Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.215

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz. U. z 2013 r. poz. 883 oraz z 2014 r. poz. 1231) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Przełożonymi właściwymi do wydania opinii, zwanymi dalej "wydającymi opinię", są:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

2) Komendant Główny Policji w stosunku do:

a) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,

b) komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji,

c) Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej,

d) dyrektora instytutu badawczego,

e) kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,

f) policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;

3) kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 2 lit. e, w stosunku do podległych mu policjantów;

4) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do:

a) kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,

b) policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;

5) kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 4 lit. a, w stosunku do podległych mu policjantów;

6) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji w stosunku do:

a) kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,

b) policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;

7) kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 6 lit. a, w stosunku do podległych mu policjantów;

8) komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji w stosunku do:

a) komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji,

b) kierownika jednostki organizacyjnej Policji bezpośrednio mu podległej,

c) kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,

d) policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;

9) kierownik jednostki organizacyjnej Policji oraz kierownik komórki organizacyjnej, o których mowa w pkt 8 lit. b i c, w stosunku do podległych im policjantów;

10) komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji w stosunku do:

a) komendanta komisariatu Policji,

b) kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,

c) policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;

11) komendant komisariatu Policji oraz kierownik komórki organizacyjnej, o których mowa w pkt 10 lit. a i b, w stosunku do podległych im policjantów;

12) Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendant szkoły policyjnej w stosunku do:

a) kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio im podległej,

b) policjanta na stanowisku bezpośrednio im podległym lub pozostającego w ich dyspozycji;

13) kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 12 lit. a, w stosunku do podległych mu policjantów;

14) dyrektor instytutu badawczego w stosunku do:

a) kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,

b) policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;

15) kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 14 lit. a, w stosunku do podległych mu policjantów;

16) właściwy przełożony w miejscu delegowania policjanta lub pełnienia przez policjanta obowiązków służbowych, za okres, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2.";

2) w § 7 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Do rozpatrzenia odwołania właściwi są:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do opinii wydanej przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

2) Komendant Główny Policji w stosunku do opinii wydanej przez:

a) kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,

b) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,

c) komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji,

d) Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanta szkoły policyjnej,

e) dyrektora instytutu badawczego;

3) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej;

4) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji w stosunku do opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej;

5) komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji w stosunku do opinii wydanej przez:

a) kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,

b) kierownika jednostki organizacyjnej Policji bezpośrednio mu podległej,

c) komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji;

6) komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji w stosunku do opinii wydanej przez:

a) kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio im podległej,

b) komendanta komisariatu Policji;

7) Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendant szkoły policyjnej w stosunku do opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio im podległej;

8) dyrektor instytutu badawczego w stosunku do opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej.

3. Od opinii wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w stosunku do Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz od opinii wydanej przez Komendanta Głównego Policji w stosunku do policjantów, o których mowa w § 5 pkt 2, odwołanie nie przysługuje.

4. Opiniowany, o którym mowa w § 5 pkt 1 i 2, może zwrócić się odpowiednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do tego wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od opinii.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).