Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych. - Dz.U.2017.1525 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1525

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 28 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych 2

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 13 uchyla się ust. 3;
2)
w § 17:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury, producenci, przedsiębiorcy zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze, użytkownicy bocznic kolejowych i przedsiębiorcy wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej występują do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych.",

b)
uchyla się ust. 6,
c)
ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Zamiar dokonania zmian w dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych wraz z opisem projektowanych zmian należy zgłosić Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może zażądać przedłożenia do zatwierdzenia projektowanych zmian, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia, jeżeli uzna, że mogą one mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli dokumentacja systemu utrzymania podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.",

d)
uchyla się ust. 9;
3)
po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

"§ 17a. Przepisów § 13, § 17 oraz załącznika nr 3 do rozporządzenia nie stosuje się do pojazdów kolejowych:

1) podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR);

2) kolei wąskotorowych;

3) o których mowa w art. 3 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.".

Wnioski o zatwierdzanie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych, o których mowa w § 17a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski o zatwierdzanie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych innych niż określone w § 2, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów dotychczasowych.
1. 
Zarządcy infrastruktury, przewoźnicy kolejowi oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) dostosują swoje systemy zarządzania bezpieczeństwem, systemy zarządzania utrzymaniem i przepisy wewnętrzne do przepisów rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
2. 
Użytkownicy bocznic kolejowych dostosują swoje przepisy wewnętrzne do przepisów rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swej regulacji dokonuje wdrożenia dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 44, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8, str. 227).