Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.532

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278 i 624 oraz z 2018 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344 oraz z 2016 r. poz. 330) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy substancje, o których mowa w wykazie I załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, są zawarte w ściekach bytowych lub ściekach komunalnych, o których mowa w art. 16 pkt 62 i 63 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), zwanej dalej "Prawem wodnym".",

b) w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) rolnik posiada pozwolenie wodnoprawne wydane w trybie określonym w przepisach działu IX Prawa wodnego i przestrzega warunków w nim zawartych lub

2) substancje, o których mowa w wykazie II załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, są zawarte w ściekach bytowych lub ściekach komunalnych, o których mowa w art. 16 pkt 62 i 63 Prawa wodnego.";

2) w § 3:
a) w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) kanałami, o których mowa w art. 16 pkt 21 Prawa wodnego,

5) ujęciami wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa wodnego,",

b) uchyla się ust. 2;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Nawadnianie gruntów rolnych wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę lub pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie większej niż 5 m3 na dobę w celu nawadniania są możliwe po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego w trybie określonym w przepisach działu IX Prawa wodnego";

4) w załączniku do rozporządzenia:
a) po lp. 2173 dodaje się lp. 2173a-2173e w brzmieniu:
2173a180710 2Jaśliska180710 2.0009Darów
2173b180710 2Jaśliska180710 2.0010Jasiel
2173c180710 2Jaśliska180710 2.0012Polany Surowiczne
2173d180710 2Jaśliska180710 2.0013Rudawka Jaśliska
2173e180710 2Jaśliska180710 2.0014Surowica
b) uchyla się lp. 2288, 2301, 2304, 2312, 2315 i 2318,
c) po lp. 2388 dodaje się lp. 2388a w brzmieniu:
2388a186301 1M. Rzeszów186301 1.0227227 Bzianka
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).