Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.344

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 marca 2015 r.
w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20° uznaje się za utrzymywane zgodnie z normami, jeżeli gruntów tych:
1) nie wykorzystuje się pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku;
2) nie utrzymuje się jako ugór czarny.
2.  Na gruntach ornych, o których mowa w ust. 1, wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich utrzymuje się okrywę roślinną lub ściółkę w międzyrzędziach.
3.  Na powierzchni stanowiącej co najmniej 30% gruntów ornych, położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, pozostawia się okrywę ochronną gleby co najmniej od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego.
4.  Wykaz obszarów zagrożonych erozją wodną, o których mowa w ust. 3, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Zabrania się wypalania gruntów rolnych.
2.  Zabrania się:
1) niszczenia:
a) drzew objętych ochroną ustanowionych pomnikami przyrody na podstawie art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.),
b) rowów, których szerokość nie przekracza 2 m,
c) oczek wodnych, o których mowa w art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.), o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2;
2) przycinania drzew i żywopłotów od dnia 15 kwietnia do dnia 31 lipca, z wyłączeniem:
a) wierzb,
b) drzew owocowych,
c) gatunków drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

- znajdujących się na użytkach rolnych będących w posiadaniu rolnika.

3.  2  Zabrania się wprowadzania bezpośrednio i pośrednio do wód podziemnych substancji szczególnie szkodliwych określonych w wykazie I załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego", w zakresie, w jakim dotyczy działalności rolniczej.
4.  3  Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy substancje, o których mowa w wykazie I załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, są zawarte w ściekach bytowych lub ściekach komunalnych, o których mowa w art. 16 pkt 62 i 63 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170), zwanej dalej "Prawem wodnym.
5.  4  Zabrania się wprowadzania do gleby substancji szczególnie szkodliwych określonych w wykazie II załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w zakresie, w jakim dotyczy działalności rolniczej.
6.  Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1) 5  rolnik posiada pozwolenie wodnoprawne wydane w trybie określonym w przepisach działu IX Prawa wodnego i przestrzega warunków w nim zawartych lub
2) 6  substancje, o których mowa w wykazie II załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, są zawarte w ściekach bytowych lub ściekach komunalnych, o których mowa w art. 16 pkt 62 i 63 Prawa wodnego.
§  3. 
1.  7  Odległości, w jakich stosuje się nawozy, o których mowa w art. 16 pkt 30a Prawa wodnego, na gruntach rolnych graniczących z:
1) jeziorami i pozostałymi zbiornikami wodnymi,
2) 8  ciekami naturalnymi, o których mowa w art. 16 pkt 5 Prawa wodnego,
3) 9  rowami, o których mowa w art. 16 pkt 47 Prawa wodnego, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na górnej krawędzi brzegu rowu,
4) 10  kanałami, o których mowa w art. 16 pkt 21 Prawa wodnego,
5) 11  ujęciami wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa wodnego,
6) obszarami morskiego pasa nadbrzeżnego

- są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 106 ust. 4 Prawa wodnego 12 .

2.  13  (uchylony).
§  4.  14  Nawadnianie gruntów rolnych wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę lub pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie większej niż 5 m3 na dobę w celu nawadniania są możliwe po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego w trybie określonym w przepisach działu IX Prawa wodnego;
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015 r.

ZAŁĄCZNIK 15  

WYKAZ OBSZARÓW ZAGROŻONYCH EROZJĄ WODNĄ

Lp.Kod gminy*Nazwa gminy*Numer obrębu ewidencyjnegoNazwa obrębu ewidencyjnego
Województwo dolnośląskie
1020502 4Bolków - miasto
2020604 1Szklarska Poręba
3020605 2Janowice Wielkie
4020606 2Jeżów Sudecki
5020801 1Duszniki-Zdrój
6020804 1Nowa Ruda
7020808 4Lądek-Zdrój - miasto
8020808 5Lądek-Zdrój - obszar wiejski
9020809 2Lewin Kłodzki
10020811 2Nowa Ruda
11020812 4Radków - miasto
12020812 5Radków - obszar wiejski
13020813 5Stronie Śląskie - obszar wiejski
14021003 4Leśna - miasto
15021205 4Wleń - miasto
16022003 4Trzebnica - miasto
17022102 1Jedlina-Zdrój
18022105 4Głuszyca - miasto
19022105 5Głuszyca - obszar wiejski
20022107 2Stare Bogaczowice
21022108 2Walim
22022401 4Bardo - miasto
23022601 1Wojcieszów
24022604 4Świerzawa - miasto
25020101 1Bolesławiec020101 1.0005Bolesławiec-5
26020102 2Bolesławiec020102 2.0011Kraszowice
27020102 2Bolesławiec020102 2.0020Nowe Jaroszowice
28020102 2Bolesławiec020102 2.0028Suszki
29020201 1Bielawa020201 1.0003Osiedle
30020201 1Bielawa020201 1.0005Las
31020203 4Pieszyce020203 4.0002Górne
32020203 5Pieszyce020203 5.0002Kamionki
33020203 5Pieszyce020203 5.0004Rościszów
34020205 2Dzierżoniów020205 2.0003Jędrzejowice
35020205 2Dzierżoniów020205 2.0013Ostroszowice
36020207 4Niemcza - miasto020207 4.0002Stasin
37020207 4Niemcza - miasto020207 4.0003Wojsławice
38020207 5Niemcza - obszar wiejski020207 5.0002Gola Dzierżoniowska
39020207 5Niemcza - obszar wiejski020207 5.0004Wilków Wielki
40020207 5Niemcza - obszar wiejski020207 5.0005Chwalęcin
41020207 5Niemcza - obszar wiejski020207 5.0007Podlesie
42020207 5Niemcza - obszar wiejski020207 5.0009Ligota Mała
43020302 2Głogów020302 2.0014Szczyglice
44020302 2Głogów020302 2.0015Turów
45020303 2Jerzmanowa020303 2.0003Jaczów
46020303 2Jerzmanowa020303 2.0006Kurów Mały
47020303 2Jerzmanowa020303 2.0008Smardzów
48020502 5Bolków - obszar wiejski020502 5.0001Gorzanowice
49020502 5Bolków - obszar wiejski020502 5.0003Kaczorów
50020502 5Bolków - obszar wiejski020502 5.0005Mysłów
51020502 5Bolków - obszar wiejski020502 5.0006Nowe Rochowice
52020502 5Bolków - obszar wiejski020502 5.0007Płonina
53020502 5Bolków - obszar wiejski020502 5.0010Sady Górne
54020502 5Bolków - obszar wiejski020502 5.0011Stare Rochowice
55020503 2Męcinka020503 2.0007Myślinów
56020503 2Męcinka020503 2.0014Stanisławów
57020505 2Paszowice020505 2.0002Grobla
58020505 2Paszowice020505 2.0004Kłonice
59020505 2Paszowice020505 2.0006Myślibórz
60020601 1Karpacz020601 1.0001Karpacz-1
61020601 1Karpacz020601 1.0002Karpacz-2
62020601 1Karpacz020601 1.0004Karpacz-4
63020602 1Kowary020602 1.0004Kowary-4
64020603 1Piechowice020603 1.0001Piastów
65020603 1Piechowice020603 1.0003Górzyniec
66020603 1Piechowice020603 1.0006Piechowice-6
67020603 1Piechowice020603 1.0007Michałowice
68020603 1Piechowice020603 1.0008Piechowice-8
69020607 2Mysłakowice020607 2.0002Bukowiec
70020607 2Mysłakowice020607 2.0004Gruszków
71020607 2Mysłakowice020607 2.0005Karpniki
72020607 2Mysłakowice020607 2.0007Krogulec
73020607 2Mysłakowice020607 2.0010Strużnica
74020607 2Mysłakowice020607 2.0001Bobrów
75020608 2Podgórzyn020608 2.0001Borowice
76020608 2Podgórzyn020608 2.0002Głębock
77020608 2Podgórzyn020608 2.0003Marczyce
78020608 2Podgórzyn020608 2.0005Podgórzyn
79020608 2Podgórzyn020608 2.0006Przesieka
80020608 2Podgórzyn020608 2.0007Sosnówka
81020608 2Podgórzyn020608 2.0008Staniszów
82020608 2Podgórzyn020608 2.0010Zachełmie
83020609 2Stara Kamienica020609 2.0001Antoniów
84020609 2Stara Kamienica020609 2.0002Barcinek
85020609 2Stara Kamienica020609 2.0003Chromiec
86020609 2Stara Kamienica020609 2.0004Kopaniec
87020609 2Stara Kamienica020609 2.0005Kromnów
88020609 2Stara Kamienica020609 2.0008Rybnica
89020701 1Kamienna Góra020701 1.0002Kamienna Góra-2
90020701 1Kamienna Góra020701 1.0005Kamienna Góra-5
91020701 1Kamienna Góra020701 1.0007Kamienna Góra-7
92020702 2Kamienna Góra020702 2.0001Czarnów
93020702 2Kamienna Góra020702 2.0002Dębrznik
94020702 2Kamienna Góra020702 2.0003Janiszów
95020702 2Kamienna Góra020702 2.0004Leszczyniec
96020702 2Kamienna Góra020702 2.0005Nowa Białka
97020702 2Kamienna Góra020702 2.0006Ogorzelec
98020702 2Kamienna Góra020702 2.0007Pisarzowice
99020702 2Kamienna Góra020702 2.0008Ptaszków
100020702 2Kamienna Góra020702 2.0009Przedwojów
101020702 2Kamienna Góra020702 2.0010Raszów
102020702 2Kamienna Góra020702 2.0011Rędziny
103020702 2Kamienna Góra020702 2.0012Szarocin
104020702 2Kamienna Góra020702 2.0014Dobromyśl
105020702 2Kamienna Góra020702 2.0015Gorzeszów
106020702 2Kamienna Góra020702 2.0017Kochanów
107020702 2Kamienna Góra020702 2.0020Lipienica
108020702 2Kamienna Góra020702 2.0021Olszyny
109020703 5Lubawka - obszar wiejski020703 5.0002Błażkowa
110020703 5Lubawka - obszar wiejski020703 5.0003Bukówka
111020703 5Lubawka - obszar wiejski020703 5.0004Chełmsko Śląskie
112020703 5Lubawka - obszar wiejski020703 5.0005Jarkowice
113020703 5Lubawka - obszar wiejski020703 5.0006Miszkowice
114020703 5Lubawka - obszar wiejski020703 5.0007Niedamirów
115020703 5Lubawka - obszar wiejski020703 5.0008Opawa
116020703 5Lubawka - obszar wiejski020703 5.0009Okrzeszyn
117020703 5Lubawka - obszar wiejski020703 5.0010Paczyń
118020703 5Lubawka - obszar wiejski020703 5.0011Paprotki
119020703 5Lubawka - obszar wiejski020703 5.0012Stara Białka
120020703 5Lubawka - obszar wiejski020703 5.0013Szczepanów
121020703 5Lubawka - obszar wiejski020703 5.0014Uniemyśl
122020704 2Marciszów020704 2.0001Ciechanowice
123020704 2Marciszów020704 2.0002Domanów
124020704 2Marciszów020704 2.0003Marciszów
125020704 2Marciszów020704 2.0004Nagórnik
126020704 2Marciszów020704 2.0005Pastewnik
127020704 2Marciszów020704 2.0006Pustelnik
128020704 2Marciszów020704 2.0008Świdnik
129020704 2Marciszów020704 2.0009Wieściszowice
130020802 1Kłodzko020802 1.0004Jurandów
131020802 1Kłodzko020802 1.0006Twierdza
132020802 1Kłodzko020802 1.0008Kukułka
133020803 1Kudowa-Zdrój020803 1.0001Bukowina
134020803 1Kudowa-Zdrój020803 1.0002Pstrążna
135020803 1Kudowa-Zdrój020803 1.0003Jakubowice
136020803 1Kudowa-Zdrój020803 1.0004Czermna
137020803 1Kudowa-Zdrój020803 1.0005Stary Zdrój
138020803 1Kudowa-Zdrój020803 1.0006Nowy Zdrój
139020803 1Kudowa-Zdrój020803 1.0007Zakrze
140020803 1Kudowa-Zdrój020803 1.0009Brzozowie
141020805 1Polanica-Zdrój020805 1.0002Stary Zdrój
142020805 1Polanica-Zdrój020805 1.0003Nowy Zdrój
143020805 1Polanica-Zdrój020805 1.0004Centrum
144020805 1Polanica-Zdrój020805 1.0005Nowy Wielisław
145020805 1Polanica-Zdrój020805 1.0006Sokołówka
146020805 1Polanica-Zdrój020805 1.0007Sokołówka Lasy
147020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0001Biała Woda
148020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0003Długopole Zdrój
149020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0005Idzików
150020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0006Kamienna
151020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0007Lasówka
152020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0008Marcinków
153020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0011Międzygórze
154020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0012Młoty
155020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0013Mostowice
156020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0014Nowa Bystrzyca
157020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0015Nowa Łomnica
158020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0016Nowy Waliszów
159020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0017Paszków
160020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0018Piaskowice
161020806 5Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski020806 5.0019Piotrowice
162020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0021Poniatów
163020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0022Pokrzywno Lasy
164020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0024Poręba
165020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0025Poręba Lasy
166020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0026Rudawa
167020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0027Spalona
168020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0032Szczawina
169020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0034Szklary
170020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0037Wójtowice Huta
171020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0038Wyszki
172020806 5Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5.0040Zalesie
173020807 2Kłodzko020807 2.0001Bierkowice
174020807 2Kłodzko020807 2.0002Boguszyn
175020807 2Kłodzko020807 2.0003Droszków
176020807 2Kłodzko020807 2.0004Gołogłowy
177020807 2Kłodzko020807 2.0007Jaszkowa Górna
178020807 2Kłodzko020807 2.0008Jaszkówka
179020807 2Kłodzko020807 2.0010Korytów
180020807 2Kłodzko020807 2.0012Ławica
181020807 2Kłodzko020807 2.0013Łączna
182020807 2Kłodzko020807 2.0014Marcinów
183020807 2Kłodzko020807 2.0016Młynów
184020807 2Kłodzko020807 2.0017Morzyszów
185020807 2Kłodzko020807 2.0018Ołdrzychowice Kł.
186020807 2Kłodzko020807 2.0019Piszkowice
187020807 2Kłodzko020807 2.0020Podtynie
188020807 2Kłodzko020807 2.0021Podzamek
189020807 2Kłodzko020807 2.0022Rogówek
190020807 2Kłodzko020807 2.0023Romanowo
191020807 2Kłodzko020807 2.0027Ścinawica
192020807 2Kłodzko020807 2.0031Święcko
193020807 2Kłodzko020807 2.0032Wilcza
194020807 2Kłodzko020807 2.0033Wojbórz
195020807 2Kłodzko020807 2.0034Wojciechowice
196020810 5Międzylesie - obszar wiejski020810 5.0001Boboszów
197020810 5Międzylesie - obszar wiejski020810 5.0003Dolnik
198020810 5Międzylesie - obszar wiejski020810 5.0006Gniewoszów
199020810 5Międzylesie - obszar wiejski020810 5.0009Jodłów
200020810 5Międzylesie - obszar wiejski020810 5.0010Kamieńczyk
201020810 5Międzylesie - obszar wiejski020810 5.0011Lesica
202020810 5Międzylesie - obszar wiejski020810 5.0013Nagodzice
203020810 5Międzylesie - obszar wiejski020810 5.0014Niemojów
204020810 5Międzylesie - obszar wiejski020810 5.0015Nowa Wieś
205020810 5Międzylesie - obszar wiejski020810 5.0016Pisary
206020810 5Międzylesie - obszar wiejski020810 5.0017Potoczek
207020810 5Międzylesie - obszar wiejski020810 5.0019Różanka
208020810 5Międzylesie - obszar wiejski020810 5.0020Smreczyna
209020810 5Międzylesie - obszar wiejski020810 5.0021Szklarnia
210020814 4Szczytna - miasto020814 4.0001Bobrowniki
211020814 4Szczytna - miasto020814 4.0002Szczytna
212020814 4Szczytna - miasto020814 4.0004Szczytnik
213020814 5Szczytna - obszar wiejski020814 5.0001Chocieszów
214020814 5Szczytna - obszar wiejski020814 5.0002Dolina
215020814 5Szczytna - obszar wiejski020814 5.0003Łężyce
216020814 5Szczytna - obszar wiejski020814 5.0005Słoszów
217020814 5Szczytna - obszar wiejski020814 5.0006Studzienno
218020814 5Szczytna - obszar wiejski020814 5.0008Złotno
219021001 1Lubań021001 1.00055 - Lubań
220021002 1Świeradów-Zdrój021002 1.00022 - Świeradów-Zdrój
221021002 1Świeradów-Zdrój021002 1.00044 - Świeradów-Zdrój
222021002 1Świeradów-Zdrój021002 1.00055 - Świeradów-Zdrój
223021002 1Świeradów-Zdrój021002 1.00066 - Świeradów-Zdrój
224021003 5Leśna - obszar wiejski021003 5.0002Grabiszyce Dolne
225021003 5Leśna - obszar wiejski021003 5.0004Grabiszyce Średnie
226021003 5Leśna - obszar wiejski021003 5.0005Kościelniki Górne
227021003 5Leśna - obszar wiejski021003 5.0006Kościelniki Średnie
228021003 5Leśna - obszar wiejski021003 5.0007Miłoszów
229021003 5Leśna - obszar wiejski021003 5.0009Smolnik
230021003 5Leśna - obszar wiejski021003 5.0011Świecie
231021003 5Leśna - obszar wiejski021003 5.0012Szyszkowa
232021003 5Leśna - obszar wiejski021003 5.0015Złotniki Lubańskie
233021004 2Lubań021004 2.0003Kościelnik
234021005 5Olszyna - obszar wiejski021005 5.0008Zapusta
235021201 5Gryfów Śląski - obszar wiejski021201 5.0006Wieża
236021201 5Gryfów Śląski - obszar wiejski021201 5.0007Wolbromów
237021202 5Lubomierz - obszar wiejski021202 5.0002Golejów
238021202 5Lubomierz - obszar wiejski021202 5.0005Milęcice
239021202 5Lubomierz - obszar wiejski021202 5.0008Pławna
240021202 5Lubomierz - obszar wiejski021202 5.0009Pokrzywnik
241021203 4Lwówek Śląski - miasto021203 4.0001Lwówek-1
242021203 4Lwówek Śląski - miasto021203 4.0002Lwówek-2
243021203 4Lwówek Śląski - miasto021203 4.0004Lwówek-4
244021203 5Lwówek Śląski - obszar wiejski021203 5.0002Brunów
245021203 5Lwówek Śląski - obszar wiejski021203 5.0004Dębowy Gaj
246021203 5Lwówek Śląski - obszar wiejski021203 5.0006Dworek
247021203 5Lwówek Śląski - obszar wiejski021203 5.0009Gradówek
248021203 5Lwówek Śląski - obszar wiejski021203 5.0012Nagórze
249021203 5Lwówek Śląski - obszar wiejski021203 5.0016Płóczki Dolne
250021203 5Lwówek Śląski - obszar wiejski021203 5.0017Płóczki Górne
251021203 5Lwówek Śląski - obszar wiejski021203 5.0018Radłówka
252021203 5Lwówek Śląski - obszar wiejski021203 5.0027Włodzice Wielkie
253021203 5Lwówek Śląski - obszar wiejski021203 5.0030Niwnice
254021204 5Mirsk - obszar wiejski021204 5.0003Gierczyn
255021204 5Mirsk - obszar wiejski021204 5.0005Izera
256021204 5Mirsk - obszar wiejski021204 5.0008Kotlina
257021204 5Mirsk - obszar wiejski021204 5.0009Krobica
258021204 5Mirsk - obszar wiejski021204 5.0015Przecznica
259021205 5Wleń - obszar wiejski021205 5.0002Bystrzyca
260021205 5Wleń - obszar wiejski021205 5.0003Klecza
261021205 5Wleń - obszar wiejski021205 5.0004Łupki
262021205 5Wleń - obszar wiejski021205 5.0005Marczów
263021205 5Wleń - obszar wiejski021205 5.0006Modrzewie
264021205 5Wleń - obszar wiejski021205 5.0007Nielestno
265021205 5Wleń - obszar wiejski021205 5.0008Pilchowice
266021205 5Wleń - obszar wiejski021205 5.0009Przeździedza
267021205 5Wleń - obszar wiejski021205 5.0010Radomice
268021205 5Wleń - obszar wiejski021205 5.0011Strzyżowiec
269021205 5Wleń - obszar wiejski021205 5.0012Tarczyn
270021602 2Gaworzyce021602 2.0003Gostyń
271021603 2Grębocice021603 2.0008Ogorzelec
272021702 2Kondratowice021702 2.0002Błotnica
273021702 2Kondratowice021702 2.0004Czerwieniec
274021702 2Kondratowice021702 2.0006Górka Sobocka
275021702 2Kondratowice021702 2.0008Janowiczki
276021702 2Kondratowice021702 2.0010Komorowice
277021702 2Kondratowice021702 2.0012Kowalskie
278021702 2Kondratowice021702 2.0014Lipowa-Sadowice
279021702 2Kondratowice021702 2.0018Stachów
280021702 2Kondratowice021702 2.0019Strachów
281021702 2Kondratowice021702 2.0020Zarzyca
282021702 2Kondratowice021702 2.0021Żelowice
283021703 2Przeworno021703 2.0002Dobroszów
284021703 2Przeworno021703 2.0003Dzierzkowa
285021703 2Przeworno021703 2.0010Miłocice
286021703 2Przeworno021703 2.0012Ostrężna
287021703 2Przeworno021703 2.0014Romanów-Krasiewice
288021703 2Przeworno021703 2.0016Samborowiczki
289021704 5Strzelin - obszar wiejski021704 5.0011Gęsiniec
290021704 5Strzelin - obszar wiejski021704 5.0013Gościęcice
291021704 5Strzelin - obszar wiejski021704 5.0017Kazanów
292021704 5Strzelin - obszar wiejski021704 5.0019Kuropatnik
293021704 5Strzelin - obszar wiejski021704 5.0023Nieszkowice
294021704 5Strzelin - obszar wiejski021704 5.0024Nowolesie
295021704 5Strzelin - obszar wiejski021704 5.0028Skoroszowice
296021902 1Świebodzice021902 1.0002Pełcznica 2
297021902 1Świebodzice021902 1.0003Śródmieście 3
298021903 2Dobromierz021903 2.0007Jaskulin
299021903 2Dobromierz021903 2.0010Pietrzyków
300021904 5Jaworzyna Śląska - obszar wiejski021904 5.0001Bagieniec
301021905 2Marcinowice021905 2.0018Wiry
302021906 4Strzegom - miasto021906 4.0001Krzyżowa Góra Nr1
303021906 5Strzegom - obszar wiejski021906 5.0009Kostrza
304021907 2Świdnica021907 2.0005Bystrzyca Górna
305021907 2Świdnica021907 2.0012Lubachów
306021907 2Świdnica021907 2.0014Lutomia Górna
307021907 2Świdnica021907 2.0017Modliszów
308021907 2Świdnica021907 2.0022Pogorzała
309021907 2Świdnica021907 2.0030Witoszów Górny
310022001 5Oborniki Śląskie - obszar wiejski022001 5.0002Borkowice
311022001 5Oborniki Śląskie - obszar wiejski022001 5.0006Kowale
312022001 5Oborniki Śląskie - obszar wiejski022001 5.0007Kuraszków
313022001 5Oborniki Śląskie - obszar wiejski022001 5.0015Piekary
314022001 5Oborniki Śląskie - obszar wiejski022001 5.0016Przecławice
315022001 5Oborniki Śląskie - obszar wiejski022001 5.0021Wilczyn
316022003 5Trzebnica - obszar wiejski022003 5.0001Będkowo
317022003 5Trzebnica - obszar wiejski022003 5.0005Brochocin
318022003 5Trzebnica - obszar wiejski022003 5.0010Droszów
319022003 5Trzebnica - obszar wiejski022003 5.0021Malczów
320022003 5Trzebnica - obszar wiejski022003 5.0023Marcinowo
321022003 5Trzebnica - obszar wiejski022003 5.0027Raszów
322022003 5Trzebnica - obszar wiejski022003 5.0028Rzepotowice
323022003 5Trzebnica - obszar wiejski022003 5.0030Świątniki
324022003 5Trzebnica - obszar wiejski022003 5.0032Taczów Mały
325022003 5Trzebnica - obszar wiejski022003 5.0033Taczów Wielki
326022003 5Trzebnica - obszar wiejski022003 5.0035Węgrzynów
327022003 5Trzebnica - obszar wiejski022003 5.0036Boleścin
328022003 5Trzebnica - obszar wiejski022003 5.0037Głuchów Górny
329022003 5Trzebnica - obszar wiejski022003 5.0039Piersno
330022004 2Wisznia Mała022004 2.0004Machnice
331022004 2Wisznia Mała022004 2.0006Mienice
332022004 2Wisznia Mała022004 2.0016Wysoki Kościół
333022005 2Zawonia022005 2.0002Cielętniki
334022005 2Zawonia022005 2.0003Czachowo
335022005 2Zawonia022005 2.0005Głuchów Dolny
336022005 2Zawonia022005 2.0010Miłonowice
337022005 2Zawonia022005 2.0014Radłów
338022005 2Zawonia022005 2.0016Sędzice
339022005 2Zawonia022005 2.0017Skotniki
340022005 2Zawonia022005 2.0020Tarnowiec
341022101 1Boguszów-Gorce022101 1.0001Nr 1 Nowy Lubominek
342022101 1Boguszów-Gorce022101 1.0002Nr 2 Gorce
343022101 1Boguszów-Gorce022101 1.0003Nr 3 Boguszów
344022101 1Boguszów-Gorce022101 1.0004Nr 4 Boguszów
345022101 1Boguszów-Gorce022101 1.0005Nr 5 St. Lesieniec
346022101 1Boguszów-Gorce022101 1.0007Nr 7 Kuźnice Świdn.
