Art. 27. - [Delegacja ustawowa - opłaty] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  27.  [Delegacja ustawowa - opłaty]

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uiszczania oraz wysokość:

1)
opłat, o których mowa w art. 26 ust. 5, mając na względzie rodzaj i wartość przedmiotu sprawy, jak również jej zawiłość;
2)
opłat za:
a)
wykonywanie zastępstwa przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 12 ust. 11,
b)
wydawanie opinii prawnych przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 19 ust. 4

- mając na względzie rynkową wartość świadczonych usług oraz szczególny charakter podmiotów, na rzecz których usługi te będą wykonywane.