Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1523

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261 oraz z 2018 r. poz. 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 938 i 2287 oraz z 2018 r. poz. 324) w załączniku w części I:
1) w grupie 0 w pkt 2:
a) lp. 4 otrzymuje brzmienie:
4Fabryka Maszyn Introligatorskich "INTROMA" sp. z o.o. w likwidacjiŁódź0000374222
b) lp. 10 otrzymuje brzmienie:
10Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. w likwidacjiLubliniec0000225406
c) uchyla się lp. 19;
2) w grupie A w pkt 1:
a) uchyla się lp. 20 i 21,
b) dodaje się lp. 51 w brzmieniu:
51Muzeum Łazienki Królewskie w WarszawieWarszawa369111140
3) w grupie B:
a) w pkt 11p. 9 otrzymuje brzmienie:
9Studio Filmów RysunkowychBielsko-Biała363661944
b) w pkt 3 uchyla się lp. 2,
c) w pkt 6:
lp. 10 otrzymuje brzmienie:
10Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000062597
uchyla się lp. 28,
uchyla się lp. 36,
uchyla się lp. 56,
lp. 79 otrzymuje brzmienie:
79Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000012938
dodaje się lp. 94 w brzmieniu:
94Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i MieszkalnictwaWarszawa0000145913
4) w grupie D w pkt 1 uchyla się:
a) lp. 22,
b) lp. 27.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1:
1) pkt 2 i pkt 3 lit. c tiret drugie, czwarte i szóste, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.;
2) pkt 3 lit. c tiret trzecie i piąte, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2018 r.