347022101 1Boguszów-Gorce022101 1.0008Nr 8 Kuźnice Świdn.
348022103 1Szczawno-Zdrój022103 1.0003Nr 3
349022104 2Czarny Bór022104 2.0001Borówno
350022104 2Czarny Bór022104 2.0002Czarny Bór
351022104 2Czarny Bór022104 2.0003Grzędy
352022104 2Czarny Bór022104 2.0004Grzędy Górne
353022104 2Czarny Bór022104 2.0006Witków Śląski
354022106 4Mieroszów miasto022106 4.0001Mieroszów 1
355022106 5Mieroszów - obszar wiejski022106 5.0001Golińsk
356022106 5Mieroszów - obszar wiejski022106 5.0002Kowalowa
357022106 5Mieroszów - obszar wiejski022106 5.0003Łączna
358022106 5Mieroszów - obszar wiejski022106 5.0005Różana
359022106 5Mieroszów - obszar wiejski022106 5.0006Rybnica Leśna
360022106 5Mieroszów - obszar wiejski022106 5.0007Sokołowsko
361022106 5Mieroszów - obszar wiejski022106 5.0008Unisław Śląski
362022302 2Długołęka022302 2.0022Krakowiany
363022303 2Jordanów Śląski022303 2.0013Winna Góra
364022307 4Sobótka - miasto022307 4.0001Górka
365022307 4Sobótka - miasto022307 4.0004Ślęża
366022307 5Sobótka - obszar wiejski022307 5.0018Sulistrowice
367022307 5Sobótka - obszar wiejski022307 5.0019Sulistrowiczki
368022401 5Bardo - obszar wiejski022401 5.0002Dębowina
369022401 5Bardo - obszar wiejski022401 5.0004Grochowa
370022401 5Bardo - obszar wiejski022401 5.0005Janowiec
371022401 5Bardo - obszar wiejski022401 5.0006Laskówka
372022401 5Bardo - obszar wiejski022401 5.0007Opolnica
373022402 2Ciepłowody022402 2.0002Brochocin
374022402 2Ciepłowody022402 2.0005Czesławice
375022402 2Ciepłowody022402 2.0006Dobrzenice
376022402 2Ciepłowody022402 2.0009Karczowice
377022402 2Ciepłowody022402 2.0010Kobyla Głowa
378022402 2Ciepłowody022402 2.0011Koźmice
379022402 2Ciepłowody022402 2.0012Muszkowice
380022402 2Ciepłowody022402 2.0017Wilamowice
381022403 2Kamieniec Ząbkowicki022403 2.0006Mrokocin
382022404 2Stoszowice022404 2.0002Grodziszcze
383022404 2Stoszowice022404 2.0004Lutomierz
384022404 2Stoszowice022404 2.0007Różana
385022404 2Stoszowice022404 2.0009Srebrna Góra
386022404 2Stoszowice022404 2.0011Żdanów
387022405 5Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski022405 5.0003Brodziszów
388022405 5Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski022405 5.0006Kluczowa
389022405 5Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski022405 5.0010Sieroszów
390022405 5Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski022405 5.0013Sulisławice
391022405 5Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski022405 5.0014Szklary
392022406 4Ziębice - miasto022406 4.0002Wschód
393022406 4Ziębice - miasto022406 4.0003Nieszków
394022406 5Ziębice - obszar wiejski022406 5.0001Biernacice
395022406 5Ziębice - obszar wiejski022406 5.0003Brukalice
396022406 5Ziębice - obszar wiejski022406 5.0004Czerńczyce
397022406 5Ziębice - obszar wiejski022406 5.0007Henryków
398022406 5Ziębice - obszar wiejski022406 5.0016Nowina
399022406 5Ziębice - obszar wiejski022406 5.0018Osina Mała
400022406 5Ziębice - obszar wiejski022406 5.0019Osina Wielka
401022406 5Ziębice - obszar wiejski022406 5.0024Służejów
402022406 5Ziębice - obszar wiejski022406 5.0025Starczówek
403022406 5Ziębice - obszar wiejski022406 5.0026Wadochowice
404022407 5Złoty Stok - obszar wiejski022407 5.0002Chwalisław
405022407 5Złoty Stok - obszar wiejski022407 5.0003Laski
406022407 5Złoty Stok - obszar wiejski022407 5.0004Mąkolno
407022503 4Bogatynia - miasto022503 4.0001Bogatynia I
408022503 4Bogatynia - miasto022503 4.0005Zatonie
409022503 4Bogatynia - miasto022503 4.0006Trzciniec
410022503 5Bogatynia - obszar wiejski022503 5.0001Wolanów
411022503 5Bogatynia - obszar wiejski022503 5.0002Wyszków
412022503 5Bogatynia - obszar wiejski022503 5.0003Krzewina
413022503 5Bogatynia - obszar wiejski022503 5.0005Wigancice Żytawskie
414022503 5Bogatynia - obszar wiejski022503 5.0006Posada
415022503 5Bogatynia - obszar wiejski022503 5.0007Bratków
416022503 5Bogatynia - obszar wiejski022503 5.0009Biedrzychowice
417022503 5Bogatynia - obszar wiejski022503 5.0010Jasna Góra
418022503 5Bogatynia - obszar wiejski022503 5.0011Działoszyn
419022503 5Bogatynia - obszar wiejski022503 5.0015Rybarzowice
420022503 5Bogatynia - obszar wiejski022503 5.0016Sieniawka
421022602 1Złotoryja022602 1.0001Obręb 1
422022602 1Złotoryja022602 1.0002Obręb 2
423022602 1Złotoryja022602 1.0003Obręb 3
424022602 1Złotoryja022602 1.0004Obręb 4
425022602 1Złotoryja022602 1.0006Obręb 6
426022602 1Złotoryja022602 1.0007Obręb 7
427022602 1Złotoryja022602 1.0008Obręb 8
428022604 5Świerzawa - obszar wiejski022604 5.0001Biegoszów
429022604 5Świerzawa - obszar wiejski022604 5.0003Gozdno
430022604 5Świerzawa - obszar wiejski022604 5.0005Nowy Kościół
431022604 5Świerzawa - obszar wiejski022604 5.0006Podgórki
432022604 5Świerzawa - obszar wiejski022604 5.0007Rząśnik
433022604 5Świerzawa - obszar wiejski022604 5.0009Sędziszowa
434022604 5Świerzawa - obszar wiejski022604 5.0010Sokołowiec
435022606 2Złotoryja022606 2.0004Kopacz
436022606 2Złotoryja022606 2.0006Leszczyna
437022606 2Złotoryja022606 2.0011Prusice
438026101 1M. Jelenia Góra026101 1.003737
439026101 1M. Jelenia Góra026101 1.003333
440026101 1M. Jelenia Góra026101 1.002424
441026101 1M. Jelenia Góra026101 1.003535
442026101 1M. Jelenia Góra026101 1.003838
443026101 1M. Jelenia Góra026101 1.004343
444026101 1M. Jelenia Góra026101 1.004141
445026101 1M. Jelenia Góra026101 1.0009Cieplice IX
446026101 1M. Jelenia Góra026101 1.0025Czarne I
447026101 1M. Jelenia Góra026101 1.0008Cieplice VIII
448026101 1M. Jelenia Góra026101 1.0020Jelenia Góra 3
449026101 1M. Jelenia Góra026101 1.0021Jelenia Góra 4
450026101 1M. Jelenia Góra026101 1.0026Czarne II
451026101 1M. Jelenia Góra026101 1.0011Cieplice XI
452026101 1M. Jelenia Góra026101 1.0010Cieplice X
453026101 1M. Jelenia Góra026101 1.0014Jagniątków
454026101 1M. Jelenia Góra026101 1.0012Sobieszów I
455026101 1M. Jelenia Góra026101 1.0030Goduszyn I
456026101 1M. Jelenia Góra026101 1.002828 Ne
457026101 1M. Jelenia Góra026101 1.002323 Ne
458026101 1M. Jelenia Góra026101 1.004444
459026101 1M. Jelenia Góra026101 1.0029Czarne
460026501 1M. Wałbrzych026501 1.0001Szczawienko Nr 1
461026501 1M. Wałbrzych026501 1.0002Szczawienko Nr 2
462026501 1M. Wałbrzych026501 1.0003Szczawienko Nr 3
463026501 1M. Wałbrzych026501 1.0007Piaskowa Góra Nr 7
464026501 1M. Wałbrzych026501 1.0008Poniatów Nr 8
465026501 1M. Wałbrzych026501 1.0009Poniatów Nr 9
466026501 1M. Wałbrzych026501 1.0010Poniatów Nr 10
467026501 1M. Wałbrzych026501 1.0011Poniatów Nr 11
468026501 1M. Wałbrzych026501 1.0012Poniatów Nr 12
469026501 1M. Wałbrzych026501 1.0013Piaskowa Góra Nr 13
470026501 1M. Wałbrzych026501 1.0014Biały Kamień Nr 14
471026501 1M. Wałbrzych026501 1.0015Konradów Nr 15
472026501 1M. Wałbrzych026501 1.0016Biały Kamień Nr 16
473026501 1M. Wałbrzych026501 1.0017Biały Kamień Nr 17
474026501 1M. Wałbrzych026501 1.0018Biały Kamień Nr 18
475026501 1M. Wałbrzych026501 1.0019Stary Zdrój Nr 19
476026501 1M. Wałbrzych026501 1.0020Stary Zdrój Nr 20
477026501 1M. Wałbrzych026501 1.0021Nowe Miasto Nr 21
478026501 1M. Wałbrzych026501 1.0022Stary Zdrój Nr 22
479026501 1M. Wałbrzych026501 1.0023Poniatów Nr 23
480026501 1M. Wałbrzych026501 1.0024Poniatów Nr 24
481026501 1M. Wałbrzych026501 1.0025Rusinowa Nr 25
482026501 1M. Wałbrzych026501 1.0026Nowe Miasto Nr 26
483026501 1M. Wałbrzych026501 1.0027Śródmieście Nr 27
484026501 1M. Wałbrzych026501 1.0028Sobięcin Nr 28
485026501 1M. Wałbrzych026501 1.0029Sobięcin Nr 29
486026501 1M. Wałbrzych026501 1.0030Sobięcin Nr 30
487026501 1M. Wałbrzych026501 1.0031Sobięcin Nr 31
488026501 1M. Wałbrzych026501 1.0032Gaj Nr 32
489026501 1M. Wałbrzych026501 1.0033Podgórze Nr 33
490026501 1M. Wałbrzych026501 1.0034Nowe Miasto Nr 34
491026501 1M. Wałbrzych026501 1.0035Rusinowa Nr 35
492026501 1M. Wałbrzych026501 1.0036Rusinowa Nr 36
493026501 1M. Wałbrzych026501 1.0037Rusinowa Nr 37
494026501 1M. Wałbrzych026501 1.0038Rusinowa Nr 38
495026501 1M. Wałbrzych026501 1.0039Podgórze Nr 39
496026501 1M. Wałbrzych026501 1.0040Podgórze Nr 40
497026501 1M. Wałbrzych026501 1.0041Podgórze Nr 41
498026501 1M. Wałbrzych026501 1.0042Sobięcin Nr 42
499026501 1M. Wałbrzych026501 1.0043Glinik Nr 43
500026501 1M. Wałbrzych026501 1.0044Glinik Nr 44
501026501 1M. Wałbrzych026501 1.0045Glinik Nr 45
502026501 1M. Wałbrzych026501 1.0051Książ Nr 51
503026501 1M. Wałbrzych026501 1.0052Lubiechów Nr 52
504026501 1M. Wałbrzych026501 1.0053Lubiechów Nr 53
Województwo kujawsko-pomorskie
505040201 1Brodnica040201 1.0021Brodnica-21
506040204 2Brzozie040204 2.0003Janówko
507040204 2Brzozie040204 2.0004Małe Leźno
508040204 2Brzozie040204 2.0005Mały Głęboczek
509040204 2Brzozie040204 2.0007Świecie
510040204 2Brzozie040204 2.0008Trepki
511040204 2Brzozie040204 2.0009Wielki Głęboczek
512040204 2Brzozie040204 2.0010Wielkie Leźno
513040204 2Brzozie040204 2.0011Zembrze
514040205 4Górzno - miasto040205 4.0002Górzno Miasto 2
515040205 4Górzno - miasto040205 4.0003Górzno Miasto 3
516040205 5Górzno - obszar wiejski040205 5.0002Fiałki
517040206 2Bartniczka040206 2.0007Koziary
518040206 2Bartniczka040206 2.0010Samin
519040206 2Bartniczka040206 2.0013Zdroje
520040207 5Jabłonowo Pomorskie - obszar wiejski040207 5.0001Adamowo
521040210 2Zbiczno040210 2.0003Gaj Grzmięca
522040210 2Zbiczno040210 2.0008Równica
523040210 2Zbiczno040210 2.0009Strzemiuszczek
524040210 2Zbiczno040210 2.0012Szramowo
525040210 2Zbiczno040210 2.0013Zastawie
526040302 2Dąbrowa Chełmińska040302 2.0017Wielka Kępa
527040303 2Dobrcz040303 2.0010Strzelce Dolne
528040303 2Dobrcz040303 2.0015Trzęsacz
529040304 5Koronowo - obszar wiejski040304 5.0002Byszewo
530040401 1Chełmno040401 1.00011
531040401 1Chełmno040401 1.00022
532040401 1Chełmno040401 1.00033
533040401 1Chełmno040401 1.00044
534040401 1Chełmno040401 1.00055
535040401 1Chełmno040401 1.00066
536040501 1Golub-Dobrzyń040501 1.0002Obręb 2
537040501 1Golub-Dobrzyń040501 1.0003Obręb 3
538040502 2Ciechocin040502 2.0008Rudaw
539040503 2Golub-Dobrzyń040503 2.0009Nowogród
540040506 2Zbójno040506 2.0008Rembiocha
541040506 2Zbójno040506 2.0013Wojnowo
542040601 2Grudziądz040601 2.0004Gogolin
543040601 2Grudziądz040601 2.0005Grabowiec
544040601 2Grudziądz040601 2.0019Stary Folwark
545040601 2Grudziądz040601 2.0023Turznice
546040602 2Gruta040602 2.0013Pokrzywno
547040605 2Rogóźno040605 2.0002Budy
548040606 2Świecie nad Osą040606 2.0007Mędrzyce
549040606 2Świecie nad Osą040606 2.0010Szarnoś
550040803 2Chrostkowo040803 2.0014Sikórz
551040903 5Mogilno - obszar wiejski040903 5.0037Przyjma
552041202 2Brzuze041202 2.0008Mościska
553041202 2Brzuze041202 2.0009Okonin
554041202 2Brzuze041202 2.0014Somsiory
555041203 2Rogowo041203 2.0021Ruda
556041304 4Więcbork - miasto041304 4.0004Więcbork 4
557041403 2Drzycim041403 2.0001Bedlenki
558041403 2Drzycim041403 2.0008Gródek
559041403 2Drzycim041403 2.0011Lubochin
560041407 2Osie041407 2.0010Stara Rzeka
561041409 5Świecie - obszar wiejski041409 5.0005Dworzysko
562041409 5Świecie - obszar wiejski041409 5.0011Kozłowo
563041409 5Świecie - obszar wiejski041409 5.0020Święte
564041409 5Świecie - obszar wiejski041409 5.0021Topolinek
565041807 2Fabianki041807 2.0017Zarzeczewo
Województwo lubelskie
566060206 2Goraj
567062004 4Krasnobród - miasto
568060203 2Biłgoraj060203 2.0011Ignatówka
569060203 2Biłgoraj060203 2.0012Kajetanówka
570060205 5Frampol - obszar wiejski060205 5.0001Chłopków
571060205 5Frampol - obszar wiejski060205 5.0002Kolonia Kąty
572060205 5Frampol - obszar wiejski060205 5.0005Komodzianka
573060205 5Frampol - obszar wiejski060205 5.0007Pulczynów
574060205 5Frampol - obszar wiejski060205 5.0008Radzięcin
575060205 5Frampol - obszar wiejski060205 5.0010Smoryń
576060205 5Frampol - obszar wiejski060205 5.0013Teodorówka
577060205 5Frampol - obszar wiejski060205 5.0014Kolonia Teodorówka
578060205 5Frampol - obszar wiejski060205 5.0015Wola Kątecka
579060205 5Frampol -obszar wiejski060205 5.0016Wola Radzięcka
580060207 5Józefów - obszar wiejski060207 5.0004Długi Kąt
581060207 5Józefów - obszar wiejski060207 5.0008Majdan Nepryski
582060207 5Józefów - obszar wiejski060207 5.0010Górniki
583060207 5Józefów - obszar wiejski060207 5.0013Szopowe
584060213 2Tereszpol060213 2.0002Lipowiec
585060213 2Tereszpol060213 2.0003Szozdy
586060213 2Tereszpol060213 2.0006Tereszpol Zygmunty
587060213 2Tereszpol060213 2.0009Panasówka
588060214 2Turobin060214 2.0004Gaj Czernięciński
589060214 2Turobin060214 2.0005Gródki Pierwsze
590060214 2Turobin060214 2.0007Huta Turobińska
591060214 2Turobin060214 2.0009Olszanka
592060214 2Turobin060214 2.0010Gródki Drugie
593060214 2Turobin060214 2.0011Rokitów
594060214 2Turobin060214 2.0012Tarnawa Duża
595060214 2Turobin060214 2.0013Tarnawa Kolonia
596060214 2Turobin060214 2.0014Tarnawa Mała
597060214 2Turobin060214 2.0015Tokary
598060214 2Turobin060214 2.0017Wólka Czernięcińska
599060214 2Turobin060214 2.0019Zagroble
600060214 2Turobin060214 2.0020Załawcze
601060214 2Turobin060214 2.0023Żurawie
602060313 2Wojsławice060313 2.0004Kukawka
603060313 2Wojsławice060313 2.0005Majdan Wojsławicki
604060313 2Wojsławice060313 2.0006Majdan Kukawiecki
605060313 2Wojsławice060313 2.0008Majdan Nowy
606060313 2Wojsławice060313 2.0009Ostrów
607060313 2Wojsławice060313 2.0010Ostrów-Kolonia
608060313 2Wojsławice060313 2.0011Popławy
609060313 2Wojsławice060313 2.0014Rozięcin
610060313 2Wojsławice060313 2.0016Stary Majdan
611060313 2Wojsławice060313 2.0017Trościanka
612060402 2Dołhobyczów060402 2.0238Siekierzyńce
613060402 2Dołhobyczów060402 2.0239Oszczów
614060402 2Dołhobyczów060402 2.0242Żabcze
615060402 2Dołhobyczów060402 2.0243Majdan
616060402 2Dołhobyczów060402 2.0247Sulimów
617060402 2Dołhobyczów060402 2.0248Horodyszcze
618060402 2Dołhobyczów060402 2.0249Liwcze
619060402 2Dołhobyczów060402 2.0253Chochłów
620060402 2Dołhobyczów060402 2.0254Liski
621060402 2Dołhobyczów060402 2.0255Białystok
622060402 2Dołhobyczów060402 2.0256Przewodów
623060402 2Dołhobyczów060402 2.0264Wyżłów
624060403 2Horodło060403 2.0098Strzyżów Cukrownia
625060406 2Trzeszczany060406 2.0126Majdan Wielki
626060406 2Trzeszczany060406 2.0127Józefin
627060406 2Trzeszczany060406 2.0128Korytyna
628060406 2Trzeszczany060406 2.0130Mołodiatycze
629060406 2Trzeszczany060406 2.0131Drogojówka
630060406 2Trzeszczany060406 2.0134Zadębce Kolonia
631060406 2Trzeszczany060406 2.0135Zadębce
632060406 2Trzeszczany060406 2.0136Nieledew
633060407 2Uchanie060407 2.0036Putnowice Górne
634060407 2Uchanie060407 2.0039Lemieszów
635060407 2Uchanie060407 2.0044Uchanie
636060407 2Uchanie060407 2.0045Rozkoszówka
637060407 2Uchanie060407 2.0046Pielaki
638060407 2Uchanie060407 2.0048Dębina Kolonia
639060407 2Uchanie060407 2.0049Drohiczany
640060407 2Uchanie060407 2.0050Staszic Kol.
