Rodzaj, zakres oraz sposób przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2352 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) zarządza się, co następuje:
1. 
Przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej, zwane dalej "przeszkoleniem specjalistycznym", prowadzone jest w zakresie:
1)
służby granicznej;
2)
kontroli ruchu granicznego;
3)
operacyjno-śledczym;
4)
logistycznym;
5)
specjalności morskich.
2. 
Przeszkolenie specjalistyczne może być prowadzone także w innym zakresie niż określony w ust. 1, jeżeli będą tego wymagały potrzeby służby.
Przeszkolenie specjalistyczne organizują i przeprowadzają ośrodki szkolenia Straży Granicznej, zwane dalej "ośrodkami szkolenia".
1. 
Przeszkolenie specjalistyczne jest prowadzone w formie stacjonarnego lub zaocznego kursu oficerskiego.
2. 
Przeszkolenie specjalistyczne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (praktyk zawodowych) i kończy się egzaminem na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.
3. 
Praktyki zawodowe, o których mowa w ust. 2, są przeprowadzane w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach, ośrodkach, placówkach i dywizjonach Straży Granicznej.
3a. 
W przypadkach ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzenia stanu klęski żywiołowej przeszkolenie specjalistyczne jest przeprowadzane z pominięciem praktyk zawodowych.
4. 
Program przeszkolenia specjalistycznego opracowują komendanci ośrodków szkolenia, a zatwierdza go - po zaakceptowaniu przez dyrektora komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach kadr i szkolenia - Komendant Główny Straży Granicznej.
1. 
Funkcjonariusz składa egzamin, o którym mowa w § 3 ust. 2, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach kadr i szkolenia.
2. 
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminu oficerskiego oraz działania komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, określa regulamin nauki ustalony przez komendanta ośrodka szkolenia.
Funkcjonariusz, który odbył przeszkolenie specjalistyczne i zdał egzamin na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej, otrzymuje dyplom ukończenia tego przeszkolenia.
Do funkcjonariuszy, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia odbywają przeszkolenie specjalistyczne w ośrodkach szkolenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 2 .
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 czerwca 2002 r.