§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1996

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1671) w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadkach ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzenia stanu klęski żywiołowej przeszkolenie specjalistyczne jest przeprowadzane z pominięciem praktyk zawodowych.".