641060407 2Uchanie060407 2.0051Gliniska
642060407 2Uchanie060407 2.0053Chyżowice Pgr
643060407 2Uchanie060407 2.0055Łuszczów
644060407 2Uchanie060407 2.0144Majątek Uchanie
645060501 2Batorz060501 2.0001Aleksandrówka
646060501 2Batorz060501 2.0002Batorz Drugi
647060501 2Batorz060501 2.0003Batorz Kolonia
648060501 2Batorz060501 2.0004Batorz Pierwszy
649060501 2Batorz060501 2.0005Błażek
650060501 2Batorz060501 2.0006Moczydła Nowe
651060501 2Batorz060501 2.0007Stawce
652060501 2Batorz060501 2.0009Węglinek
653060501 2Batorz060501 2.0010Wola Studziańska
654060501 2Batorz060501 2.0012Wólka Batorska
655060502 2Chrzanów060502 2.0001Chrzanów Drugi
656060502 2Chrzanów060502 2.0002Chrzanów Czwarty
657060502 2Chrzanów060502 2.0003Chrzanów Kolonia
658060502 2Chrzanów060502 2.0005Chrzanów Pierwszy
659060502 2Chrzanów060502 2.0006Chrzanów Trzeci
660060502 2Chrzanów060502 2.0007Łada
661060502 2Chrzanów060502 2.0008Malinie
662060502 2Chrzanów060502 2.0009Otrocz
663060502 2Chrzanów060502 2.0010Otrocz Lasy
664060503 2Dzwola060503 2.0001Branew Ordynacka
665060503 2Dzwola060503 2.0002Branew Szlachecka
666060504 2Godziszów060504 2.0002Godziszów Drugi
667060504 2Godziszów060504 2.0007Piłatka
668060504 2Godziszów060504 2.0009Rataj Poduchowny
669060504 2Godziszów060504 2.0011Zdziłowice Drugie
670060504 2Godziszów060504 2.0012Zdziłowice Czwarte
671060504 2Godziszów060504 2.0013Zdziłowice Pierwsze
672060504 2Godziszów060504 2.0014Zdziłowice Trzecie
673060506 5Modliborzyce060506 5.0001Antolin
674060506 5Modliborzyce060506 5.0002Bilsko
675060506 5Modliborzyce060506 5.0009Lute
676060506 5Modliborzyce060506 5.0011Michałówka
677060506 5Modliborzyce060506 5.0013Pasieka
678060506 5Modliborzyce060506 5.0019Węgliska
679060506 5Modliborzyce060506 5.0020Wierzchowiska Drugie
680060506 5Modliborzyce060506 5.0021Wierzchowiska Pierwsze
681060506 5Modliborzyce060506 5.0022Wolica Druga
682060506 5Modliborzyce060506 5.0024Wolica Pierwsza
683060507 2Potok Wielki060507 2.0001Dąbrowica
684060507 2Potok Wielki060507 2.0009Potok Stany Kolonia III
685060507 2Potok Wielki060507 2.0015Zarajec Potocki
686060601 1Krasnystaw060601 1.0011Zastawie Przedmieście
687060603 2Gorzków060603 2.0001Antoniówka
688060603 2Gorzków060603 2.0002Baranica
689060603 2Gorzków060603 2.0003Bobrowe
690060603 2Gorzków060603 2.0005Borów
691060603 2Gorzków060603 2.0007Borsuk
692060603 2Gorzków060603 2.0008Chorupnik
693060603 2Gorzków060603 2.0009Czysta Dębina
694060603 2Gorzków060603 2.0010Czysta Dębina Kolonia
695060603 2Gorzków060603 2.0012Gorzków Osada
696060603 2Gorzków060603 2.0013Gorzków Wieś
697060603 2Gorzków060603 2.0014Góry
698060603 2Gorzków060603 2.0016Olesin
699060603 2Gorzków060603 2.0018Piaski Szlacheckie
700060603 2Gorzków060603 2.0019Widniówka
701060603 2Gorzków060603 2.0020Wielkopole
702060603 2Gorzków060603 2.0021Wielobycz
703060603 2Gorzków060603 2.0022Wiśniów
704060603 2Gorzków060603 2.0023Zamostek
705060604 2Izbica060604 2.0001Bobliwo
706060604 2Izbica060604 2.0004Wirkowice II
707060604 2Izbica060604 2.0005Kryniczki
708060604 2Izbica060604 2.0006Majdan Krynicki
709060604 2Izbica060604 2.0010Orłów Murowany
710060604 2Izbica060604 2.0012Ostrówek
711060604 2Izbica060604 2.0013Ostrzyca
712060604 2Izbica060604 2.0014Romanów
713060604 2Izbica060604 2.0015Stryjów
714060604 2Izbica060604 2.0016Tarnogóra
715060604 2Izbica060604 2.0017Tarnogóra Kolonia
716060604 2Izbica060604 2.0019Topola
717060604 2Izbica060604 2.0023Zalesie Kolonia
718060605 2Krasnystaw060605 2.0001Białka
719060605 2Krasnystaw060605 2.0013Niemienice
720060605 2Krasnystaw060605 2.0025Zażółkiew
721060606 2Kraśniczyn060606 2.0001Anielpol
722060606 2Kraśniczyn060606 2.0004Brzeziny
723060606 2Kraśniczyn060606 2.0007Drewniki
724060606 2Kraśniczyn060606 2.0008Franciszków
725060606 2Kraśniczyn060606 2.0009Kraśniczyn
726060606 2Kraśniczyn060606 2.0010Łukaszówka
727060606 2Kraśniczyn060606 2.0012Olszanka
728060606 2Kraśniczyn060606 2.0017Wolica
729060606 2Kraśniczyn060606 2.0019Zalesie
730060606 2Kraśniczyn060606 2.0020Zastawie
731060607 2Łopiennik Górny060607 2.0009Łopiennik Nadrzeczny
732060609 2Rudnik060609 2.0002Joanin
733060609 2Rudnik060609 2.0005Majdan Borowski I
734060609 2Rudnik060609 2.0006Majdan Kobylański
735060611 2Żółkiewka060611 2.0002Borówek
736060611 2Żółkiewka060611 2.0005Chłaniów
737060611 2Żółkiewka060611 2.0014Makowiska
738060611 2Żółkiewka060611 2.0015Olchowiec Wieś
739060611 2Żółkiewka060611 2.0025Wólka Żółkiewska
740060701 1Kraśnik060701 1.0011Ośrodek
741060701 1Kraśnik060701 1.0013Podlesie
742060702 5Annopol - obszar wiejski060702 5.0002Baraki
743060702 5Annopol - obszar wiejski060702 5.0008Grabówka Ukazowa
744060702 5Annopol - obszar wiejski060702 5.0010Jakubowice
745060702 5Annopol - obszar wiejski060702 5.0015Opoczka
746060705 2Kraśnik060705 2.0005Karpiówka
747060705 2Kraśnik060705 2.0014Słodków III
748060706 2Szastarka060706 2.0001Blinów Drugi
749060706 2Szastarka060706 2.0002Blinów Pierwszy
750060706 2Szastarka060706 2.0005Cieślanki
751060706 2Szastarka060706 2.0007Majdan Obleszcze
752060706 2Szastarka060706 2.0015Wojciechów
753060706 2Szastarka060706 2.0016Wojciechów Kolonia
754060707 2Trzydnik Duży060707 2.0016Węglin
755060707 2Trzydnik Duży060707 2.0017Węglinek
756060708 5Urzędów060708 5.0008Majdan Bobowski
757060708 5Urzędów060708 5.0009Majdan Moniacki
758060708 5Urzędów060708 5.0014Popkowice
759060710 2Zakrzówek060710 2.0007Rudy Kolonia
760060710 2Zakrzówek060710 2.0008Majdan Grabina
761060907 2Jastków060907 2.0005Józefów Pociecha
762060909 2Krzczonów060909 2.0015Majdan Policki
763060913 2Wojciechów060913 2.0001Nowy Gaj
764060914 2Wólka060914 2.0007Rudnik
765060915 2Wysokie060915 2.0011Biskupie Kolonia
766060916 2Zakrzew060916 2.0008Ponikwy
767060916 2Zakrzew060916 2.0010Targowisko
768060916 2Zakrzew060916 2.0014Wólka Ponikiewska
769060916 2Zakrzew060916 2.0016Zakrzew Kolonia
770061207 2Witków061207 2.001010-Podgórz
771061404 4Kazimierz Dolny - miasto061404 4.0001Kazimierz Dolny
772061404 4Kazimierz Dolny - miasto061404 4.0003Męćmierz Okale
773061404 4Kazimierz Dolny - miasto061404 4.0005Wylągi
774061404 4Kazimierz Dolny - miasto061404 4.0006Góry
775061404 4Kazimierz Dolny - miasto061404 4.0007Jeziorszczyzna
776061404 5Kazimierz Dolny - obszar wiejski061404 5.0001Bochotnica
777061404 5Kazimierz Dolny - obszar wiejski061404 5.0002Parchatka
778061404 5Kazimierz Dolny - obszar wiejski061404 5.0003Rzeczyca
779061404 5Kazimierz Dolny - obszar wiejski061404 5.0005Skowieszynek
780061404 5Kazimierz Dolny - obszar wiejski061404 5.0006Wierzchoniów
781061404 5Kazimierz Dolny - obszar wiejski061404 5.0007Witoszyn
782061404 5Kazimierz Dolny - obszar wiejski061404 5.0008Zbędowice
783061405 2Końskowola061405 2.0004Las Stocki
784061407 2Markuszów061407 2.0003Góry Kolonia
785061408 4Nałęczów - miasto061408 4.0001Miasto Nałęczów
786061408 4Nałęczów - miasto061408 4.0004Bochotnica
787061408 5Nałęczów - obszar wiejski061408 5.0002Bronice
788061408 5Nałęczów - obszar wiejski061408 5.0005Cynków
789061410 2Wąwolnica061410 2.0001Bartłomiejowice
790061410 2Wąwolnica061410 2.0002Celejów
791061410 2Wąwolnica061410 2.0008Łopatki Kolonia
792061410 2Wąwolnica061410 2.0010Mareczki
793061410 2Wąwolnica061410 2.0011Rąblów
794061410 2Wąwolnica061410 2.0012Rogalów
795061410 2Wąwolnica061410 2.0015Zarzeka
796061410 2Wąwolnica061410 2.0016Zawada
797061410 2Wąwolnica061410 2.0017Zgórzyńskie
798061704 2Rybczewice061704 2.0001Bazar
799061704 2Rybczewice061704 2.0002Choiny
800061704 2Rybczewice061704 2.0006Pilaszkowice I
801061704 2Rybczewice061704 2.0007Pilaszkowice II
802061802 2Bełżec061802 2.0001Bełżec
803061802 2Bełżec061802 2.0002Chyże
804061802 2Bełżec061802 2.0004Kol. Święcie
805061803 2Jarczów061803 2.0004Gródek Kolonia
806061803 2Jarczów061803 2.0010Łubcze
807061803 2Jarczów061803 2.0014Sowiniec
808061803 2Jarczów061803 2.0017Wola Gródecka
809061803 2Jarczów061803 2.0018Wola Gródecka Kolonia
810061804 2Krynice061804 2.0001Antoniówka
811061804 2Krynice061804 2.0002Budy Dzierążyńskie
812061804 2Krynice061804 2.0003Dąbrowa
813061804 2Krynice061804 2.0004Dzierążnia
814061804 2Krynice061804 2.0005Huta Dzierążyńska
815061804 2Krynice061804 2.0006Krynice
816061804 2Krynice061804 2.0007Majdan Krynicki
817061804 2Krynice061804 2.0008Majdan Sielec
818061804 2Krynice061804 2.0009Kolonia Partyzantów
819061804 2Krynice061804 2.0010Polanówka
820061804 2Krynice061804 2.0011Polany
821061804 2Krynice061804 2.0012Romanówka
822061804 2Krynice061804 2.0014Zadnoga
823061804 2Krynice061804 2.0015Żwiartów
824061806 5Łaszczów - obszar wiejski061806 5.0021Pukarzów
825061807 2Rachanie061807 2.0001Grodysławice
826061807 2Rachanie061807 2.0003Józefówka
827061807 2Rachanie061807 2.0004Kozia Wola
828061807 2Rachanie061807 2.0005Michalów
829061807 2Rachanie061807 2.0006Pawłówka
830061807 2Rachanie061807 2.0007Rachanie
831061807 2Rachanie061807 2.0008Siemierz
832061807 2Rachanie061807 2.0009Siemnice
833061807 2Rachanie061807 2.0010Werechanie
834061807 2Rachanie061807 2.0011Wożuczyn
835061807 2Rachanie061807 2.0012Źwiartówek
836061807 2Rachanie061807 2.0013Źwiartówek Kolonia
837061807 2Rachanie061807 2.0014Rachanie Kolonia
838061807 2Rachanie061807 2.0015Michalów Kolonia
839061808 2Susiec061808 2.0002Huta Szumy
840061808 2Susiec061808 2.0004Łasochy
841061808 2Susiec061808 2.0006Łuszczacz
842061808 2Susiec061808 2.0007Majdan Sopocki
843061808 2Susiec061808 2.0010Ciotusza Nowa
844061808 2Susiec061808 2.0011Nowiny
845061808 2Susiec061808 2.0015Rybnica
846061808 2Susiec061808 2.0016Skwarki
847061808 2Susiec061808 2.0017Ciotusza Stara
848061808 2Susiec061808 2.0018Susiec
849061808 2Susiec061808 2.0019Wólka Łosiniecka
850061808 2Susiec061808 2.0020Zawadki
851061809 2Tarnawatka061809 2.0005Niemirówek
852061809 2Tarnawatka061809 2.0006Niemirówek Kolonia
853061809 2Tarnawatka061809 2.0013Tymin
854061810 2Telatyn061810 2.0010Radków
855061810 2Telatyn061810 2.0011Radków Kolonia
856061811 2Tomaszów Lubelski061811 2.0004Górno Kolonia
857061811 2Tomaszów Lubelski061811 2.0006Justynówka
858061811 2Tomaszów Lubelski061811 2.0007Klekacz
859061811 2Tomaszów Lubelski061811 2.0010Majdan Górny
860061811 2Tomaszów Lubelski061811 2.0011Majdanek Kolonia
861061811 2Tomaszów Lubelski061811 2.0013Podhorce
862061811 2Tomaszów Lubelski061811 2.0015Podhorce Kolonia
863061811 2Tomaszów Lubelski061811 2.0016Przecinka
864061811 2Tomaszów Lubelski061811 2.0025Typin
865061811 2Tomaszów Lubelski061811 2.0026Ulów
866061812 5Tyszowce - obszar wiejski061812 5.0001Czartowczyk
867061812 5Tyszowce - obszar wiejski061812 5.0002Czartowiec
868061812 5Tyszowce - obszar wiejski061812 5.0003Czartowiec-Kolonia
869061812 5Tyszowce - obszar wiejski061812 5.0005Kaliwy
870061812 5Tyszowce - obszar wiejski061812 5.0010Niedźwiedzia Góra
871061812 5Tyszowce - obszar wiejski061812 5.0015Soból
872062001 2Adamów062001 2.0001Adamów
873062001 2Adamów062001 2.0002Bliżów
874062001 2Adamów062001 2.0003Bondyrz
875062001 2Adamów062001 2.0005Czarnowoda
876062001 2Adamów062001 2.0006Feliksówka
877062001 2Adamów062001 2.0007Jacnia
878062001 2Adamów062001 2.0008Kolonia Grabnik
879062001 2Adamów062001 2.0011Potoczek
880062001 2Adamów062001 2.0012Rachodoszcze
881062001 2Adamów062001 2.0014Suchowola
882062001 2Adamów062001 2.0015Szewnia Dolna
883062001 2Adamów062001 2.0016Szewnia Górna
884062001 2Adamów062001 2.0017Trzepieciny
885062002 2Grabowiec062002 2.0001Bronisławka
886062002 2Grabowiec062002 2.0003Cieszyn
887062002 2Grabowiec062002 2.0004Czechówka
888062002 2Grabowiec062002 2.0005Dańczypol
889062002 2Grabowiec062002 2.0007Grabowiec
890062002 2Grabowiec062002 2.0008Góra Grabowiec
891062002 2Grabowiec062002 2.0009Henrykówka
892062002 2Grabowiec062002 2.0010Hołużne
893062002 2Grabowiec062002 2.0011Majdan Tuczępski
894062002 2Grabowiec062002 2.0013Kolonia Ornatowice
895062002 2Grabowiec062002 2.0015Siedlisko
896062002 2Grabowiec062002 2.0016Skibice
897062002 2Grabowiec062002 2.0018Skomorochy Małe
898062002 2Grabowiec062002 2.0021Tuczępy
899062002 2Grabowiec062002 2.0022Wolica Uchańska
900062002 2Grabowiec062002 2.0023Wólka Tuczępska
901062002 2Grabowiec062002 2.0024Żurawlów
902062002 2Grabowiec062002 2.0025Kolonia Białowody
903062003 2Komarów-Osada062003 2.0003Huta Komarowska
904062003 2Komarów-Osada062003 2.0004Janówka
905062003 2Komarów-Osada062003 2.0005Zubowice
906062003 2Komarów-Osada062003 2.0008Komarów Górny
907062003 2Komarów-Osada062003 2.0009Komarów Osada
908062003 2Komarów-Osada062003 2.0010Komarów Wieś
909062003 2Komarów-Osada062003 2.0011Kraczew
910062003 2Komarów-Osada062003 2.0014Księżostany
911062003 2Komarów-Osada062003 2.0015Kolonia Księżostany
912062003 2Komarów-Osada062003 2.0017Sosnowa Dębowa
913062003 2Komarów-Osada062003 2.0022Wolica Brzozowa
914062004 5Krasnobród - obszar wiejski062004 5.0002Grabnik
915062004 5Krasnobród - obszar wiejski062004 5.0003Hucisko
916062004 5Krasnobród - obszar wiejski062004 5.0004Hutki Namule
917062004 5Krasnobród - obszar wiejski062004 5.0006Kaczórki
918062004 5Krasnobród - obszar wiejski062004 5.0007Zielone
919062004 5Krasnobród - obszar wiejski062004 5.0009Majdan Wielki
920062004 5Krasnobród - obszar wiejski062004 5.0010Malewszczyzna
921062004 5Krasnobród - obszar wiejski062004 5.0011Nowa Wieś
922062004 5Krasnobród - obszar wiejski062004 5.0012Podklasztor
923062004 5Krasnobród - obszar wiejski062004 5.0013Potok Senderki
924062004 5Krasnobród - obszar wiejski062004 5.0014Stara Huta
925062004 5Krasnobród - obszar wiejski062004 5.0015Szur
926062004 5Krasnobród - obszar wiejski062004 5.0016Wólka Husińska
927062005 2Łabunie062005 2.0005Łabunie Reforma
928062005 2Łabunie062005 2.0008Majdan Ruszowski
929062006 2Miączyn062006 2.0001Czartoria
930062006 2Miączyn062006 2.0003Gdeszyn
931062008 2Radecznica062008 2.0001Czarnystok
932062008 2Radecznica062008 2.0002Dzielce
933062008 2Radecznica062008 2.0004Gorajec Stara Wieś
934062008 2Radecznica062008 2.0005Gorajec Zagroble
935062008 2Radecznica062008 2.0006Gorajec Zastawie
936062008 2Radecznica062008 2.0008Latyczyn
937062008 2Radecznica062008 2.0009Mokrelipie
938062008 2Radecznica062008 2.0011Podlesie Duże
939062008 2Radecznica062008 2.0013Radecznica
940062008 2Radecznica062008 2.0014Trzęsiny
941062008 2Radecznica062008 2.0015Wólka Czarnostocka
942062008 2Radecznica062008 2.0016Zaburze
943062008 2Radecznica062008 2.0018Zaporze
944062008 2Radecznica062008 2.0019Gorajec-Zagroble-Kolonia
945062009 2Sitno062009 2.0015Stanisławka
946062010 2Skierbieszów062010 2.0001Dębowiec
947062010 2Skierbieszów062010 2.0002Drewniki
948062010 2Skierbieszów062010 2.0003Hajowniki
949062010 2Skierbieszów062010 2.0004Huszczka Duża
950062010 2Skierbieszów062010 2.0005Huszczka Mała
951062010 2Skierbieszów062010 2.0006Iłowiec
952062010 2Skierbieszów062010 2.0007Kalinówka
953062010 2Skierbieszów062010 2.0008Łaziska
954062010 2Skierbieszów062010 2.0009Majdan Skierbieszowski
955062010 2Skierbieszów062010 2.0010Marcinówka
956062010 2Skierbieszów062010 2.0011Lipina Nowa
957062010 2Skierbieszów062010 2.0012Osiczyna
958062010 2Skierbieszów062010 2.0013Podhuszczka
959062010 2Skierbieszów062010 2.0014Podwysokie
960062010 2Skierbieszów062010 2.0015Sady
961062010 2Skierbieszów062010 2.0016Skierbieszów
962062010 2Skierbieszów062010 2.0017Sławęcin
963062010 2Skierbieszów062010 2.0018Lipina Stara
964062010 2Skierbieszów062010 2.0019Suchodębie
965062010 2Skierbieszów062010 2.0020Sulmice
966062010 2Skierbieszów062010 2.0021Szorcówka
967062010 2Skierbieszów062010 2.0024Wysokie II
968062010 2Skierbieszów062010 2.0025Wysokie I
969062010 2Skierbieszów062010 2.0026Zabytów
970062010 2Skierbieszów062010 2.0027Zawoda
971062010 2Skierbieszów062010 2.0028Kolonia Zrąb
972062010 2Skierbieszów062010 2.0029Majdan Żukowiecki
973062010 2Skierbieszów062010 2.0030Zrąb Szosa
974062011 2Stary Zamość062011 2.0004Krasne
975062011 2Stary Zamość062011 2.0005Majdan Sitaniecki
976062011 2Stary Zamość062011 2.0007Podkrasne
977062011 2Stary Zamość062011 2.0011Udrycze Wola
978062011 2Stary Zamość062011 2.0013Wierzba
979062011 2Stary Zamość062011 2.0014Wisłowiec
980062011 2Stary Zamość062011 2.0015Karolówka Leśna
981062012 2Sułów062012 2.0007Rozłopy
982062012 2Sułów062012 2.0009Sąsiadka
983062013 4Szczebrzeszyn - miasto062013 4.0003Przedmieście Błonie
984062013 4Szczebrzeszyn - miasto062013 4.0004Przedmieście Szperówka
985062013 4Szczebrzeszyn - miasto062013 4.0005Szczebrzeszyn
986062013 5Szczebrzeszyn - obszar wiejski062013 5.0004Kawęczyn
987062013 5Szczebrzeszyn - obszar wiejski062013 5.0005Kawęczynek
988062014 2Zamość062014 2.0012Lipsko Polesie
989062015 5Zwierzyniec - obszar wiejski062015 5.0002Guciów
990062015 5Zwierzyniec - obszar wiejski062015 5.0004Obrocz
991062015 5Zwierzyniec - obszar wiejski062015 5.0006Sochy
992062015 5Zwierzyniec - obszar wiejski062015 5.0007Topólcza
993062015 5Zwierzyniec - obszar wiejski062015 5.0008Turzyniec
994062015 5Zwierzyniec - obszar wiejski062015 5.0009Wywłoczka
995062015 5Zwierzyniec - obszar wiejski062015 5.0010Żurawnica
996062015 5Zwierzyniec - obszar wiejski062015 5.0012RPN Zwierzyniec
Województwo lubuskie
997080106 2Santok080106 2.0005Czechów
998080106 2Santok080106 2.0006Górki
999080106 2Santok080106 2.0007Santok
1000080201 1Gubin080201 1.00033
1001080201 1Gubin080201 1.00044
1002080601 5Dobiegniew - obszar wiejski080601 5.0016Łęczyn
1003080601 5Dobiegniew - obszar wiejski080601 5.0023Sarbinowo
1004080602 4Drezdenko - miasto080602 4.0002Radowo
1005080602 5Drezdenko - obszar wiejski080602 5.0002Górzyska
1006080602 5Drezdenko - obszar wiejski080602 5.0003Klesno
1007080602 5Drezdenko - obszar wiejski080602 5.0005Zagórze
1008080603 2Stare Kurowo080603 2.0004Nowe Kurowo
1009080603 2Stare Kurowo080603 2.0007Łęgowo
1010080704 5Sulęcin - obszar wiejski080704 5.0041Grochowo
1011080909 2Zabór080909 2.0004Łaz
1012086101 1M. Gorzów Wielkopolski086101 1.0008Lasy
Województwo łódzkie
1013101211 4Przedbórz - miasto101211 4.00055
1014101211 4Przedbórz - miasto101211 4.00066
1015101211 5Przedbórz - obszar wiejski101211 5.0013Mojżeszów
1016101211 5Przedbórz - obszar wiejski101211 5.0018Stara Wieś
Województwo małopolskie
1017120104 2Lipnica Murowana
1018120105 2Łapanów
1019120106 4Nowy Wiśnicz - miasto
1020120106 5Nowy Wiśnicz - obszar wiejski
1021120108 2Trzciana
1022120109 2Żegocina
1023120203 4Czchów - miasto
1024120205 2Gnojnik
1025120206 2Iwkowa
1026120301 4Alwernia - miasto
1027120502 4Biecz - miasto
1028120503 4Bobowa - miasto
