§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.197

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lutego 2024 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz. U. z 2023 r. poz. 1133) w § 2:
1)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Księgi przesyłane w sposób, o którym mowa w ust. 1, są opatrywane:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) podpisem zaufanym, albo

3) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność ksiąg, jeżeli są przesyłane przez podatnika będącego osobą fizyczną.";

2)
w ust. 2a:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podpis elektroniczny, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego księgę, obejmującym:",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wysokość przychodu wykazanego odpowiednio w:

a) zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),

b) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36),

c) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36L),

d) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-37),

e) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-38),

f) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-39),

g) rocznym obliczeniu podatku przez organ rentowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi albo wartość "0" (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.";

3)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Dowodem złożenia ksiąg jest urzędowe poświadczenie odbioru wytworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny organu administracji skarbowej po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego.";

4)
uchyla się ust. 5.