Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1671 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej, zwane dalej "przeszkoleniem specjalistycznym", prowadzone jest w zakresie:
1) służby granicznej;
2) kontroli ruchu granicznego;
3) operacyjno-śledczym;
4) logistycznym;
5) specjalności morskich.
2.  Przeszkolenie specjalistyczne może być prowadzone także w innym zakresie niż określony w ust. 1, jeżeli będą tego wymagały potrzeby służby.
§  2.  Przeszkolenie specjalistyczne organizują i przeprowadzają ośrodki szkolenia Straży Granicznej, zwane dalej "ośrodkami szkolenia".
§  3. 
1.  Przeszkolenie specjalistyczne jest prowadzone w formie stacjonarnego lub zaocznego kursu oficerskiego.
2.  Przeszkolenie specjalistyczne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (praktyk zawodowych) i kończy się egzaminem na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.
3.  Praktyki zawodowe, o których mowa w ust. 2, są przeprowadzane w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach, ośrodkach, placówkach i dywizjonach Straży Granicznej.
4.  Program przeszkolenia specjalistycznego opracowują komendanci ośrodków szkolenia, a zatwierdza go - po zaakceptowaniu przez dyrektora komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach kadr i szkolenia - Komendant Główny Straży Granicznej.
§  4. 
1.  Funkcjonariusz składa egzamin, o którym mowa w § 3 ust. 2, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach kadr i szkolenia.
2.  Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminu oficerskiego oraz działania komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, określa regulamin nauki ustalony przez komendanta ośrodka szkolenia.
§  5.  Funkcjonariusz, który odbył przeszkolenie specjalistyczne i zdał egzamin na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej, otrzymuje dyplom ukończenia tego przeszkolenia.
§  6.  Do funkcjonariuszy, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia odbywają przeszkolenie specjalistyczne w ośrodkach szkolenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  7.  Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2018.97).