1029120503 5Bobowa - obszar wiejski
1030120506 2Łużna
1031120507 2Moszczenica
1032120508 2Ropa
1033120509 2Sękowa
1034120510 2Uście Gorlickie
1035120604 2Jerzmanowice-Przeginia
1036120606 4Krzeszowice - miasto
1037120608 2Michałowice
1038120609 2Mogilany
1039120610 5Skała - obszar wiejski
1040120614 4Świątniki Górne - miasto
1041120614 5Świątniki Górne - obszar wiejski
1042120617 2Zielonki
1043120701 1Limanowa
1044120702 1Mszana Dolna
1045120703 2Dobra
1046120704 2Jodłownik
1047120705 2Kamienica
1048120706 2Laskowa
1049120707 2Limanowa
1050120708 2Łukowica
1051120709 2Mszana Dolna
1052120710 2Niedźwiedź
1053120711 2Słopnice
1054120712 2Tymbark
1055120805 4Miechów - miasto
1056120806 2Racławice
1057120901 4Dobczyce - miasto
1058120902 2Lubień
1059120903 4Myślenice - miasto
1060120903 5Myślenice - obszar wiejski
1061120904 2Pcim
1062120905 2Raciechowice
1063120906 2Siepraw
1064120907 4Sułkowice - miasto
1065120907 5Sułkowice - obszar wiejski
1066120908 2Tokarnia
1067121001 1Grybów
1068121003 2Gródek nad Dunajcem
1069121004 2Grybów
1070121005 2Kamionka Wielka
1071121006 2Korzenna
1072121007 4Krynica-Zdrój - miasto
1073121007 5Krynica-Zdrój - obszar wiejski
1074121008 2Łabowa
1075121010 2Łososina Dolna
1076121011 4Muszyna - miasto
1077121011 5Muszyna - obszar wiejski
1078121012 2Nawojowa
1079121013 4Piwniczna-Zdrój - miasto
1080121013 5Piwniczna-Zdrój - obszar wiejski
1081121015 2Rytro
1082121101 1Nowy Targ
1083121102 4Szczawnica-miasto
1084121102 5Szczawnica-obszar wiejski
1085121104 2Czorsztyn
1086121106 2Krościenko nad Dunajcem
1087121107 2Lipnica Wielka
1088121108 2Łapsze Niżne
1089121110 2Ochotnica Dolna
1090121111 2Raba Wyżna
1091121112 4Rabka-Zdrój - miasto
1092121112 5Rabka-Zdrój - obszar wiejski
1093121113 2Spytkowice
1094121307 2Polanka Wielka
1095121403 2Nowe Brzesko
1095121403 4Nowe Brzesko
1095a121403 5Nowe Brzesko
1097121501 1Jordanów
1098121502 1Sucha Beskidzka
1099121503 2Budzów
1100121504 2Bystra-Sidzina
1101121505 2Jordanów
1102121506 4Maków Podhalański - miasto
1103121506 5Maków Podhalański - obszar wiejski
1104121507 2Stryszawa
1105121508 2Zawoja
1106121509 2Zembrzyce
1107121601 4Ciężkowice - miasto
1108121601 5Ciężkowice - obszar wiejski
1109121602 2Gromnik
1110121604 2Pleśna
1111121606 4Ryglice miasto
1112121606 5Ryglice obszar wiejski
1113121607 2Rzepiennik Strzyżewski
1114121610 4Tuchów - miasto
1115121610 5Tuchów - obszar wiejski
1116121616 2Szerzyny
1117121702 2Biały Dunajec
1118121703 2Bukowina Tatrzańska
1119121704 2Kościelisko
1120121705 2Poronin
1121121803 4Kalwaria Zebrzydowska - miasto
1122121803 5Kalwaria Zebrzydowska - obszar wiejski
1123121804 2Lanckorona
1124121805 2Mucharz
1125121807 2Stryszów
1126121808 2Tomice
1127121901 2Biskupice
1128121905 4Wieliczka - miasto
1129126201 1M. Nowy Sącz
1130120101 1Bochnia120101 1.0004Bochnia-4
1131120101 1Bochnia120101 1.0005Bochnia-5
1132120101 1Bochnia120101 1.0006Bochnia-6
1133120101 1Bochnia120101 1.0007Bochnia-7
1134120101 1Bochnia120101 1.0008Bochnia-8
1135120101 1Bochnia120101 1.0009Bochnia-9
1136120102 2Bochnia120102 2.0004Brzeźnica
1137120102 2Bochnia120102 2.0005Buczyna
1138120102 2Bochnia120102 2.0007Chełm
1139120102 2Bochnia120102 2.0010Dąbrowica
1140120102 2Bochnia120102 2.0012Gierczyce
1141120102 2Bochnia120102 2.0013Gorzków
1142120102 2Bochnia120102 2.0014Grabina
1143120102 2Bochnia120102 2.0016Łapczyca
1144120102 2Bochnia120102 2.0018Moszczenica
1145120102 2Bochnia120102 2.0019Nieprześnia
1146120102 2Bochnia120102 2.0020Nieszkowice Małe
1147120102 2Bochnia120102 2.0021Nieszkowice Wielkie
1148120102 2Bochnia120102 2.0023Pogwizdów
1149120102 2Bochnia120102 2.0027Stradomka
1150120102 2Bochnia120102 2.0028Wola Nieszkowska
1151120102 2Bochnia120102 2.0030Zawada
1152120107 2Rzezawa120107 2.0008Łazy
1153120202 5Brzesko - obszar wiejski120202 5.0002Jadowniki
1154120202 5Brzesko - obszar wiejski120202 5.0003Jasień
1155120202 5Brzesko - obszar wiejski120202 5.0005Okocim
1156120202 5Brzesko - obszar wiejski120202 5.0006Poręba Spytkowska
1157120203 5Czchów - obszar wiejski120203 5.0002Będzieszyna
1158120203 5Czchów - obszar wiejski120203 5.0005Piaski Drużków
1159120203 5Czchów - obszar wiejski120203 5.0006Tworkowa
1160120203 5Czchów - obszar wiejski120203 5.0007Tymowa
1161120203 5Czchów - obszar wiejski120203 5.0008Wytrzyszczka
1162120203 5Czchów - obszar wiejski120203 5.0009Złota
1163120203 5Czchów - obszar wiejski120203 5.0010Domosławice
1164120204 2Dębno120204 2.0002Dębno
1165120204 2Dębno120204 2.0003Doły
1166120204 2Dębno120204 2.0004Jastew
1167120204 2Dębno120204 2.0005Jaworsko
1168120204 2Dębno120204 2.0006Łoniowa
1169120204 2Dębno120204 2.0007Łysa Góra
1170120204 2Dębno120204 2.0009Niedźwiedza
1171120204 2Dębno120204 2.0011Porąbka Uszewska
1172120204 2Dębno120204 2.0012Sufczyn
1173120301 5Alwernia - obszar wiejski120301 5.0002Brodła
1174120301 5Alwernia - obszar wiejski120301 5.0003Grójec
1175120301 5Alwernia - obszar wiejski120301 5.0004Kwaczała
1176120301 5Alwernia - obszar wiejski120301 5.0005Mirów
1177120301 5Alwernia - obszar wiejski120301 5.0008Podłęże
1178120301 5Alwernia - obszar wiejski120301 5.0009Poręba Żegoty
1179120301 5Alwernia - obszar wiejski120301 5.0010Regulice
1180120302 2Babice120302 2.0007Zagórze
1181120302 2Babice120302 2.0008Pogorzyce
1182120303 4Chrzanów - miasto120303 4.0001Chrzanów
1183120303 4Chrzanów - miasto120303 4.0004Pogorzyce
1184120303 5Chrzanów - obszar wiejski120303 5.0001Balin
1185120303 5Chrzanów - obszar wiejski120303 5.0003Płaza
1186120303 5Chrzanów - obszar wiejski120303 5.0004Pogorzyce
1187120304 4Libiąż - miasto120304 4.0001Libiąż Mały
1188120305 4Trzebinia - miasto120305 4.0011Góry Luszowskie
1189120305 4Trzebinia - miasto120305 4.0013Trzebinia
1190120305 4Trzebinia - miasto120305 4.0014Trzebionka
1191120305 4Trzebinia - miasto120305 4.0015Wodna
1192120305 4Trzebinia - miasto120305 4.0017Gaj
1193120305 5Trzebinia - obszar wiejski120305 5.0002Czyżówka
1194120305 5Trzebinia - obszar wiejski120305 5.0003Dulowa
1195120305 5Trzebinia - obszar wiejski120305 5.0004Karniowice
1196120305 5Trzebinia - obszar wiejski120305 5.0006Myślachowice
1197120305 5Trzebinia - obszar wiejski120305 5.0007Młoszowa
1198120305 5Trzebinia - obszar wiejski120305 5.0009Psary
1199120305 5Trzebinia - obszar wiejski120305 5.0010Płoki
1200120501 1Gorlice120501 1.0001Gorlice
1201120501 1Gorlice120501 1.0002Sokół
1202120501 1Gorlice120501 1.0003Stróżówka
1203120502 5Biecz - obszar wiejski120502 5.0001Binarowa
1204120502 5Biecz - obszar wiejski120502 5.0002Bugaj
1205120502 5Biecz - obszar wiejski120502 5.0003Głęboka
1206120502 5Biecz - obszar wiejski120502 5.0004Grudna Kępska
1207120502 5Biecz - obszar wiejski120502 5.0005Korczyna
1208120502 5Biecz - obszar wiejski120502 5.0007Racławice
1209120502 5Biecz - obszar wiejski120502 5.0008Rożnowice
1210120502 5Biecz - obszar wiejski120502 5.0009Sitnica
1211120502 5Biecz - obszar wiejski120502 5.0010Strzeszyn
1212120504 2Gorlice120504 2.0001Bielanka
1213120504 2Gorlice120504 2.0002Bystra
1214120504 2Gorlice120504 2.0006Kwiatonowice
1215120504 2Gorlice120504 2.0007Ropica Polska
1216120504 2Gorlice120504 2.0008Stróżówka
1217120504 2Gorlice120504 2.0009Szymbark
1218120504 2Gorlice120504 2.0010Zagórzany
1219120505 2Lipinki120505 2.0001Bednarka
1220120505 2Lipinki120505 2.0005Rozdziele
1221120505 2Lipinki120505 2.0006Wójtowa
1222120601 2Czernichów120601 2.0002Czułówek
1223120601 2Czernichów120601 2.0007Przeginia Duchowna
1224120601 2Czernichów120601 2.0010Rybna
1225120602 2Igołomia-Wawrzeńczyce120602 2.0001Dobranowice
1226120602 2Igołomia-Wawrzeńczyce120602 2.0007Rudno Górne
1227120602 2Igołomia-Wawrzeńczyce120602 2.0008Stręgoborzyce
1228120602 2Igołomia-Wawrzeńczyce120602 2.0013Żydów
1229120603 2Iwanowice120603 2.0002Celiny
1230120603 2Iwanowice120603 2.0003Damice
1231120603 2Iwanowice120603 2.0005Grzegorzowice Małe
1232120603 2Iwanowice120603 2.0006Grzegorzowice Wielkie
1233120603 2Iwanowice120603 2.0007Iwanowice Dworskie
1234120603 2Iwanowice120603 2.0008Iwanowice Włościańskie
1235120603 2Iwanowice120603 2.0009Krasieniec Zakupny
1236120603 2Iwanowice120603 2.0010Lesieniec
1237120603 2Iwanowice120603 2.0011Maszków
1238120603 2Iwanowice120603 2.0012Narama
1239120603 2Iwanowice120603 2.0013Poskwitów
1240120603 2Iwanowice120603 2.0017Sułkowice
1241120603 2Iwanowice120603 2.0018Widoma
1242120603 2Iwanowice120603 2.0019Władysław
1243120603 2Iwanowice120603 2.0020Zagaje
1244120603 2Iwanowice120603 2.0022Żerkowice
1245120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0001Baranówka
1246120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0002Czulice
1247120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0003Dojazdów
1248120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0004Goszyce
1249120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0005Głęboka
1250120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0006Goszcza
1251120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0007Karniów
1252120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0008Kocmyrzów
1253120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0009Krzysztoforzyce
1254120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0010Luborzyca
1255120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0011Łososkowice
1256120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0012Łuczyce
1257120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0013Maciejowice
1258120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0015Pietrzejowice
1259120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0016Prusy
1260120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0017Rawałowice
1261120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0018Sadowie
1262120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0019Wilków
1263120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0020Sulechów
1264120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0021Wiktorowice
1265120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0022Skrzeszowice
1266120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0023Wola Luborzycka
1267120605 2Kocmyrzów-Luborzyca120605 2.0024Wysiołek Luborzycki
1268120606 5Krzeszowice - obszar wiejski120606 5.0003Czerna
1269120606 5Krzeszowice - obszar wiejski120606 5.0004Dębnik
1270120606 5Krzeszowice - obszar wiejski120606 5.0005Dubie
1271120606 5Krzeszowice - obszar wiejski120606 5.0006Filipowice
1272120606 5Krzeszowice - obszar wiejski120606 5.0007Frywałd
1273120606 5Krzeszowice - obszar wiejski120606 5.0008Miękinia
1274120606 5Krzeszowice - obszar wiejski120606 5.0009Nawojowa Góra
1275120606 5Krzeszowice - obszar wiejski120606 5.0010Nowa Góra
1276120606 5Krzeszowice - obszar wiejski120606 5.0012Paczółtowice
1277120606 5Krzeszowice - obszar wiejski120606 5.0013Rudno
1278120606 5Krzeszowice - obszar wiejski120606 5.0014Sanka
1279120606 5Krzeszowice - obszar wiejski120606 5.0015Siedlec
1280120606 5Krzeszowice - obszar wiejski120606 5.0018Zalas
1281120606 5Krzeszowice - obszar wiejski120606 5.0019Żary
1282120607 2Liszki120607 2.0003Chrosna
1283120607 2Liszki120607 2.0004Czułów
1284120607 2Liszki120607 2.0009Mników
1285120607 2Liszki120607 2.0010Morawica
1286120611 5Skawina - obszar wiejski120611 5.0003Gołuchowice
1287120611 5Skawina - obszar wiejski120611 5.0004Grabie
1288120611 5Skawina - obszar wiejski120611 5.0006Jurczyce
1289120611 5Skawina - obszar wiejski120611 5.0008Krzęcin
1290120611 5Skawina - obszar wiejski120611 5.0010Polanka Hallera
1291120611 5Skawina - obszar wiejski120611 5.0012Radziszów
1292120611 5Skawina - obszar wiejski120611 5.0013Rzozów
1293120611 5Skawina - obszar wiejski120611 5.0015Wola Radziszowska
1294120611 5Skawina - obszar wiejski120611 5.0016Zelczyna
1295120612 5Słomniki - obszar wiejski120612 5.0001Brończyce
1296120612 5Słomniki - obszar wiejski120612 5.0003Januszowice
1297120612 5Słomniki - obszar wiejski120612 5.0004Janikowice
1298120612 5Słomniki - obszar wiejski120612 5.0005Kacice
1299120612 5Słomniki - obszar wiejski120612 5.0007Lipna Wola
1300120612 5Słomniki - obszar wiejski120612 5.0010Niedźwiedź
1301120612 5Słomniki - obszar wiejski120612 5.0011Orłów
1302120612 5Słomniki - obszar wiejski120612 5.0017Smroków
1303120613 2Sułoszowa120613 2.0001Sułoszowa I
1304120613 2Sułoszowa120613 2.0003Sułoszowa III
1305120613 2Sułoszowa120613 2.0004Wielmoża
1306120613 2Sułoszowa120613 2.0005Wola Kalinowska
1307120615 2Wielka Wieś120615 2.0001Bębło
1308120615 2Wielka Wieś120615 2.0002Będkowice
1309120615 2Wielka Wieś120615 2.0003Biały Kościół
1310120615 2Wielka Wieś120615 2.0004Czajowice
1311120615 2Wielka Wieś120615 2.0005Giebułtów
1312120615 2Wielka Wieś120615 2.0008Prądnik Korzkiewski
1313120615 2Wielka Wieś120615 2.0009Szyce
1314120615 2Wielka Wieś120615 2.0010Tomaszowice
1315120615 2Wielka Wieś120615 2.0011Wielka Wieś
1316120615 2Wielka Wieś120615 2.0012Wierzchowie
1317120616 2Zabierzów120616 2.0001Aleksandrowice
1318120616 2Zabierzów120616 2.0004Bolechowice
1319120616 2Zabierzów120616 2.0005Brzezinka
1320120616 2Zabierzów120616 2.0006Brzoskwinia
1321120616 2Zabierzów120616 2.0007Burów
1322120616 2Zabierzów120616 2.0008Karniowice
1323120616 2Zabierzów120616 2.0009Kleszczów
1324120616 2Zabierzów120616 2.0010Kobylany
1325120616 2Zabierzów120616 2.0011Kochanów
1326120616 2Zabierzów120616 2.0012Młynka
1327120616 2Zabierzów120616 2.0014Nielepice
1328120616 2Zabierzów120616 2.0016Radwanowice
1329120616 2Zabierzów120616 2.0018Rząska
1330120616 2Zabierzów120616 2.0019Szczyglice
1331120616 2Zabierzów120616 2.0020Więckowice
1332120616 2Zabierzów120616 2.0021Ujazd
1333120616 2Zabierzów120616 2.0022Zabierzów
1334120616 2Zabierzów120616 2.0023Zelków
1335120801 2Charsznica120801 2.0001Charsznica
1336120801 2Charsznica120801 2.0002Chodów
1337120801 2Charsznica120801 2.0004Dąbrowiec
1338120801 2Charsznica120801 2.0008Podlesice
1339120801 2Charsznica120801 2.0010Swojczany
1340120801 2Charsznica120801 2.0011Szarkówka
1341120801 2Charsznica120801 2.0012Tczyca
1342120801 2Charsznica120801 2.0014Uniejów Parcela
1343120801 2Charsznica120801 2.0015Uniejów Rędziny
1344120801 2Charsznica120801 2.0016Wierzbie
1345120801 2Charsznica120801 2.0017Witowice
1346120801 2Charsznica120801 2.0018Chodowiec
1347120802 2Gołcza120802 2.0001Adamowice
1348120802 2Gołcza120802 2.0004Cieplice
1349120802 2Gołcza120802 2.0006Czaple Wielkie
1350120802 2Gołcza120802 2.0008Kamienica
1351120802 2Gołcza120802 2.0009Krępa
1352120802 2Gołcza120802 2.0010Laski Dworskie
1353120802 2Gołcza120802 2.0011Maków
1354120802 2Gołcza120802 2.0013Przybysławice
1355120802 2Gołcza120802 2.0014Rzeżuśnia
1356120802 2Gołcza120802 2.0015Szreniawa
1357120802 2Gołcza120802 2.0016Trzebienice
1358120802 2Gołcza120802 2.0018Ulina Wielka
1359120802 2Gołcza120802 2.0021Zawadka
1360120802 2Gołcza120802 2.0022Żarnowica
1361120803 2Kozłów120803 2.0008Przybysławice
1362120804 2Książ Wielki120804 2.0001Antolka
1363120804 2Książ Wielki120804 2.0002Boczkowice
1364120804 2Książ Wielki120804 2.0003Cisia Wola
1365120804 2Książ Wielki120804 2.0004Cisie
1366120804 2Książ Wielki120804 2.0005Częstoszowice
1367120804 2Książ Wielki120804 2.0006Giebułtów
1368120804 2Książ Wielki120804 2.0013Łazy
1369120804 2Książ Wielki120804 2.0014Małoszów
1370120804 2Książ Wielki120804 2.0015Mianocice
1371120804 2Książ Wielki120804 2.0017Rzędowice
1372120804 2Książ Wielki120804 2.0018Tochołów
1373120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0001Biskupice
1374120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0002Brzuchania
1375120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0004Celiny Przesławickie
1376120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0005Dziewięcioły
1377120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0006Falniów
1378120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0007Falniów Wysiołek
1379120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0009Jaksice
1380120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0010Kalina Lisiniec
1381120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0011Kalina Mała
1382120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0013Kamieńczyce
1383120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0014Komorów
1384120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0015Nasiechowice
1385120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0016Parkoszowice
1386120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0017Podleśna Wola
1387120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0018Podmiejska Wola
1388120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0020Poradów
1389120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0021Przesławice
1390120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0022Pstroszyce Drugie
1391120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0023Pstroszyce Pierwsze
1392120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0024Siedliska
1393120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0025Sławice Szlacheckie
1394120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0026Strzeżów Drugi
1395120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0027Strzeżów Pierwszy
1396120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0028Szczepanowice
1397120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0029Widnica
1398120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0030Wielki Dół
1399120805 5Miechów - obszar wiejski120805 5.0032Zagorzyce
1400120807 2Słaboszów120807 2.0001Buszków
1401120807 2Słaboszów120807 2.0002Dziaduszyce
1402120807 2Słaboszów120807 2.0003Grzymałów
1403120807 2Słaboszów120807 2.0004Ilkowice
1404120807 2Słaboszów120807 2.0005Janowice
1405120807 2Słaboszów120807 2.0007Kalina Wielka
1406120807 2Słaboszów120807 2.0008Kropidło
1407120807 2Słaboszów120807 2.0009Maciejów
1408120807 2Słaboszów120807 2.0011Raszówek
1409120807 2Słaboszów120807 2.0012Rędziny Borek
1410120807 2Słaboszów120807 2.0013Rędziny Zbigalskie
1411120807 2Słaboszów120807 2.0014Rzemiędzice
1412120807 2Słaboszów120807 2.0015Słaboszów
1413120807 2Słaboszów120807 2.0016Słupów
1414120807 2Słaboszów120807 2.0017Śladów
1415120807 2Słaboszów120807 2.0018Święcice
1416120807 2Słaboszów120807 2.0019Wymysłów
1417120901 5Dobczyce - obszar wiejski120901 5.0001Bieńkowice
1418120901 5Dobczyce - obszar wiejski120901 5.0002Brzączowice
1419120901 5Dobczyce - obszar wiejski120901 5.0003Brzezowa
