§ 3. - Rodzaj, zakres oraz sposób przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2352 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2021 r.
§  3. 
1. 
Przeszkolenie specjalistyczne jest prowadzone w formie stacjonarnego lub zaocznego kursu oficerskiego.
2. 
Przeszkolenie specjalistyczne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (praktyk zawodowych) i kończy się egzaminem na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.
3. 
Praktyki zawodowe, o których mowa w ust. 2, są przeprowadzane w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach, ośrodkach, placówkach i dywizjonach Straży Granicznej.
3a. 
W przypadkach ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzenia stanu klęski żywiołowej przeszkolenie specjalistyczne jest przeprowadzane z pominięciem praktyk zawodowych.
4. 
Program przeszkolenia specjalistycznego opracowują komendanci ośrodków szkolenia, a zatwierdza go - po zaakceptowaniu przez dyrektora komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach kadr i szkolenia - Komendant Główny Straży Granicznej.