Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1133 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Na podstawie art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej, zwanych dalej "księgami";
2)
wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane.
1. 
Księgi mogą być przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.  2
 Księgi przesyłane w sposób, o którym mowa w ust. 1, są opatrywane:
1)
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2)
podpisem zaufanym, albo
3)
innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność ksiąg, jeżeli są przesyłane przez podatnika będącego osobą fizyczną.
2a.  3
 Podpis elektroniczny, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego księgę, obejmującym:
1)
identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
2)
imię (pierwsze);
3)
nazwisko;
4)
datę urodzenia;
5) 4
 wysokość przychodu wykazanego odpowiednio w:
a)
zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
b)
zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36),
c)
zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36L),
d)
zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-37),
e)
zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-38),
f)
zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-39),
g)
rocznym obliczeniu podatku przez organ rentowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi albo wartość "0" (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

3. 
(uchylony).
3a.  5
 Dowodem złożenia ksiąg jest urzędowe poświadczenie odbioru wytworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny organu administracji skarbowej po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego.
4. 
Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru ksiąg jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
5.  6
 (uchylony).
1. 
Informatyczne nośniki danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane, są:
1)
oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika;
2)
przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi;
3)
dostosowane do przechowywania w temperaturze 18-22°C przy wilgotności względnej 40-50%.
2. 
Informatyczne nośniki danych, o których mowa w ust. 1, powinny zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. podatnik będący osobą fizyczną może również opatrywać księgi przesyłane w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1, zestawem unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących tego podatnika obejmującym:
1)
identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
2)
imię (pierwsze);
3)
nazwisko;
4)
datę urodzenia;
5)
kwotę przychodu wykazaną, odpowiednio, w:
a)
poz. 45 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),
b)
poz. 90 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 141, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
c)
poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
d)
poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
e)
poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
f)
poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
g)
poz. 57 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
h)
poz. 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi, albo wartość "0" (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń; przepis § 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

ZAŁĄCZNIK (uchylony).

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939)
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz.U.2024.197) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2024 r.
3 § 2 ust. 2a zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz.U.2024.197) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2024 r.
4 § 2 ust. 2a pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz.U.2024.197) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2024 r.
5 § 2 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz.U.2024.197) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2024 r.
6 § 2 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz.U.2024.197) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2024 r.