1420120901 5Dobczyce - obszar wiejski120901 5.0004Dziekanowice
1421120901 5Dobczyce - obszar wiejski120901 5.0005Kędzierzynka
1422120901 5Dobczyce - obszar wiejski120901 5.0006Kornatka
1423120901 5Dobczyce - obszar wiejski120901 5.0008Nowa Wieś
1424120901 5Dobczyce - obszar wiejski120901 5.0009Rudnik
1425120901 5Dobczyce - obszar wiejski120901 5.0010Sieraków
1426120901 5Dobczyce - obszar wiejski120901 5.0011Skrzynka
1427120901 5Dobczyce - obszar wiejski120901 5.0012Stadniki
1428120901 5Dobczyce - obszar wiejski120901 5.0013Stojowice
1429120909 2Wiśniowa120909 2.0002Kobielnik
1430120909 2Wiśniowa120909 2.0003Lipnik
1431120909 2Wiśniowa120909 2.0004Poznachowice Dolne
1432120909 2Wiśniowa120909 2.0005Węglówka
1433120909 2Wiśniowa120909 2.0006Wierzbanowa
1434120909 2Wiśniowa120909 2.0007Wiśniowa
1435121002 2Chełmiec121002 2.0001Biczyce Dolne
1436121002 2Chełmiec121002 2.0002Biczyce Górne
1437121002 2Chełmiec121002 2.0003Chomranice
1438121002 2Chełmiec121002 2.0004Dąbrowa
1439121002 2Chełmiec121002 2.0005Januszowa
1440121002 2Chełmiec121002 2.0008Kunów
1441121002 2Chełmiec121002 2.0009Klęczany
1442121002 2Chełmiec121002 2.0010Klimkówka
1443121002 2Chełmiec121002 2.0011Kurów
1444121002 2Chełmiec121002 2.0012Krasne Potockie
1445121002 2Chełmiec121002 2.0013Librantowa
1446121002 2Chełmiec121002 2.0014Marcinkowice
1447121002 2Chełmiec121002 2.0015Niskowa
1448121002 2Chełmiec121002 2.0016Paszyn
1449121002 2Chełmiec121002 2.0017Piątkowa
1450121002 2Chełmiec121002 2.0018Rdziostów
1451121002 2Chełmiec121002 2.0020Trzetrzewina
1452121002 2Chełmiec121002 2.0021Wielopole
1453121002 2Chełmiec121002 2.0022Wielogłowy
1454121002 2Chełmiec121002 2.0023Wola Kurowska
1455121002 2Chełmiec121002 2.0024Wola Marcinkowska
1456121002 2Chełmiec121002 2.0025Naściszowa
1457121009 2Łącko121009 2.0001Czerniec
1458121009 2Łącko121009 2.0002Brzyna
1459121009 2Łącko121009 2.0003Łazy Brzyńskie
1460121009 2Łącko121009 2.0004Łącko
1461121009 2Łącko121009 2.0005Jazowsko
1462121009 2Łącko121009 2.0006Wola Piskulina
1463121009 2Łącko121009 2.0007Obidza
1464121009 2Łącko121009 2.0008Zagorzyn
1465121009 2Łącko121009 2.0009Zabrzeż
1466121009 2Łącko121009 2.0010Kicznia
1467121009 2Łącko121009 2.0011Czarny Potok
1468121009 2Łącko121009 2.0012Szczereż
1469121009 2Łącko121009 2.0013Maszkowice
1470121009 2Łącko121009 2.0015Zarzecze
1471121009 2Łącko121009 2.0016Wola Kosnowa
1472121014 2Podegrodzie121014 2.0001Brzezna
1473121014 2Podegrodzie121014 2.0002Chochorowice
1474121014 2Podegrodzie121014 2.0003Długołęka-Świerkla
1475121014 2Podegrodzie121014 2.0004Gostwica
1476121014 2Podegrodzie121014 2.0005Juraszowa
1477121014 2Podegrodzie121014 2.0006Mokra Wieś
1478121014 2Podegrodzie121014 2.0007Naszacowice
1479121014 2Podegrodzie121014 2.0008Olszana
1480121014 2Podegrodzie121014 2.0009Olszanka
1481121014 2Podegrodzie121014 2.0010Podegrodzie
1482121014 2Podegrodzie121014 2.0012Rogi
1483121016 5Stary Sącz - obszar wiejski121016 5.0001Barcice Dolne
1484121016 5Stary Sącz - obszar wiejski121016 5.0002Barcice Górne
1485121016 5Stary Sącz - obszar wiejski121016 5.0003Gaboń
1486121016 5Stary Sącz - obszar wiejski121016 5.0006Łazy Biegonickie
1487121016 5Stary Sącz - obszar wiejski121016 5.0008Moszczenica Niżna
1488121016 5Stary Sącz - obszar wiejski121016 5.0009Moszczenica Wyżna
1489121016 5Stary Sącz - obszar wiejski121016 5.0010Myślec
1490121016 5Stary Sącz - obszar wiejski121016 5.0011Popowice
1491121016 5Stary Sącz - obszar wiejski121016 5.0012Przysietnica
1492121016 5Stary Sącz - obszar wiejski121016 5.0013Skrudzina
1493121016 5Stary Sącz - obszar wiejski121016 5.0014Wola Krogulecka
1494121103 2Czarny Dunajec121103 2.0001Chochołów
1495121103 2Czarny Dunajec121103 2.0002Ciche
1496121103 2Czarny Dunajec121103 2.0004Czerwienne
1497121103 2Czarny Dunajec121103 2.0005Dział
1498121103 2Czarny Dunajec121103 2.0007Odrowąż
1499121103 2Czarny Dunajec121103 2.0009Pieniążkowice
1500121103 2Czarny Dunajec121103 2.0011Podszkle
1501121103 2Czarny Dunajec121103 2.0012Ratułów
1502121103 2Czarny Dunajec121103 2.0015Załuczne
1503121105 2Jabłonka121105 2.0004Orawka
1504121105 2Jabłonka121105 2.0005Podwilk
1505121105 2Jabłonka121105 2.0007Zubrzyca Górna
1506121109 2Nowy Targ121109 2.0003Dursztyn
1507121109 2Nowy Targ121109 2.0006Klikuszowa
1508121109 2Nowy Targ121109 2.0007Knurów
1509121109 2Nowy Targ121109 2.0009Krempachy
1510121109 2Nowy Targ121109 2.0010Lasek
1511121109 2Nowy Targ121109 2.0012Łopuszna
1512121109 2Nowy Targ121109 2.0013Morawczyna
1513121109 2Nowy Targ121109 2.0015Obidowa
1514121109 2Nowy Targ121109 2.0016Ostrowsko
1515121109 2Nowy Targ121109 2.0017Pyzówka
1516121109 2Nowy Targ121109 2.0019Szlembark
1517121114 2Szaflary121114 2.0001Bańska Niżna
1518121114 2Szaflary121114 2.0002Bańska Wyżna
1519121114 2Szaflary121114 2.0004Maruszyna
1520121114 2Szaflary121114 2.0005Skrzypne
1521121201 1Bukowno121201 1.0003Podlesie
1522121201 1Bukowno121201 1.0004Polis Podpolis
1523121201 1Bukowno121201 1.0005Starczynów
1524121201 1Bukowno121201 1.0006Stare Bukowno
1525121201 1Bukowno121201 1.0007Wodąca
1526121203 2Bolesław121203 2.0004Krzykawa
1527121203 2Bolesław121203 2.0005Krzykawka
1528121203 2Bolesław121203 2.0007Małobądz
1529121203 2Bolesław121203 2.0012Międzygórze
1530121204 2Klucze121204 2.0001Bogucin Duży
1531121204 2Klucze121204 2.0004Cieślin
1532121204 2Klucze121204 2.0005Golczowice
1533121204 2Klucze121204 2.0006Jaroszowiec
1534121204 2Klucze121204 2.0007Klucze
1535121204 2Klucze121204 2.0008Kolbark
1536121204 2Klucze121204 2.0010Kwaśniów Górny
1537121204 2Klucze121204 2.0011Krzywopłoty
1538121204 2Klucze121204 2.0012Rodaki
1539121204 2Klucze121204 2.0013Ryczówek
1540121205 4Olkusz - miasto121205 4.0002Pomorzany
1541121205 5Olkusz - obszar wiejski121205 5.0004Bogucin Mały
1542121205 5Olkusz - obszar wiejski121205 5.0005Braciejówka
1543121205 5Olkusz - obszar wiejski121205 5.0006Gorenice
1544121205 5Olkusz - obszar wiejski121205 5.0008Niesułowice
1545121205 5Olkusz - obszar wiejski121205 5.0010Osiek
1546121205 5Olkusz - obszar wiejski121205 5.0011Pazurek
1547(uchylona)
1548121205 5Olkusz - obszar wiejski121205 5.0013Rabsztyn
1549121205 5Olkusz - obszar wiejski121205 5.0014Sieniczno
1550121205 5Olkusz - obszar wiejski121205 5.0015Troks
1551121205 5Olkusz - obszar wiejski121205 5.0016Witeradów
1552121205 5Olkusz - obszar wiejski121205 5.0017Zawada
1553121205 5Olkusz - obszar wiejski121205 5.0020Żurada
1553a121205 5Olkusz - obszar wiejski121205 5.0021Podlesie
1554121206 2Trzyciąż121206 2.0001Glanów
1555121206 2Trzyciąż121206 2.0002Imbramowice
1556121206 2Trzyciąż121206 2.0003Jangrot
1557121206 2Trzyciąż121206 2.0004Małyszyce
1558121206 2Trzyciąż121206 2.0005Michałówka
1559121206 2Trzyciąż121206 2.0008Porąbka
1560121206 2Trzyciąż121206 2.0009Sucha
1561121206 2Trzyciąż121206 2.0010Ściborzyce
1562121206 2Trzyciąż121206 2.0011Tarnawa
1563121206 2Trzyciąż121206 2.0012Trzyciąż
1564121206 2Trzyciąż121206 2.0013Zadroże
1565121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0001Boża Wola
1566121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0002Brzozówka
1567121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0004Domaniewice
1568121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0006Gołaczewy
1569121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0007Chełm
1570121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0009Jeżówka
1571121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0011Kąpiele Wielkie
1572121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0012Kąpiołki
1573121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0013Lgota Wielka
1574121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0016Miechówka
1575121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0017Podlesice II
1576121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0018Poręba Dzierżna
1577121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0020Strzegowa
1578121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0021Strzegowa Kolonia
1579121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0022Sulisławice
1580121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0024Wierzchowisko
1581121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0026Załęże
1582121207 5Wolbrom - obszar wiejski121207 5.0028Zasępiec
1583121305 2Osiek121305 2.0001Osiek
1584121305 2Osiek121305 2.0003Głębowice
1585121306 2Oświęcim121306 2.0008Łazy
1586121309 5Zator - obszar wiejski121309 5.0002Grodzisko
1587121309 5Zator - obszar wiejski121309 5.0003Laskowa
1588121401 2Koniusza121401 2.0001Biórków Mały
1589121401 2Koniusza121401 2.0002Biórków Wielki
1590121401 2Koniusza121401 2.0005Czernichów
1591121401 2Koniusza121401 2.0006Dalewice
1592121401 2Koniusza121401 2.0007Glew
1593121401 2Koniusza121401 2.0008Glewiec
1594121401 2Koniusza121401 2.0009Gnatowice
1595121401 2Koniusza121401 2.0010Górka Jaklińska
1596121401 2Koniusza121401 2.0011Karwin
1597121401 2Koniusza121401 2.0012Koniusza
1598121401 2Koniusza121401 2.0013Łyszkowice
1599121401 2Koniusza121401 2.0017Piotrkowice Małe
1600121401 2Koniusza121401 2.0019Polekarcice
1601121401 2Koniusza121401 2.0020Posądza
1602121401 2Koniusza121401 2.0021Przesławice
1603121401 2Koniusza121401 2.0022Rzędowice
1604121401 2Koniusza121401 2.0023Siedliska gm. Koniusza
1605121401 2Koniusza121401 2.0024Szarbia
1606121401 2Koniusza121401 2.0025Wąsów
1607121401 2Koniusza121401 2.0026Wierzbno
1608121401 2Koniusza121401 2.0027Wroniec
1609121401 2Koniusza121401 2.0028Wronin
1610121401 2Koniusza121401 2.0029Zielona
1611121402 2Koszyce121402 2.0001Biskupice
1612121402 2Koszyce121402 2.0002Dolany
1613121402 2Koszyce121402 2.0003Filipowice
1614121402 2Koszyce121402 2.0004Jaksice
1615121402 2Koszyce121402 2.0005Koszyce
1616121402 2Koszyce121402 2.0006Książnice Małe
1617121402 2Koszyce121402 2.0007Książnice Wielkie
1618121402 2Koszyce121402 2.0008Łapszów
1619121402 2Koszyce121402 2.0009Malkowice
1620121402 2Koszyce121402 2.0010Modrzany
1621121402 2Koszyce121402 2.0011Morsko
1622121402 2Koszyce121402 2.0013Przemyków
1623121402 2Koszyce121402 2.0014Rachwałowice
1624121402 2Koszyce121402 2.0015Siedliska
1625121402 2Koszyce121402 2.0016Sokołowice
1626121402 2Koszyce121402 2.0017Witów
1627121402 2Koszyce121402 2.0018Włostowice
1628121402 2Koszyce121402 2.0019Zagaje Książnickie
1629121402 2Koszyce121402 2.0020Jankowice
1630121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0003Czajęczyce
1631121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0004Gniazdowice
1632121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0006Jakubowice
1633121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0007Jazdowiczki
1634121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0008Kadzice
1635121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0009Klimontów
1636121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0010Koczanów
1637121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0012Kowala
1638121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0014Makocice
1639121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0017Ostrów
1640121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0022Szczytniki
1641121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0023Szczytniki-Kolonia
1642121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0024Szklana
1643121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0025Teresin
1644121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0026Więckowice
1645121405 5Proszowice - obszar wiejski121405 5.0028Żębocin
1646121406 2Radziemice121406 2.0001Błogocice
1647121406 2Radziemice121406 2.0002Dodów
1648121406 2Radziemice121406 2.0003Kaczowice
1649121406 2Radziemice121406 2.0004Kąty
1650121406 2Radziemice121406 2.0005Kowary
1651121406 2Radziemice121406 2.0006Lelowice
1652121406 2Radziemice121406 2.0010Przemęczanki
1653121406 2Radziemice121406 2.0011Przemęczany
1654121406 2Radziemice121406 2.0013Smoniowice
1655121406 2Radziemice121406 2.0015Wrocimowice
1656121406 2Radziemice121406 2.0016Zielenice
1657121608 2Skrzyszów121608 2.0002Łękawica
1658121608 2Skrzyszów121608 2.0004Skrzyszów
1659121608 2Skrzyszów121608 2.0005Szynwałd
1660121609 2Tarnów121609 2.0002Błonie
1661121609 2Tarnów121609 2.0006Łękawka
1662121609 2Tarnów121609 2.0007Nowodworze
1663121609 2Tarnów121609 2.0008Poręba Radlna
1664121609 2Tarnów121609 2.0009Radlna
1665121609 2Tarnów121609 2.0010Tarnowiec
1666121609 2Tarnów121609 2.0012Zawada
1667121613 5Wojnicz - obszar wiejski121613 5.0003Grabno
1668121613 5Wojnicz - obszar wiejski121613 5.0007Milówka
1669121613 5Wojnicz - obszar wiejski121613 5.0008Olszyny
1670121613 5Wojnicz - obszar wiejski121613 5.0009Rudka
1671121613 5Wojnicz - obszar wiejski121613 5.0010Sukmanice
1672121613 5Wojnicz - obszar wiejski121613 5.0012Więckowice
1673121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0001Borowa
1674121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0002Bieśnik
1675121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0003Charzewice
1676121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0004Dzierżaniny
1677121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0005Faliszewice
1678121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0006Faściszowa
1679121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0008Gwoździec
1680121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0009Jamna
1681121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0010Kończyska
1682121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0012Melsztyn
1683121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0013Olszowa
1684121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0014Paleśnica
1685121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0015Roztoka
1686121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0016Ruda Kameralna
1687121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0017Słona
1688121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0018Stróże
1689121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0020Wola Stróska
1690121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0021Wróblowice
1691121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0023Zawada Lanckorońska
1692121614 5Zakliczyn - obszar wiejski121614 5.0024Zdonia
1693121701 1Zakopane121701 1.00022
1694121701 1Zakopane121701 1.00033
1695121701 1Zakopane121701 1.00044
1696121701 1Zakopane121701 1.00066
1697121701 1Zakopane121701 1.00077
1698121701 1Zakopane121701 1.00099
1699121701 1Zakopane121701 1.001010
1700121701 1Zakopane121701 1.001111
1701121701 1Zakopane121701 1.001212
1702121701 1Zakopane121701 1.001313
1703121701 1Zakopane121701 1.001414
1704121701 1Zakopane121701 1.001515
1705121701 1Zakopane121701 1.001616
1706121701 1Zakopane121701 1.001717
1707121701 1Zakopane121701 1.001818
1708121701 1Zakopane121701 1.001919
1709121701 1Zakopane121701 1.002020
1710121701 1Zakopane121701 1.002121
1711121701 1Zakopane121701 1.002222
1712121701 1Zakopane121701 1.002323
1713121701 1Zakopane121701 1.002424
1714121701 1Zakopane121701 1.002525
1715121701 1Zakopane121701 1.002626
1716121701 1Zakopane121701 1.002727
1717121701 1Zakopane121701 1.002828
1718121701 1Zakopane121701 1.002929
1719121701 1Zakopane121701 1.003030
1720121701 1Zakopane121701 1.003131
1721121701 1Zakopane121701 1.003232
1722121701 1Zakopane121701 1.003333
1723121701 1Zakopane121701 1.003434
1724121701 1Zakopane121701 1.003535
1725121701 1Zakopane121701 1.003636
1726121701 1Zakopane121701 1.003737
1727121701 1Zakopane121701 1.003838
1728121701 1Zakopane121701 1.003939
1729121701 1Zakopane121701 1.004040
1730121701 1Zakopane121701 1.004141
1731121701 1Zakopane121701 1.004242
1732121701 1Zakopane121701 1.004343
1733121701 1Zakopane121701 1.004444
1734121701 1Zakopane121701 1.004545
1735121701 1Zakopane121701 1.004646
1736121701 1Zakopane121701 1.004848
1737121701 1Zakopane121701 1.005050
1738121701 1Zakopane121701 1.005151
1739121701 1Zakopane121701 1.005252
1740121701 1Zakopane121701 1.005858
1741121701 1Zakopane121701 1.005959
1742121701 1Zakopane121701 1.006060
1743121701 1Zakopane121701 1.006161
1744121701 1Zakopane121701 1.006262
1745121701 1Zakopane121701 1.006767
1746121701 1Zakopane121701 1.006868
1747121701 1Zakopane121701 1.007070
1748121701 1Zakopane121701 1.007171
1749121701 1Zakopane121701 1.007575
1750121701 1Zakopane121701 1.008181
1751121701 1Zakopane121701 1.008282
1752121701 1Zakopane121701 1.008383
1753121701 1Zakopane121701 1.008484
1754121701 1Zakopane121701 1.008585
1755121701 1Zakopane121701 1.009595
1756121701 1Zakopane121701 1.009696
1757121701 1Zakopane121701 1.0105105
1758121701 1Zakopane121701 1.0106106
1759121701 1Zakopane121701 1.0107107
1760121701 1Zakopane121701 1.0108108
1761121701 1Zakopane121701 1.0110110
1762121701 1Zakopane121701 1.0111111
1763121701 1Zakopane121701 1.0115115
1764121701 1Zakopane121701 1.0126126
1765121701 1Zakopane121701 1.0127127
1766121701 1Zakopane121701 1.0147147
1767121701 1Zakopane121701 1.0148148
1768121701 1Zakopane121701 1.0154154
1769121701 1Zakopane121701 1.0155155
1770121701 1Zakopane121701 1.0156156
1771121701 1Zakopane121701 1.0157157
1772121701 1Zakopane121701 1.0167167
1773121701 1Zakopane121701 1.0168168
1774121701 1Zakopane121701 1.0169169
1775121701 1Zakopane121701 1.0170170
1776121701 1Zakopane121701 1.0171171
1777121701 1Zakopane121701 1.0172172
1778121801 5Andrychów - obszar wiejski121801 5.0001Brzezinka
1779121801 5Andrychów - obszar wiejski121801 5.0002Inwałd
1780121801 5Andrychów - obszar wiejski121801 5.0004Rzyki
1781121801 5Andrychów - obszar wiejski121801 5.0005Sułkowice
1782121801 5Andrychów - obszar wiejski121801 5.0006Targanice
1783121801 5Andrychów - obszar wiejski121801 5.0007Zagórnik
1784121802 2Brzeźnica121802 2.0001Bęczyn
1785121802 2Brzeźnica121802 2.0005Kopytówka
1786121802 2Brzeźnica121802 2.0006Kossowa
1787121802 2Brzeźnica121802 2.0008Marcyporęba
1788121802 2Brzeźnica121802 2.0009Nowe Dwory
1789121802 2Brzeźnica121802 2.0010Paszkówka
1790121802 2Brzeźnica121802 2.0012Sosnowice
1791121802 2Brzeźnica121802 2.0013Tłuczań
1792121802 2Brzeźnica121802 2.0014Wyźrał
1793121806 2Spytkowice121806 2.0001Bachowice
1794121806 2Spytkowice121806 2.0004Ryczów
1795121806 2Spytkowice121806 2.0005Spytkowice
1796121806 2Spytkowice121806 2.0006Półwieś
1797121809 4Wadowice - miasto121809 4.0012Wadowice-Gorzeń D.
