ich mięsa, lub;
2) żywność ta została pozyskana ze świń spełniających warunki określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 lub z mięsa takich świń, lub
3) 24  świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne, z których zostały wyprodukowane te produkty, zostały wyprodukowane i poddane obróbce zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt.
3.  Świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne, o których mowa w ust. 2, produkuje się w rzeźni, zakładzie rozbioru lub zakładzie przetwórstwa, wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do tego celu, w sposób zapewniający, że taka produkcja odbywa się w cyklu oddzielnym od produkcji takich produktów, które nie mogą być wysyłane z obszaru zagrożenia, pozyskanych ze świń pochodzących z gospodarstw położonych na obszarze II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE.
4.  Produkty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, zaopatruje się w świadectwo zdrowia, w którym zamieszcza się informację w brzmieniu:

"Produkty zgodne z decyzją Komisji 2014/709/UE (*)

(*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.".

§  13a.  Dopuszcza się wysyłanie świeżego mięsa świń, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych, produktów mięsnych oraz innej żywności, składających się z mięsa świń lub zawierających w swoim składzie takie mięso, z rzeźni, zakładów rozbioru i zakładów przetwórstwa mięsnego znajdujących się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, pod warunkiem, że takie produkty zostały:
1) wyprodukowane oraz były przechowywane i przetwarzane w zakładach znajdujących się na obszarach wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do tego celu;
2) pozyskane od świń pochodzących z gospodarstw, które nie znajdują się na obszarach wymienionych w części II, III lub IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, lub od świń pochodzących z gospodarstw znajdujących się na obszarach wymienionych w części II tego załącznika, pod warunkiem, że świnie te spełniają wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2;
3) oznakowane specjalnym znakiem weterynaryjnym określonym w § 16.
§  14. 
1.  25  Zakazuje się wysyłania dzików z obszaru ochronnego, obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1a.  26  Zakazuje się wysyłania dzików z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub na terytorium państwa trzeciego.
2.  Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami albo obszarze zagrożenia jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:
1) punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub
2) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.
3.  Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami albo obszarze zagrożenia mogą opuścić punkty i zakłady, o których mowa w ust. 2, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.
4.  W punktach i zakładach, o których mowa w ust. 2, tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń.
§  14a. 
1.  Zakazuje się przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej utrzymywanych w warunkach fermowych dzików oraz świniodzików.
2.  27  (uchylony).
3.  28  (uchylony).
§  15. 
1.  Zakazuje się wysyłania świeżego mięsa pozyskanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym, na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia oraz mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2.  Dopuszcza się wysyłanie świeżego mięsa pozyskanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym oraz mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.
3.  29  Dopuszcza się wysyłanie produktów mięsnych wyprodukowanych z mięsa dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym i obszarze objętym ograniczeniami poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pod warunkiem że produkty te zostały:
1) wyprodukowane zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt;
2) poddane obróbce termicznej, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt, w części A w pkt 1 lub 5;
3) zaopatrzone w świadectwo zdrowia, w którym została zamieszczona informacja w brzmieniu: Produkty zgodne z decyzją Komisji 2014/709/UE (*)

(*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.

§  16. 
1.  Nakazuje się znakowanie:
1) świeżego mięsa, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych, których wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska jest zakazane zgodnie z § 12, oraz
2) świeżego mięsa otrzymanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym oraz mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso,
3) świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru zagrożenia oraz mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych, produktów mięsnych oraz innej żywności, składających się z mięsa takich świń lub zawierających w swoim składzie takie mięso, wysyłanych poza obszar zagrożenia zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2

- specjalnym znakiem weterynaryjnym.

2.  Znak, o którym mowa w ust. 1, ma kształt koła i zawiera:
1) w górnej części - litery "PL";
2) w środku - weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;
3) w dolnej części - litery "IW".
3.  Znak, o którym mowa w ust. 1, jest nanoszony zgodnie z:
1) załącznikiem I sekcją I rozdziałem III ust. 1, 2, 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75), a jego średnica wynosi 6 cm, albo
2) załącznikiem II sekcją I ust. 1, 2, 5 i 9-14 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
§  17. 
1.  Nakazuje się znakowanie:
1) świeżego mięsa, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych, których wysyłanie z obszaru zagrożenia jest zakazane, oraz
2) świeżego mięsa pozyskanego z dzików odstrzelonych na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia oraz mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso

- specjalnym znakiem weterynaryjnym.

2.  Znak, o którym mowa w ust. 1, ma kształt pięciokąta i zawiera:
1) w górnej części - litery "PL";
2) w środku - weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;
3) w dolnej części - litery "IW".
3.  Znak, o którym mowa w ust. 1, jest nanoszony zgodnie z:
1) załącznikiem I sekcją I rozdziałem III ust. 1, 2, 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi albo
2) załącznikiem II sekcją I ust. 1, 2, 5 i 9-14 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
§  18. 
1.  Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń:
1) z każdego dzika padłego lub odstrzelonego na obszarze ochronnym, na obszarze objętym ograniczeniami albo na obszarze zagrożenia, lub dostarczonego do położonych na tych obszarach punktów lub zakładów, o których mowa w § 14 ust. 2;
2) w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia od świń chorych lub ze świń padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.
2.  Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia.
§  19.  Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim informacje, o których mowa w art. 18 decyzji Komisji 2014/709/UE.
§  20.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 420, 1205, 1394 i 1846).
§  21.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).
2 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2019 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2019 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2019 r.
5 § 1 ust. 1 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2019 r.
6 § 1 ust. 1b zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.328) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2018 r.
7 § 1 ust. 1c uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2019 r.
8 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2019 r.
9 § 1a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.360) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 2018 r.
10 § 1a pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2019 r.
11 § 1a pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2019 r.
12 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.360) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 2018 r.
13 § 2 ust. 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 2 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.328) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2018 r.
14 § 2 ust. 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 2 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.328) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2018 r.
15 § 2 ust. 3 część wspólna zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 2 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.328) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2018 r.
16 § 4 ust. 2b dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.328) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2018 r.
17 § 5 ust. 1a pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2019 r.
18 § 5 ust. 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.328) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2018 r.
19 § 5b ust. 2 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2019 r.
20 § 11 ust. 2 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.328) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2018 r.
21 § 12 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 2 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.328) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2018 r.
22 Utraciło moc z dniem 27 października 2016 r. na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt (Dz.U.2016.1762).
23 § 12 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 2 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.328) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2018 r.
24 § 13 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.328) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2018 r.
25 § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2019 r.
26 § 14 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2019 r.
27 § 14a ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2019 r.
28 § 14a ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2019 r.
29 § 15 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.328) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2018 r.