§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych. - Dz.U.2017.1525 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1525

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2017 r.
§  2. 
Wnioski o zatwierdzanie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych, o których mowa w § 17a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pozostawia się bez rozpoznania.