1798121809 5Wadowice - obszar wiejski121809 5.0001Babica
1799121809 5Wadowice - obszar wiejski121809 5.0002Barwałd Dolny
1800121809 5Wadowice - obszar wiejski121809 5.0003Chocznia
1801121809 5Wadowice - obszar wiejski121809 5.0004Gorzeń Dolny
1802121809 5Wadowice - obszar wiejski121809 5.0005Gorzeń Górny
1803121809 5Wadowice - obszar wiejski121809 5.0006Jaroszowice
1804121809 5Wadowice - obszar wiejski121809 5.0007Kaczyna
1805121809 5Wadowice - obszar wiejski121809 5.0008Klecza Dolna
1806121809 5Wadowice - obszar wiejski121809 5.0009Klecza Górna
1807121809 5Wadowice - obszar wiejski121809 5.0010Ponikiew
1808121809 5Wadowice - obszar wiejski121809 5.0012Stanisław Górny
1809121809 5Wadowice - obszar wiejski121809 5.0013Wysoka
1810121809 5Wadowice - obszar wiejski121809 5.0014Zawadka
1811121809 5Wadowice - obszar wiejski121809 5.0015Kaczyna-Pankówka
1812121810 2Wieprz121810 2.0001Frydrychowice
1813121810 2Wieprz121810 2.0002Gierałtowice
1814121810 2Wieprz121810 2.0003Gierałtowiczki
1815121810 2Wieprz121810 2.0006Przybradz
1816121810 2Wieprz121810 2.0007Wieprz
1817121902 2Gdów121902 2.0001Bilczyce
1818121902 2Gdów121902 2.0003Czyżów
1819121902 2Gdów121902 2.0006Hucisko
1820121902 2Gdów121902 2.0007Jaroszówka
1821121902 2Gdów121902 2.0008Klęczana
1822121902 2Gdów121902 2.0009Krakuszowice
1823121902 2Gdów121902 2.0011Kunice
1824121902 2Gdów121902 2.0017Niżowa
1825121902 2Gdów121902 2.0019Podolany
1826121902 2Gdów121902 2.0020Stryszowa
1827121902 2Gdów121902 2.0021Szczytniki
1828121902 2Gdów121902 2.0022Świątniki Dolne
1829121902 2Gdów121902 2.0023Wiatowice
1830121902 2Gdów121902 2.0025Winiary
1831121902 2Gdów121902 2.0026Zagórzany
1832121902 2Gdów121902 2.0027Zalesiany
1833121902 2Gdów121902 2.0028Zborczyce
1834121902 2Gdów121902 2.0029Zręczyce
1835121903 2Kłaj121903 2.0001Brzezie
1836121903 2Kłaj121903 2.0003Grodkowice
1837121903 2Kłaj121903 2.0006Łysokanie
1838121904 5Niepołomice - obszar wiejski121904 5.0002Ochmanów
1839121904 5Niepołomice - obszar wiejski121904 5.0004Słomiróg
1840121904 5Niepołomice - obszar wiejski121904 5.0006Suchoraba
1841121904 5Niepołomice - obszar wiejski121904 5.0010Zagórze
1842121904 5Niepołomice - obszar wiejski121904 5.0012Zakrzowiec
1843121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0002Byszyce
1844121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0003Chorągwica
1845121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0005Dobranowice
1846121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0006Golkowice
1847121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0007Gorzków
1848121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0009Grabówki
1849121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0010Grajów
1850121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0011Jankówka
1851121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0012Janowice
1852121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0014Koźmice Małe
1853121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0015Koźmice Wielkie
1854121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0016Lednica Górna
1855121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0018Mietniów
1856121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0019Pawlikowice
1857121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0020Podstolice
1858121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0021Raciborsko
1859121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0022Rożnowa
1860121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0023Siercza
1861121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0025Sułków
1862121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0026Sygneczów
1863121905 5Wieliczka - obszar wiejski121905 5.0029Zabawa
Województwo mazowieckie
1864142301 2Borkowice142301 2.0002Borkowice
1865142301 2Borkowice142301 2.0005Kochanów
1866142301 2Borkowice142301 2.0010Rusinów
1867142302 2Gielniów142302 2.0016Wywóz
1868142306 5Przysucha - obszar wiejski142306 5.0012Kuźnica
1869143001 2Chlewiska143001 2.0008Huta
1870143001 2Chlewiska143001 2.0011Leszczyny
1871143001 2Chlewiska143001 2.0017Skłoby
1872143005 5Szydłowiec - obszar wiejski143005 5.0001Ciechostowice
1873143005 5Szydłowiec - obszar wiejski143005 5.0003Hucisko
1874143005 5Szydłowiec - obszar wiejski143005 5.0007Łazy
1875143005 5Szydłowiec - obszar wiejski143005 5.0008Majdów
Województwo opolskie
1876160203 5Głubczyce - obszar wiejski160203 5.0002Biernatów
1877160203 5Głubczyce - obszar wiejski160203 5.0012Kietlice
1878160203 5Głubczyce - obszar wiejski160203 5.0018Lisięcice
1879160203 5Głubczyce - obszar wiejski160203 5.0023Opawica
1880160203 5Głubczyce - obszar wiejski160203 5.0026Pomorzowice
1881160203 5Głubczyce - obszar wiejski160203 5.0027Pomorzowiczki
1882160203 5Głubczyce - obszar wiejski160203 5.0033Zawiszyce
1883160204 5Kietrz - obszar wiejski160204 5.0001Wojnowice
1884160204 5Kietrz - obszar wiejski160204 5.0002Nowa Cerekwia
1885160204 5Kietrz - obszar wiejski160204 5.0004Dzierżysław
1886160204 5Kietrz - obszar wiejski160204 5.0005Kozłówki
1887160204 5Kietrz - obszar wiejski160204 5.0008Chróścielów
1888160204 5Kietrz - obszar wiejski160204 5.0010Ściborzyce Wielkie
1889160204 5Kietrz - obszar wiejski160204 5.0011Rozumice
1890160204 5Kietrz - obszar wiejski160204 5.0012Lubotyń
1891160303 2Cisek160303 2.0006Błażejowice
1892160303 2Cisek160303 2.0024Dzielnica
1893160303 2Cisek160303 2.0061Łany
1894160303 2Cisek160303 2.0066Miejsce Odrzańskie
1895160304 2Pawłowiczki160304 2.0039Jakubowice
1896160304 2Pawłowiczki160304 2.0065Milice
1897160304 2Pawłowiczki160304 2.0083Radoszowy
1898160305 2Polska Cerekiew160305 2.0016Ciężkowice
1899160305 2Polska Cerekiew160305 2.0023Dzielawy
1900160305 2Polska Cerekiew160305 2.0036Grzędzin
1901160305 2Polska Cerekiew160305 2.0055Łaniec
1902160305 2Polska Cerekiew160305 2.0070Polska Cerekiew
1903160305 2Polska Cerekiew160305 2.0102Witosławice
1904160305 2Polska Cerekiew160305 2.0103Wronin
1905160305 2Polska Cerekiew160305 2.1103Koza
1906160305 2Polska Cerekiew160305 2.2103Mierzęcin
1907160701 5Głuchołazy - obszar wiejski160701 5.0006Jarnołtówek
1908160701 5Głuchołazy - obszar wiejski160701 5.0008Markowice
1909160701 5Głuchołazy - obszar wiejski160701 5.0011Podlesie
1910160701 5Głuchołazy - obszar wiejski160701 5.0012Pokrzywna
1911160701 5Głuchołazy - obszar wiejski160701 5.0016Polski Świętów
1912160702 2Kamiennik160702 2.0001Białowieża
1913160702 2Kamiennik160702 2.0002Chociebórz
1914160702 2Kamiennik160702 2.0004Kamiennik
1915160702 2Kamiennik160702 2.0005Karłowice Małe
1916160702 2Kamiennik160702 2.0006Karłowice Wielkie
1917160702 2Kamiennik160702 2.0007Kłodobok
1918160702 2Kamiennik160702 2.0008Lipniki
1919160702 2Kamiennik160702 2.0009Ogonów
1920160702 2Kamiennik160702 2.0011Zurzyce
1921160702 2Kamiennik160702 2.0012Goworowice
1922160705 5Nysa - obszar wiejski160705 5.0007Iława
1923160705 5Nysa - obszar wiejski160705 5.0011Koperniki
1924160706 5Otmuchów - obszar wiejski160706 5.0005Goraszowice
1925160706 5Otmuchów - obszar wiejski160706 5.0008Janowa
1926160706 5Otmuchów - obszar wiejski160706 5.0015Lasowice
1927160706 5Otmuchów - obszar wiejski160706 5.0017Maciejowice
1928160706 5Otmuchów - obszar wiejski160706 5.0021Nadziejów
1929160706 5Otmuchów - obszar wiejski160706 5.0027Siedlec
1930160708 2Pakosławice160708 2.0010Słupice
1931161001 5Biała - obszar wiejski161001 5.0064Prężyna
1932161004 5Prudnik - obszar wiejski161004 5.0083Piorunkowice
1933161104 5Leśnica - obszar wiejski161104 5.0002Góra Świętej Anny
1934161104 5Leśnica - obszar wiejski161104 5.0065Poręba
1935161106 5Ujazd - obszar wiejski161106 5.0030Jaryszów
1936161106 5Ujazd - obszar wiejski161106 5.0040Klucz
Województwo podkarpackie
1937180103 2Czarna
1938180108 4Ustrzyki Dolne - miasto
1939180108 5Ustrzyki Dolne - obszar wiejski
1940180201 4Brzozów - miasto
1941180201 5Brzozów - obszar wiejski
1942180202 2Domaradz
1943180205 2Jasienica Rosielna
1944180206 2Nozdrzec
1945180305 2Jodłowa
1946180407 4Pruchnik
1946a180407 5Pruchnik
1947180409 2Rokietnica
1948180410 2Roźwienica
1949180506 2Krempna
1950180509 2Skołyszyn
1951180702 4Dukla - miasto
1952180702 5Dukla - obszar wiejski
1953180703 4Iwonicz-Zdrój - miasto
1954180703 5Iwonicz-Zdrój - obszar wiejski
1955181301 2Bircza
1956181304 2Krasiczyn
1957181305 2Krzywcza
1958181404 2Jawornik Polski
1959181405 4Kańczuga - miasto
1960181501 2Iwierzyce
1961181505 2Wielopole Skrzyńskie
1962181601 1Dynów
1963181602 4Błażowa - miasto
1964181602 5Błażowa - obszar wiejski
1965181604 2Chmielnik
1966181605 2Dynów
1967181607 2Hyżne
1968181610 2Lubenia
1969181614 4Tyczyn - miasto
1970181703 2Bukowsko
1971181706 2Tyrawa Wołoska
1972181707 5Zagórz - obszar wiejski
1973181901 2Czudec
1974181902 2Frysztak
1975181903 2Niebylec
1976181904 4Strzyżów - miasto
1977181904 5Strzyżów - obszar wiejski
1978182101 2Baligród
1979182102 2Cisna
1980182104 2Olszanica
1981182105 2Solina
1982186201 1M. Przemyśl
1983180105 2Lutowiska180105 2.0002Bereżki
1984180105 2Lutowiska180105 2.0003Brzegi Górne
1985180105 2Lutowiska180105 2.0005Caryńskie
1986180105 2Lutowiska180105 2.0006Chmiel
1987180105 2Lutowiska180105 2.0007Dwernik
1988180105 2Lutowiska180105 2.0008Dwerniczek
1989180105 2Lutowiska180105 2.0009Dydiowa
1990180105 2Lutowiska180105 2.0010Dźwiniacz Górny
1991180105 2Lutowiska180105 2.0011Hulskie
1992180105 2Lutowiska180105 2.0012Krzywe
1993180105 2Lutowiska180105 2.0013Lutowiska
1994180105 2Lutowiska180105 2.0014Łokieć
1995180105 2Lutowiska180105 2.0015Muczne
1996180105 2Lutowiska180105 2.0016Nasiczne
1997180105 2Lutowiska180105 2.0017Procisne
1998180105 2Lutowiska180105 2.0018Pszczeliny
1999180105 2Lutowiska180105 2.0019Sianki
2000180105 2Lutowiska180105 2.0020Skorodne
2001180105 2Lutowiska180105 2.0021Smolnik
2002180105 2Lutowiska180105 2.0023Stuposiany
2003180105 2Lutowiska180105 2.0024Tarnawa Niżna
2004180105 2Lutowiska180105 2.0026Ustrzyki Górne
2005180105 2Lutowiska180105 2.0027Wołosate
2006180105 2Lutowiska180105 2.0028Zatwarnica
2007180105 2Lutowiska180105 2.0029Żurawin
2008180203 2Dydnia180203 2.0001Dydnia
2009180203 2Dydnia180203 2.0002Krzemienna
2010180203 2Dydnia180203 2.0003Grabówka
2011180203 2Dydnia180203 2.0004Hroszówka
2012180203 2Dydnia180203 2.0005Jabłonica
2013180203 2Dydnia180203 2.0007Obarzym
2014180203 2Dydnia180203 2.0008Krzywe
2015180203 2Dydnia180203 2.0009Jabłonka
2016180203 2Dydnia180203 2.0010Końskie
2017180203 2Dydnia180203 2.0011Wydrna
2018180203 2Dydnia180203 2.0012Niebocko
2019180203 2Dydnia180203 2.0013Temeszów
2020180203 2Dydnia180203 2.0014Witryłów
2021180203 2Dydnia180203 2.0015Niewistka
2022180204 2Haczów180204 2.0005Malinówka
2023180301 1Dębica180301 1.00066
2024180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0002Bączałka
2025180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0003Bukowa
2026180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0004Głobikówka
2027180302 5Brzostek obszar wiejski180302 5.0005Gorzejowa
2028180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0006Grudna Dolna
2029180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0007Grudna Górna
2030180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0008Januszkowice
2031180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0009Kamienica Dolna
2032180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0010Kamienica Górna
2033180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0011Klecie
2034180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0012Nawsie Brzosteckie
2035180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0013Opacionka
2036180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0014Przeczyca
2037180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0015Siedliska Bogusz
2038180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0016Skurowa
2039180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0017Smarżowa
2040180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0018Wola Brzostecka
2041180302 5Brzostek - obszar wiejski180302 5.0019Zawadka Brzostecka
2042180304 2Dębica180304 2.0001Braciejowa
2043180304 2Dębica180304 2.0003Głobikowa
2044180304 2Dębica180304 2.0004Gumniska
2045180304 2Dębica180304 2.0006Latoszyn
2046180304 2Dębica180304 2.0007Nagawczyna
2047180304 2Dębica180304 2.0009Podgrodzie
2048180304 2Dębica180304 2.0012Stasiówka
2049180304 2Dębica180304 2.0013Stobierna
2050180306 5Pilzno - obszar wiejski180306 5.0003Dobrków
2051180306 5Pilzno - obszar wiejski180306 5.0004Gębiczyna
2052180306 5Pilzno - obszar wiejski180306 5.0005Gołęczyna
2053180306 5Pilzno - obszar wiejski180306 5.0006Jaworze Dolne
2054180306 5Pilzno - obszar wiejski180306 5.0007Jaworze Górne
2055180306 5Pilzno - obszar wiejski180306 5.0009Łęki Dolne
2056180306 5Pilzno - obszar wiejski180306 5.0010Łęki Górne
2057180306 5Pilzno - obszar wiejski180306 5.0015Połomia
2058180306 5Pilzno - obszar wiejski180306 5.0016Słotowa
2059180306 5Pilzno - obszar wiejski180306 5.0018Zwiernik
2060180403 2Chłopice180403 2.0001Boratyn
2061180403 2Chłopice180403 2.0002Chłopice
2062180403 2Chłopice180403 2.0003Dobkowice
2063180403 2Chłopice180403 2.0004Jankowice
2064180406 2Pawłosiów180406 2.0001Cieszacin Mały
2065180406 2Pawłosiów180406 2.0002Cieszacin Wielki
2066180406 2Pawłosiów180406 2.0003Kidałowice
2067180406 2Pawłosiów180406 2.0004Ożańsk
2068180406 2Pawłosiów180406 2.0005Pawłosiów
2069180406 2Pawłosiów180406 2.0006Szczytna
2070180406 2Pawłosiów180406 2.0007Tywonia
2071180501 1Jasło180501 1.000101 - Kowalowy
2072180501 1Jasło180501 1.000909 - Górka
2073180501 1Jasło180501 1.001010 - Sobniów I
2074180501 1Jasło180501 1.001414 - Niegłowice
2075180501 1Jasło180501 1.001616 - Kaczorowy
2076180501 1Jasło180501 1.001717 - Bryły
2077180501 1Jasło180501 1.003303A - PGR
2078180502 2Brzyska180502 2.0001Błażkowa
2079180502 2Brzyska180502 2.0002Brzyska
2080180502 2Brzyska180502 2.0003Dąbrówka
2081180502 2Brzyska180502 2.0005Lipnica Dolna
2082180502 2Brzyska180502 2.0006Ujazd
2083180502 2Brzyska180502 2.0007Wróblowa
2084180503 2Dębowiec180503 2.0002Dębowiec
2085180503 2Dębowiec180503 2.0008Majscowa
2086180503 2Dębowiec180503 2.0013Zarzecze
2087180504 2Jasło180504 2.0001Bierówka
2088180504 2Jasło180504 2.0002Brzyszczki
2089180504 2Jasło180504 2.0003Brzyście
2090180504 2Jasło180504 2.0005Gorajowice
2091180504 2Jasło180504 2.0006Jareniówka
2092180504 2Jasło180504 2.0007Kowalowy
2093180504 2Jasło180504 2.0009Niegłowice
2094180504 2Jasło180504 2.0010Niepla
2095180504 2Jasło180504 2.0011Opacie
2096180504 2Jasło180504 2.0015Trzcinica
2097180504 2Jasło180504 2.0016Warzyce
2098180504 2Jasło180504 2.0019Żółków
2099180505 4Kołaczyce - miasto180505 4.0001Kołaczyce
2100180505 5Kołaczyce - obszar wiejski180505 5.0001Bieździadka
2101180505 5Kołaczyce - obszar wiejski180505 5.0002Bieździedza
2102180505 5Kołaczyce - obszar wiejski180505 5.0005Lublica
2103180505 5Kołaczyce - obszar wiejski180505 5.0006Nawsie Kołaczyckie
2104180505 5Kołaczyce - obszar wiejski180505 5.0007Sieklówka Dolna
2105180505 5Kołaczyce - obszar wiejski180505 5.0008Sieklówka Górna
2106180505 5Kołaczyce - obszar wiejski180505 5.0009Sowina
2107180507 2Nowy Żmigród180507 2.0001Brzezowa
2108180507 2Nowy Żmigród180507 2.0002Desznica
