§ 2. - Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1133 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2024 r.
§  2. 
1. 
Księgi mogą być przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.  2
 Księgi przesyłane w sposób, o którym mowa w ust. 1, są opatrywane:
1)
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2)
podpisem zaufanym, albo
3)
innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność ksiąg, jeżeli są przesyłane przez podatnika będącego osobą fizyczną.
2a.  3
 Podpis elektroniczny, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego księgę, obejmującym:
1)
identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
2)
imię (pierwsze);
3)
nazwisko;
4)
datę urodzenia;
5) 4
 wysokość przychodu wykazanego odpowiednio w:
a)
zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
b)
zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36),
c)
zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36L),
d)
zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-37),
e)
zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-38),
f)
zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-39),
g)
rocznym obliczeniu podatku przez organ rentowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi albo wartość "0" (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

3. 
(uchylony).
3a.  5
 Dowodem złożenia ksiąg jest urzędowe poświadczenie odbioru wytworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny organu administracji skarbowej po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego.
4. 
Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru ksiąg jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
5.  6
 (uchylony).
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz.U.2024.197) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2024 r.
3 § 2 ust. 2a zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz.U.2024.197) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2024 r.
4 § 2 ust. 2a pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz.U.2024.197) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2024 r.
5 § 2 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz.U.2024.197) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2024 r.
6 § 2 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz.U.2024.197) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2024 r.