Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.768 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Na podstawie art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej, zwanych dalej "księgami";
2) wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane.
§  2. 
1.  Księgi mogą być przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.  2  Księgi przesyłane w sposób, o którym mowa w ust. 1, są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
2a.  3  Podatnik będący osobą fizyczną może również opatrywać księgi przesyłane w sposób, o którym mowa w ust. 1, zestawem unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących tego podatnika obejmującym:
1) identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
2) imię (pierwsze);
3) nazwisko;
4) datę urodzenia;
5) kwotę przychodu wykazaną odpowiednio w:
a) poz. 47 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT - 28/PIT-28S),
b) poz. 94 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36/PIT 36 S) albo poz. 149, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
c) poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L/PIT-36LS),
d) poz. 62 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 93, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
e) poz. 23 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
f) poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
g) poz. 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)
za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi albo wartość "0" (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń; przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
3.  (uchylony).
4.  Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru ksiąg jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
5.  Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:
1) zapewnia integralność przekazanych ksiąg zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);
2) zawiera datę i godzinę przekazania ksiąg i stanowi dowód doręczenia dokumentu.
§  3. 
1.  Informatyczne nośniki danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane, są:
1) oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika;
2) przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi;
3) dostosowane do przechowywania w temperaturze 18-22°C przy wilgotności względnej 40-50%.
2.  Informatyczne nośniki danych, o których mowa w ust. 1, powinny zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika.
§  3a.  Do dnia 31 grudnia 2018 r. podatnik będący osobą fizyczną może również opatrywać księgi przesyłane w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1, zestawem unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących tego podatnika obejmującym:
1) identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
2) imię (pierwsze);
3) nazwisko;
4) datę urodzenia;
5) kwotę przychodu wykazaną, odpowiednio, w:
a) poz. 45 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),
b) poz. 90 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 141, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
c) poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
d) poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
e) poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
f) poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
g) poz. 57 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
h) poz. 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi, albo wartość "0" (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń; przepis § 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

ZAŁĄCZNIK (uchylony).

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2501) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
3 § 2 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2501) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.