2109180507 2Nowy Żmigród180507 2.0003Gorzyce
2110180507 2Nowy Żmigród180507 2.0005Hałbów
2111180507 2Nowy Żmigród180507 2.0006Jaworze
2112180507 2Nowy Żmigród180507 2.0007Kąty
2113180507 2Nowy Żmigród180507 2.0008Łężyny
2114180507 2Nowy Żmigród180507 2.0009Łysa Góra
2115180507 2Nowy Żmigród180507 2.0010Makowiska
2116180507 2Nowy Żmigród180507 2.0012Mytarz
2117180507 2Nowy Żmigród180507 2.0013Nienaszów
2118180507 2Nowy Żmigród180507 2.0015Sadki
2119180507 2Nowy Żmigród180507 2.0016Siedliska Żmigrodzkie
2120180507 2Nowy Żmigród180507 2.0017Skalnik
2121180507 2Nowy Żmigród180507 2.0018Stary Żmigród
2122180507 2Nowy Żmigród180507 2.0019Toki
2123180508 2Osiek Jasielski180508 2.0002Mrukowa
2124180508 2Osiek Jasielski180508 2.0006Świerchowa
2125180511 2Tarnowiec180511 2.0001Brzezówka
2126180511 2Tarnowiec180511 2.0006Glinik Polski
2127180511 2Tarnowiec180511 2.0008Łubienko
2128180511 2Tarnowiec180511 2.0009Łubno Opace
2129180511 2Tarnowiec180511 2.0011Nowy Glinik
2130180511 2Tarnowiec180511 2.0012Potakówka
2131180511 2Tarnowiec180511 2.0017Wrocanka
2132180701 2Chorkówka180701 2.0003Draganowa
2133180701 2Chorkówka180701 2.0004Faliszówka
2134180701 2Chorkówka180701 2.0005Kobylany
2135180701 2Chorkówka180701 2.0006Kopytowa
2136180701 2Chorkówka180701 2.0009Poraj
2137180701 2Chorkówka180701 2.0010Sulistrowa
2138180701 2Chorkówka180701 2.0014Żeglce
2139180704 5Jedlicze - obszar wiejski180704 5.0001Chlebna
2140180704 5Jedlicze - obszar wiejski180704 5.0002Długie
2141180704 5Jedlicze - obszar wiejski180704 5.0006Piotrówka
2142180704 5Jedlicze - obszar wiejski180704 5.0007Podniebyle
2143180704 5Jedlicze - obszar wiejski180704 5.0008Poręby
2144180705 2Korczyna180705 2.0001Czarnorzeki
2145180705 2Korczyna180705 2.0003Kombornia
2146180705 2Korczyna180705 2.0004Korczyna
2147180705 2Korczyna180705 2.0005Krasna
2148180705 2Korczyna180705 2.0006Węglówka
2149180705 2Korczyna180705 2.0007Wola Komborska
2150180707 2Miejsce Piastowe180707 2.0005Rogi
2151180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0001Bałucianka
2152180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0003Deszno
2153180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0004Głębokie
2154180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0005Klimkówka
2155180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0006Królik Polski
2156180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0007Królik Wołoski
2157180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0008Ladzin
2158180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0010Łazy
2159180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0011Posada Górna
2160180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0012Puławy
2161180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0014Rymanów Zdrój
2162180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0016Tarnawka
2163180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0017Wisłoczek
2164180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0018Wołtuszowa
2165180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0021Wólka
2166180708 5Rymanów - obszar wiejski180708 5.0022Zawoje
2167180709 2Wojaszówka180709 2.0002Bratkówka
2168180709 2Wojaszówka180709 2.0003Łączki Jagiellońskie
2169180709 2Wojaszówka180709 2.0004Łęki Strzyżowskie
2170180709 2Wojaszówka180709 2.0006Pietrusza Wola
2171180709 2Wojaszówka180709 2.0007Przybówka
2172180709 2Wojaszówka180709 2.0008Rzepnik
2173180709 2Wojaszówka180709 2.0011Wojkówka
2173a180710 2Jaśliska180710 2.0009Darów
2173b180710 2Jaśliska180710 2.0010Jasiel
2173c180710 2Jaśliska180710 2.0012Polany Surowiczne
2173d180710 2Jaśliska180710 2.0013Rudawka Jaśliska
2173e180710 2Jaśliska180710 2.0014Surowica
2174180903 2Horyniec-Zdrój180903 2.0001Dziewięcierz
2175180903 2Horyniec-Zdrój180903 2.0005Nowiny Horynieckie
2176181004 2Łańcut181004 2.0001Albigowa
2177181004 2Łańcut181004 2.0002Cierpisz
2178181004 2Łańcut181004 2.0004Handzlówka
2179181004 2Łańcut181004 2.0006Kraczkowa
2180181005 2Markowa181005 2.0001Husów
2181181005 2Markowa181005 2.0003Tarnawka
2182181204 2Krzeszów181204 2.0009Krzeszów Osada
2183181302 2Dubiecko181302 2.0001Bachórzec
2184181302 2Dubiecko181302 2.0002Drohobyczka
2185181302 2Dubiecko181302 2.0003Dubiecko
2186181302 2Dubiecko181302 2.0004Hucisko Nienadowskie
2187181302 2Dubiecko181302 2.0005Iskań
2188181302 2Dubiecko181302 2.0006Kosztowa
2189181302 2Dubiecko181302 2.0007Nienadowa
2190181302 2Dubiecko181302 2.0008Piątkowa
2191181302 2Dubiecko181302 2.0009Podbukowina
2192181302 2Dubiecko181302 2.0010Polchowa
2193181302 2Dubiecko181302 2.0011Przedmieście Dubieckie
2194181302 2Dubiecko181302 2.0012Sielnica
2195181302 2Dubiecko181302 2.0013Słonne
2196181302 2Dubiecko181302 2.0014Śliwnica
2197181302 2Dubiecko181302 2.0015Tarnawka
2198181303 2Fredropol181303 2.0001Aksmanice
2199181303 2Fredropol181303 2.0002Borysławka
2200181303 2Fredropol181303 2.0003Darowice
2201181303 2Fredropol181303 2.0005Gruszowa
2202181303 2Fredropol181303 2.0006Huwniki
2203181303 2Fredropol181303 2.0007Kalwaria Pacławska
2204181303 2Fredropol181303 2.0009Kniażyce
2205181303 2Fredropol181303 2.0010Koniusza
2206181303 2Fredropol181303 2.0011Kopysno
2207181303 2Fredropol181303 2.0012Kupiatycze
2208181303 2Fredropol181303 2.0013Leszczyny
2209181303 2Fredropol181303 2.0014Makowa
2210181303 2Fredropol181303 2.0017Nowosiółki Dyd.
2211181303 2Fredropol181303 2.0018Paportno
2212181303 2Fredropol181303 2.0019Posada Rybotycka
2213181303 2Fredropol181303 2.0020Rybotycze
2214181303 2Fredropol181303 2.0022Sopotnik
2215181303 2Fredropol181303 2.0023Sólca
2216181306 2Medyka181306 2.0003Jaksmanice
2217181307 2Orły181307 2.0001Ciemięrzowice
2218181307 2Orły181307 2.0004Hnatkowice
2219181307 2Orły181307 2.0005Kaszyce
2220181307 2Orły181307 2.0008Olszynka
2221181307 2Orły181307 2.0010Trójczyce
2222181307 2Orły181307 2.0011Wacławice
2223181308 2Przemyśl181308 2.0001Bełwin
2224181308 2Przemyśl181308 2.0002Grochowce
2225181308 2Przemyśl181308 2.0003Hermanowice
2226181308 2Przemyśl181308 2.0005Kuńkowce
2227181308 2Przemyśl181308 2.0006Łętownia
2228181308 2Przemyśl181308 2.0007Łuczyce
2229181308 2Przemyśl181308 2.0008Malhowice
2230181308 2Przemyśl181308 2.0011Pikulice
2231181308 2Przemyśl181308 2.0012Rożubowice
2232181308 2Przemyśl181308 2.0014Ujkowice
2233181308 2Przemyśl181308 2.0015Wapowce
2234181308 2Przemyśl181308 2.0016Witoszyńce
2235181310 2Żurawica181310 2.0001Batycze
2236181310 2Żurawica181310 2.0005Kosienice
2237181310 2Żurawica181310 2.0006Maćkowice
2238181310 2Żurawica181310 2.0007Orzechowce
2239181310 2Żurawica181310 2.0009Żurawica
2240181401 1Przeworsk181401 1.0003Obręb Nr 3
2241181403 2Gać181403 2.0001Białoboki
2242181403 2Gać181403 2.0002Dębów
2243181403 2Gać181403 2.0003Gać
2244181403 2Gać181403 2.0005Ostrów
2245181403 2Gać181403 2.0006Wolica
2246181405 5Kańczuga - obszar wiejski181405 5.0001Bóbrka Kańczucka
2247181405 5Kańczuga - obszar wiejski181405 5.0002Chodakówka
2248181405 5Kańczuga - obszar wiejski181405 5.0004Lipnik
2249181405 5Kańczuga - obszar wiejski181405 5.0005Łopuszka Mała
2250181405 5Kańczuga - obszar wiejski181405 5.0006Łopuszka Wielka
2251181405 5Kańczuga - obszar wiejski181405 5.0007Medynia Kańczucka
2252181405 5Kańczuga - obszar wiejski181405 5.0008Niżatyce
2253181405 5Kańczuga - obszar wiejski181405 5.0009Pantalowice
2254181405 5Kańczuga - obszar wiejski181405 5.0010Rączyna
2255181405 5Kańczuga - obszar wiejski181405 5.0011Siedleczka
2256181405 5Kańczuga - obszar wiejski181405 5.0012Sietesz
2257181405 5Kańczuga - obszar wiejski181405 5.0013Wola Rzeplińska
2258181405 5Kańczuga - obszar wiejski181405 5.0014Żuklin
2259181409 2Zarzecze181409 2.0001Kisielów
2260181409 2Zarzecze181409 2.0002Łapajówka
2261181409 2Zarzecze181409 2.0003Maćkówka
2262181409 2Zarzecze181409 2.0005Rożniatów
2263181409 2Zarzecze181409 2.0006Siennów
2264181409 2Zarzecze181409 2.0007Zalesie
2265181409 2Zarzecze181409 2.0009Żurawiczki
2266181503 4Ropczyce - miasto181503 4.0001Ropczyce
2267181503 4Ropczyce - miasto181503 4.0002Ropczyce-Chechły
2268181503 4Ropczyce - miasto181503 4.0008Ropczyce-Witkowice
2269181503 5Ropczyce - obszar wiejski181503 5.0002Gnojnica
2270181503 5Ropczyce - obszar wiejski181503 5.0004Łączki Kucharskie
2271181503 5Ropczyce - obszar wiejski181503 5.0005Mała
2272181503 5Ropczyce - obszar wiejski181503 5.0006Niedźwiada
2273181503 5Ropczyce - obszar wiejski181503 5.0007Okonin
2274181504 5Sędziszów Małopolski - obszar wiejski181504 5.0001Będziemyśl
2275181504 5Sędziszów Małopolski - obszar wiejski181504 5.0006Góra Ropczycka
2276181504 5Sędziszów Małopolski -obszar wiejski181504 5.0011Szkodna
2277181504 5Sędziszów Małopolski -obszar wiejski181504 5.0014Zagorzyce
2278181603 5Boguchwała - obszar wiejski181603 5.0002Kielanówka
2279181603 5Boguchwała - obszar wiejski181603 5.0003Lutoryż
2280181603 5Boguchwała - obszar wiejski181603 5.0004Mogielnica
2281181603 5Boguchwała - obszar wiejski181603 5.0005Niechobrz
2282181603 5Boguchwała - obszar wiejski181603 5.0006Nosówka
2283181603 5Boguchwała - obszar wiejski181603 5.0007Racławówka
2284181603 5Boguchwała - obszar wiejski181603 5.0008Wola Zgłobieńska
2285181603 5Boguchwała - obszar wiejski181603 5.0010Zgłobień
2286181609 2Krasne181609 2.0002Malawa
2287181612 2Świlcza181612 2.0001Błędowa Zgłobieńska
2288(uchylona)
2289181612 2Świlcza181612 2.0004Dąbrowa
2290181612 2Świlcza181612 2.0009Trzciana
2291181612 2Świlcza181612 2.0010Woliczka
2292181614 5Tyczyn - obszar wiejski181614 5.0002Borek Stary
2293181614 5Tyczyn - obszar wiejski181614 5.0004Hermanowa
2294181614 5Tyczyn - obszar wiejski181614 5.0005Kielnarowa
2295181614 5Tyczyn - obszar wiejski181614 5.0006Matysówka
2296181701 1Sanok181701 1.0002Wójtowstwo
2297181701 1Sanok181701 1.0004Dąbrówka
2298181701 1Sanok181701 1.0005Olchowce
2299181704 2Komańcza181704 2.0001Balnica
2300181704 2Komańcza181704 2.0002Czystogarb
2301(uchylona)
2302181704 2Komańcza181704 2.0004Dołżyca
2303181704 2Komańcza181704 2.0005Duszatyn
2304(uchylona)
2305181704 2Komańcza181704 2.0007Jawornik
2306181704 2Komańcza181704 2.0008Komańcza
2307181704 2Komańcza181704 2.0009Kulaszne
2308181704 2Komańcza181704 2.0010Łupków
2309181704 2Komańcza181704 2.0011Maniów
2310181704 2Komańcza181704 2.0012Mików
2311181704 2Komańcza181704 2.0014Osławica
2312(uchylona)
2313181704 2Komańcza181704 2.0016Prełuki
2314181704 2Komańcza181704 2.0017Radoszyce
2315(uchylona)
2316181704 2Komańcza181704 2.0019Rzepedź
2317181704 2Komańcza181704 2.0020Smolnik
2318(uchylona)
2319181704 2Komańcza181704 2.0022Szczawne
2320181704 2Komańcza181704 2.0023Szczerbanówka
2321181704 2Komańcza181704 2.0024Turzańsk
2322181704 2Komańcza181704 2.0025Wisłok Wielki
2323181704 2Komańcza181704 2.0026Wola Michowa
2324181704 2Komańcza181704 2.0027Wysoczany
2325181704 2Komańcza181704 2.0028Zubeńsko
2326181705 2Sanok181705 2.0001Bykowce
2327181705 2Sanok181705 2.0003Dębna
2328181705 2Sanok181705 2.0004Dobra
2329181705 2Sanok181705 2.0005Falejówka
2330181705 2Sanok181705 2.0006Hłomcza
2331181705 2Sanok181705 2.0007Jędruszkowce
2332181705 2Sanok181705 2.0010Lalin
2333181705 2Sanok181705 2.0011Liszna
2334181705 2Sanok181705 2.0012Łodzina
2335181705 2Sanok181705 2.0013Markowce
2336181705 2Sanok181705 2.0014Międzybrodzie
2337181705 2Sanok181705 2.0015Mrzygłód
2338181705 2Sanok181705 2.0016Niebieszczany
2339181705 2Sanok181705 2.0017Pakoszówka
2340181705 2Sanok181705 2.0018Pisarowce
2341181705 2Sanok181705 2.0019Płowce
2342181705 2Sanok181705 2.0020Prusiek
2343181705 2Sanok181705 2.0021Raczkowa
2344181705 2Sanok181705 2.0022Sanoczek
2345181705 2Sanok181705 2.0023Srogów Dolny
2346181705 2Sanok181705 2.0024Srogów Górny
2347181705 2Sanok181705 2.0025Strachocina
2348181705 2Sanok181705 2.0026Stróże Małe
2349181705 2Sanok181705 2.0027Stróże Wielkie
2350181705 2Sanok181705 2.0028Trepcza
2351181705 2Sanok181705 2.0029Tyrawa Solna
2352181705 2Sanok181705 2.0030Wujskie
2353181705 2Sanok181705 2.0032Załuż
2354181707 4Zagórz - miasto181707 4.0001Dolina
2355181707 4Zagórz - miasto181707 4.0002Wielopole
2356181707 4Zagórz - miasto181707 4.0003Zagórz
2357181708 2Zarszyn181708 2.0004Nowosielce
2358181708 2Zarszyn181708 2.0006Pielnia
2359181805 5Zaklików - obszar wiejski181805 5.0003Dąbrowa
2360181805 5Zaklików - obszar wiejski1818055.0008Józefów
2361181805 5Zaklików - obszar wiejski181805 5.0014Łysaków
2362181905 2Wiśniowa181905 2.0001Jaszczurowa
2363181905 2Wiśniowa181905 2.0002Jazowa
2364181905 2Wiśniowa181905 2.0004Kozłówek
2365181905 2Wiśniowa181905 2.0005Kożuchów
2366181905 2Wiśniowa181905 2.0007Niewodna
2367181905 2Wiśniowa181905 2.0008Oparówka
2368181905 2Wiśniowa181905 2.0009Pstrągówka
2369181905 2Wiśniowa181905 2.0010Różanka
2370181905 2Wiśniowa181905 2.0011Szufnarowa
2371181905 2Wiśniowa181905 2.0012Tułkowice
2372181905 2Wiśniowa181905 2.0013Wiśniowa
2373182103 4Lesko - miasto182103 4.0001Lesko
2374182103 5Lesko - obszar wiejski182103 5.0001Bachlawa
2375182103 5Lesko - obszar wiejski182103 5.0002Bezmiechowa Dolna
2376182103 5Lesko - obszar wiejski182103 5.0003Bezmiechowa Górna
2377182103 5Lesko - obszar wiejski182103 5.0004Dziurdziów
2378182103 5Lesko - obszar wiejski182103 5.0005Glinne
2379182103 5Lesko - obszar wiejski182103 5.0006Hoczew
2380182103 5Lesko - obszar wiejski182103 5.0007Huzele
2381182103 5Lesko - obszar wiejski182103 5.0008Jankowce
2382182103 5Lesko - obszar wiejski182103 5.0010Łukawica
2383182103 5Lesko - obszar wiejski182103 5.0011Manasterzec
2384182103 5Lesko - obszar wiejski182103 5.0012Postołów
2385182103 5Lesko - obszar wiejski182103 5.0013Średnia Wieś
2386182103 5Lesko - obszar wiejski182103 5.0014Weremień
2387186301 1M. Rzeszów186301 1.0222222 Rzeszów-Przybyszówka II
2388186301 1M. Rzeszów186301 1.0224224 Biała II
2388a186301 1M. Rzeszów186301 1.0227227 Bzianka
Województwo podlaskie
2389200702 2Łomża200702 2.0029Rybno
2390200702 2Łomża200702 2.0031Siemień-Rowy
2391200705 2Piątnica200705 2.0030Piątnica Poduchowna
2392200705 2Piątnica200705 2.0031Piątnica Włościańska
2393200905 2Sejny200905 2.0002Burbiszki
2394200905 2Sejny200905 2.0035Dworczysko
2395201105 2Kuźnica201105 2.0013Kuścin
2396201108 4Sokółka - miasto201108 4.0434M. Sokółka-Tartak Kuryły
2397201108 5Sokółka - obszar wiejski201108 5.0022Kundzicze
2398201108 5Sokółka - obszar wiejski201108 5.0051Tartak Kuryły
2399201108 5Sokółka - obszar wiejski201108 5.0056Wysokie Laski
2400201202 2Filipów201202 2.0003Czarne
2401201202 2Filipów201202 2.0004Czostków
2402201202 2Filipów201202 2.0008Huta
2403201202 2Filipów201202 2.0015Rospuda
2404201202 2Filipów201202 2.0019Supienie
2405201202 2Filipów201202 2.0022Wólka
2406201203 2Jeleniewo201203 2.0002Błaskowizna
2407201203 2Jeleniewo201203 2.0003Białorogi
2408201203 2Jeleniewo201203 2.0004Czajewszczyzna
2409201203 2Jeleniewo201203 2.0005Czerwone Bagno
2410201203 2Jeleniewo201203 2.0006Gulbieniszki
2411201203 2Jeleniewo201203 2.0007Hultajewo
2412201203 2Jeleniewo201203 2.0008Ignatówka
2413201203 2Jeleniewo201203 2.0012Leszczewo
2414201203 2Jeleniewo201203 2.0013Łopuchowo
2415201203 2Jeleniewo201203 2.0015Okrągłe
2416201203 2Jeleniewo201203 2.0016Podwysokie Jelen
2417201203 2Jeleniewo201203 2.0019Rychtyn
2418201203 2Jeleniewo201203 2.0021Sidory
2419201203 2Jeleniewo201203 2.0022Sidory Zapolne
