Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2501

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Na podstawie art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz. U. z 2018 r. poz. 768) w § 2:
1)
w ust. 2 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym";
2)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Podatnik będący osobą fizyczną może również opatrywać księgi przesyłane w sposób, o którym mowa w ust. 1, zestawem unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących tego podatnika obejmującym:

1) identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;

2) imię (pierwsze);

3) nazwisko;

4) datę urodzenia;

5) kwotę przychodu wykazaną odpowiednio w:

a) poz. 47 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT - 28/PIT-28S),

b) poz. 94 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36/PIT 36 S) albo poz. 149, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,

c) poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L/PIT-36LS),

d) poz. 62 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 93, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,

e) poz. 23 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),

f) poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),

g) poz. 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

– za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi albo wartość "0" (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń; przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.".

Kwotą przychodu, objętą zestawem unikalnych danych w postaci elektronicznej, którym mogą być opatrywane w 2019 r. przesyłane księgi, jest kwota wskazana odpowiednio - w przypadku złożonych za 2017 r.:
1)
zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28) - w poz. 45;
2)
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) - w poz. 90 albo poz. 141, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek;
3)
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) - w poz. 64 albo poz. 95, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek;
4)
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38) - w poz. 24.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Finansów kiemje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).