2420201203 2Jeleniewo201203 2.0024Sumowo
2421201203 2Jeleniewo201203 2.0025Szeszupka
2422201203 2Jeleniewo201203 2.0026Szurpiły
2423201203 2Jeleniewo201203 2.0027Ścibowo
2424201203 2Jeleniewo201203 2.0028Udryn
2425201203 2Jeleniewo201203 2.0029Udziejek
2426201203 2Jeleniewo201203 2.0030Wodziłki
2427201203 2Jeleniewo201203 2.0033Żywa Woda
2428201204 2Przerośl201204 2.0002Bućki
2429201204 2Przerośl201204 2.0012Prawy Las
2430201204 2Przerośl201204 2.0015Przystajne
2431201204 2Przerośl201204 2.0020Wersele
2432201204 2Przerośl201204 2.0021Zarzecze
2433201206 2Rutka-Tartak201206 2.0002Bondziszki
2434201206 2Rutka-Tartak201206 2.0003Ejszeryszki
2435201206 2Rutka-Tartak201206 2.0008Kadaryszki
2436201206 2Rutka-Tartak201206 2.0009Krejwiany
2437201206 2Rutka-Tartak201206 2.0010Kupowo
2438201206 2Rutka-Tartak201206 2.0011Lizdejki
2439201206 2Rutka-Tartak201206 2.0012Michałówka
2440201206 2Rutka-Tartak201206 2.0013Olszanka
2441201206 2Rutka-Tartak201206 2.0014Pobondzie
2442201206 2Rutka-Tartak201206 2.0015Postawele
2443201206 2Rutka-Tartak201206 2.0016Poszeszupie
2444201206 2Rutka-Tartak201206 2.0017Poszeszupie-Folwark
2445201206 2Rutka-Tartak201206 2.0018Potopy
2446201206 2Rutka-Tartak201206 2.0019Rowele
2447201206 2Rutka-Tartak201206 2.0020Rutka-Tartak
2448201206 2Rutka-Tartak201206 2.0021Sikorowizna
2449201206 2Rutka-Tartak201206 2.0022Smolnica
2450201206 2Rutka-Tartak201206 2.0025Jodoziory
2451201206 2Rutka-Tartak201206 2.0026Kleszczówek
2452201206 2Rutka-Tartak201206 2.0027Polimonie
2453201206 2Rutka-Tartak201206 2.0028Smolniki
2454201207 2Suwałki201207 2.0017Leszczewo
2455201207 2Suwałki201207 2.0027Osinki
2456201207 2Suwałki201207 2.0032Potasznia
2457201207 2Suwałki201207 2.0037Bród Stary
2458201208 2Szypliszki201208 2.0007Budzisko
2459201208 2Szypliszki201208 2.0013Głęboki Rów
2460201208 2Szypliszki201208 2.0015Jegliniec
2461201208 2Szypliszki201208 2.0016Jeziorki
2462201208 2Szypliszki201208 2.0023Lipina
2463201208 2Szypliszki201208 2.0028Grauże Nowe
2464201208 2Szypliszki201208 2.0030Podwojponie
2465201208 2Szypliszki201208 2.0035Przejma Wielka
2466201208 2Szypliszki201208 2.0039Sadzawki
2467201208 2Szypliszki201208 2.0043Szelment
2468201208 2Szypliszki201208 2.0044Szury
2469201208 2Szypliszki201208 2.0049Wojponie
2470201208 2Szypliszki201208 2.0053Żyrwiny
2471201209 2Wiżajny201209 2.0002Bolcie
2472201209 2Wiżajny201209 2.0003Burniszki
2473201209 2Wiżajny201209 2.0004Dziadówek
2474201209 2Wiżajny201209 2.0005Dzierwany
2475201209 2Wiżajny201209 2.0006Grzybina
2476201209 2Wiżajny201209 2.0007Jegliniszki
2477201209 2Wiżajny201209 2.0009Kamionka
2478201209 2Wiżajny201209 2.0013Laskowskie
2479201209 2Wiżajny201209 2.0014Leszkiemie
2480201209 2Wiżajny201209 2.0016Makowszczyzna
2481201209 2Wiżajny201209 2.0017Marianka
2482201209 2Wiżajny201209 2.0018Maszutkinie
2483201209 2Wiżajny201209 2.0024Rogożajny Małe
2484201209 2Wiżajny201209 2.0025Rogożajny Wielkie
2485201209 2Wiżajny201209 2.0028Stankuny
2486201209 2Wiżajny201209 2.0030Sudawskie
2487201209 2Wiżajny201209 2.0031Sześciwłóki
2488201209 2Wiżajny201209 2.0034Wiżajny
2489201209 2Wiżajny201209 2.0035Wiżgóry
2490201209 2Wiżajny201209 2.0036Wysokie
Województwo pomorskie
2491220501 2Chmielno
2492220508 4Żukowo - miasto
2493221601 4Dzierzgoń - miasto
2494220102 4Bytów - miasto220102 4.0001Bytów-98
2495220102 4Bytów - miasto220102 4.0005Bytów-102
2496220102 4Bytów - miasto220102 4.0006Bytów-103
2497220102 4Bytów - miasto220102 4.0007Bytów-104
2498220102 4Bytów - miasto220102 4.0008Bytów-105
2499220102 5Bytów - obszar wiejski220102 5.0003Grzmiąca
2500220102 5Bytów - obszar wiejski220102 5.0004Mądrzechowo
2501220102 5Bytów - obszar wiejski220102 5.0007Płotowo
2502220102 5Bytów - obszar wiejski220102 5.0010Rekowo
2503220102 5Bytów - obszar wiejski220102 5.0013Świątkowo
2504220102 5Bytów - obszar wiejski220102 5.0014Udorpie
2505220102 5Bytów - obszar wiejski220102 5.0015Ząbinowice
2506220104 2Kołczygłowy220104 2.0005Gałąźnia Mała
2507220104 2Kołczygłowy220104 2.0011Podgórze
2508220104 2Kołczygłowy220104 2.0014Świelubie
2509220104 2Kołczygłowy220104 2.0015Wierszyno
2510220106 5Miastko - obszar wiejski220106 5.0001Biała
2511220106 5Miastko - obszar wiejski220106 5.0007Głodowo
2512220106 5Miastko - obszar wiejski220106 5.0017Popowice
2513220107 2Parchowo220107 2.0004Gołczewo
2514220107 2Parchowo220107 2.0007Jeleńcz
2515220108 2Studzienice220108 2.0003Łąkie
2516220109 2Trzebielino220109 2.0004Gumieniec
2517220110 2Tuchomie220110 2.0002Kramarzyny
2518220110 2Tuchomie220110 2.0004Masłowice Tuchomskie
2519220110 2Tuchomie220110 2.0008Piaszno
2520220202 5Brusy - obszar wiejski220202 5.0020Widno
2521220401 1Pruszcz Gdański220401 1.0001Obręb 1
2522220403 2Kolbudy220403 2.0001Babidół
2523220403 2Kolbudy220403 2.0002Bielkówko
2524220403 2Kolbudy220403 2.0004Czapielsk
2525220403 2Kolbudy220403 2.0006Kolbudy
2526220403 2Kolbudy220403 2.0010Łapino
2527220405 2Przywidz220405 2.0002Częstocin
2528220405 2Przywidz220405 2.0003Huta Dolna
2529220405 2Przywidz220405 2.0006Kozia Góra
2530220405 2Przywidz220405 2.0007Marszewska Góra
2531220405 2Przywidz220405 2.0008Michalin
2532220405 2Przywidz220405 2.0012Piekło Górne
2533220405 2Przywidz220405 2.0014Przywidz
2534220405 2Przywidz220405 2.0015Stara Huta
2535220405 2Przywidz220405 2.0017Trzepowo
2536220406 2Pszczółki220406 2.0007Ulkowy
2537220408 2Trąbki Wielkie220408 2.0001Błotnia
2538220408 2Trąbki Wielkie220408 2.0003Drzewina
2539220408 2Trąbki Wielkie220408 2.0019Zła Wieś
2540220502 4Kartuzy - miasto220502 4.00011
2541220502 4Kartuzy - miasto220502 4.00055
2542220502 4Kartuzy - miasto220502 4.00066
2543220502 4Kartuzy - miasto220502 4.0101101
2544220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0001Bącz
2545220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0002Brodnica
2546220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0003Borowo
2547220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0005Głusino
2548220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0006Grzybno
2549220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0010Kosy
2550220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0011Łapalice
2551220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0012Mezowo
2552220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0013Mirachowo
2553220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0014Nowa Huta
2554220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0015Pomieczyńska Huta
2555220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0016Prokowo
2556220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0017Ręboszewo
2557220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0018Sianowo
2558220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0019Sianowska Huta
2559220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0020Sitno
2560220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0023Smętowo
2561220502 5Kartuzy - obszar wiejski220502 5.0024Brodnica Dolna
2562220503 2Przodkowo220503 2.0002Czeczewo
2563220503 2Przodkowo220503 2.0003Kłosowo
2564220503 2Przodkowo220503 2.0005Kobysewo
2565220503 2Przodkowo220503 2.0006Kosowo
2566220503 2Przodkowo220503 2.0008Przodkowo
2567220503 2Przodkowo220503 2.0010Smołdzino
2568220503 2Przodkowo220503 2.0011Szarłata
2569220503 2Przodkowo220503 2.0012Tokary
2570220503 2Przodkowo220503 2.0013Warzenko
2571220504 2Sierakowice220504 2.0001Bącka Huta
2572220504 2Sierakowice220504 2.0005Kamienica Królewska
2573220504 2Sierakowice220504 2.0006Kamienicki Młyn
2574220504 2Sierakowice220504 2.0009Mojusz
2575220504 2Sierakowice220504 2.0012Puzdrowo
2576220504 2Sierakowice220504 2.0013Sierakowice
2577220504 2Sierakowice220504 2.0014Sierakowska Huta
2578220504 2Sierakowice220504 2.0017Szopa
2579220504 2Sierakowice220504 2.0018Tuchlino
2580220505 2Somonino220505 2.0003Goręczyno
2581220505 2Somonino220505 2.0006Kaplica
2582220505 2Somonino220505 2.0007Ostrzyce
2583220505 2Somonino220505 2.0008Piotrowo
2584220505 2Somonino220505 2.0010Ramleje
2585220505 2Somonino220505 2.0011Rąty
2586220505 2Somonino220505 2.0012Rybaki
2587220505 2Somonino220505 2.0013Sławki
2588220505 2Somonino220505 2.0014Somonino
2589220506 2Stężyca220506 2.0001Borucino
2590220506 2Stężyca220506 2.0002Czaple gm. Stężyca
2591220506 2Stężyca220506 2.0004Gołubie
2592220506 2Stężyca220506 2.0007Łączyno
2593220506 2Stężyca220506 2.0011Pierszczewo
2594220506 2Stężyca220506 2.0012Potuły
2595220506 2Stężyca220506 2.0015Szymbark
2596220507 2Sulęczyno220507 2.0002Bukowa Góra
2597220507 2Sulęczyno220507 2.0006Podjazy
2598220507 2Sulęczyno220507 2.0008Sulęczyno
2599220508 5Żukowo - obszar wiejski220508 5.0003Borkowo
2600220508 5Żukowo - obszar wiejski220508 5.0020Żukowo G
2601220601 1Kościerzyna220601 1.000202 Dwa
2602220602 2Dziemiany220602 2.0006Raduń
2603220605 2Liniewo220605 2.0003Głodowo
2604220607 2Nowa Karczma220607 2.0003Grabówko
2605220607 2Nowa Karczma220607 2.0004Jasiowa Huta
2606220607 2Nowa Karczma220607 2.0013Szpon
2607220607 2Nowa Karczma220607 2.0014Szumleś Królewski
2608220701 1Kwidzyn220701 1.00011
2609220701 1Kwidzyn220701 1.00022
2610220701 1Kwidzyn220701 1.00033
2611220701 1Kwidzyn220701 1.00066
2612220701 1Kwidzyn220701 1.00088
2613220701 1Kwidzyn220701 1.00099
2614220701 1Kwidzyn220701 1.001111
2615220701 1Kwidzyn220701 1.001212
2616220701 1Kwidzyn220701 1.001717
2617220701 1Kwidzyn220701 1.001818
2618220703 2Kwidzyn220703 2.0024Rozpędziny
2619220803 2Cewice220803 2.0004Karwica
2620220803 2Cewice220803 2.0006Lesiaki
2621220803 2Cewice220803 2.0008Maszewo
2622220803 2Cewice220803 2.0014Unieszyno
2623220804 2Nowa Wieś Lęborska220804 2.0007Kębłowo Nowowiejskie
2624221105 2Kosakowo221105 2.0002Mechelinki
2625221106 2Krokowa221106 2.0006Kartoszyno
2626221203 2Dębnica Kaszubska221203 2.0004Dębnica Kasz.Leśn.
2627221203 2Dębnica Kaszubska221203 2.0009Krzynia
2628221205 5Kępice - obszar wiejski221205 5.0001Barcino
2629221205 5Kępice - obszar wiejski221205 5.0003Bronowo
2630221205 5Kępice - obszar wiejski221205 5.0017Żelice
2631221206 2Kobylnica221206 2.0016Płaszewo
2632221309 5Skarszewy - obszar wiejski221309 5.0015Obozin
2633221401 1Tczew221401 1.0012Obręb12
2634221402 5Gniew - obszar wiejski221402 5.0016Półwieś
2635221402 5Gniew - obszar wiejski221402 5.0017Jaźwiska
2636221406 2Tczew221406 2.0020Śliwiny
2637221501 1Reda221501 1.0004Reda 4
2638221502 1Rumia221502 1.0010Obręb 10
2639221502 1Rumia221502 1.0019Obręb 19
2640221502 1Rumia221502 1.0020Obręb 20
2641221502 1Rumia221502 1.0021Obręb 21
2642221502 1Rumia221502 1.0023Obręb 23
2643221503 1Wejherowo221503 1.0018Wejherowo 18
2644221503 1Wejherowo221503 1.0021Wejherowo 21
2645221505 2Gniewino221505 2.0003Czymanowo
2646221505 2Gniewino221505 2.0006Kostkowo
2647221505 2Gniewino221505 2.0011Rybno
2648221505 2Gniewino221505 2.0014Słuszewo
2649221506 2Linia221506 2.0001Miłoszewo
2650221506 2Linia221506 2.0005Lewino
2651221506 2Linia221506 2.0007Strzepcz
2652221506 2Linia221506 2.0008Smażyno
2653221506 2Linia221506 2.0010Osiek
2654221506 2Linia221506 2.0011Tłuczewo
2655221507 2Luzino221507 2.0001Barłomino
2656221507 2Luzino221507 2.0002Dąbrówka
2657221507 2Luzino221507 2.0004Luzino
2658221507 2Luzino221507 2.0005Milwino
2659221507 2Luzino221507 2.0009Zelewo
2660221507 2Luzino221507 2.0010Zielnowo
2661221508 2Łęczyce221508 2.0012Łęczyn
2662221508 2Łęczyce221508 2.0013Łówcz Górny
2663221508 2Łęczyce221508 2.0015Paraszyno
2664221508 2Łęczyce221508 2.0018Strzebielino
2665221509 2Szemud221509 2.0006Głazica
2666221509 2Szemud221509 2.0010Kielno
2667221509 2Szemud221509 2.0011Koleczkowo
2668221509 2Szemud221509 2.0013Leśno
2669221509 2Szemud221509 2.0016Przetoczyno
2670221509 2Szemud221509 2.0017Szemud
2671221509 2Szemud221509 2.0018Warzno
2672221509 2Szemud221509 2.0020Zęblewo
2673221509 2Szemud221509 2.0022Rębiska
2674221510 2Wejherowo221510 2.0004Gościcino
2675221510 2Wejherowo221510 2.0013Reszki
2676221510 2Wejherowo221510 2.0014Sopieszyno
2677221510 2Wejherowo221510 2.0015Ustarbowo
2678221510 2Wejherowo221510 2.0016Warszkowo
2679221510 2Wejherowo221510 2.0018Zbychowo
2680221603 2Stary Dzierzgoń221603 2.0001Adamowo
2681226101 1M. Gdańsk226101 1.0047Smęgorzyno
Województwo śląskie
2682240103 1Wojkowice
2683240201 1Szczyrk
2684240303 1Wisła
2685240309 2Istebna
2686240312 2Zebrzydowice
2687240801 1Łaziska Górne
2688241501 1Pszów
2689241502 1Radlin
2690241508 2Marklowice
2691241509 2Mszana
2692241606 4Ogrodzieniec - miasto
2693241607 4Pilica - miasto
2694241702 2Czernichów
2695241703 2Gilowice
2696241704 2Jeleśnia
2697241705 2Koszarawa
2698241707 2Łękawica
2699241709 2Milówka
2700241710 2Radziechowy-Wieprz
2701241711 2Rajcza
2702241712 2Ślemień
2703241713 2Świnna
2704241714 2Ujsoły
2705240104 2Bobrowniki240104 2.0003Myszkowice
2706240104 2Bobrowniki240104 2.0004Rogoźnik
2707240105 2Mierzęcice240105 2.0001Boguchwałowice
2708240105 2Mierzęcice240105 2.0006Sadowie
2709240106 2Psary240106 2.0002Dąbie
2710240106 2Psary240106 2.0004Góra Siewierska
2711240106 2Psary240106 2.0006Malinowice
2712240106 2Psary240106 2.0010Strzyżowice
2713240107 5Siewierz - obszar wiejski240107 5.0010Tuliszów
2714240108 1Sławków240108 1.0003Dębowa Góra
2715240202 2Bestwina240202 2.0001Bestwina
2716240202 2Bestwina240202 2.0004Janowice
2717240205 2Jasienica240205 2.0001Bielowicko
2718240205 2Jasienica240205 2.0003Grodziec
2719240205 2Jasienica240205 2.0006Kowale
2720240205 2Jasienica240205 2.0008Łazy
2721240205 2Jasienica240205 2.0009Mazańcowice
2722240205 2Jasienica240205 2.0010Międzyrzecze Dolne
2723240205 2Jasienica240205 2.0011Międzyrzecze Górne
2724240205 2Jasienica240205 2.0012Roztropice
2725240205 2Jasienica240205 2.0013Rudzica
2726240205 2Jasienica240205 2.0015Wieszczęta
2727240207 2Kozy240207 2.0002Straconka
2728240208 2Porąbka240208 2.0001Bujaków
2729240208 2Porąbka240208 2.0004Porąbka-1
2730240208 2Porąbka240208 2.0005Porąbka-2
2731240209 5Wilamowice - obszar wiejski240209 5.0006Stara Wieś Dolna
2732240209 5Wilamowice - obszar wiejski240209 5.0007Stara Wieś Górna
2733240210 2Wilkowice240210 2.0001Bystra Krakowska
2734240210 2Wilkowice240210 2.0002Bystra Śląska
2735240210 2Wilkowice240210 2.0003Huciska
2736240210 2Wilkowice240210 2.0004Łodygowice
2737240210 2Wilkowice240210 2.0005Meszna
2738240210 2Wilkowice240210 2.0006Straconka
2739240301 1Cieszyn240301 1.00011
2740240301 1Cieszyn240301 1.00033
2741240301 1Cieszyn240301 1.00044
2742240301 1Cieszyn240301 1.00077
2743240301 1Cieszyn240301 1.00099
2744240301 1Cieszyn240301 1.001010
2745240301 1Cieszyn240301 1.001111
2746240301 1Cieszyn240301 1.001212
2747240301 1Cieszyn240301 1.001313
2748240301 1Cieszyn240301 1.001414
2749240301 1Cieszyn240301 1.001616
2750240301 1Cieszyn240301 1.001717
2751240301 1Cieszyn240301 1.002020
2752240301 1Cieszyn240301 1.002222
2753240301 1Cieszyn240301 1.002323
2754240301 1Cieszyn240301 1.002424
2755240301 1Cieszyn240301 1.002929
2756240301 1Cieszyn240301 1.003030
2757240301 1Cieszyn240301 1.003232
2758240301 1Cieszyn240301 1.003737
2759240301 1Cieszyn240301 1.003838
2760240301 1Cieszyn240301 1.003939
2761240301 1Cieszyn240301 1.004646
2762240301 1Cieszyn240301 1.004949
2763240301 1Cieszyn240301 1.005555
2764240301 1Cieszyn240301 1.005656
2765240301 1Cieszyn240301 1.005757
2766240301 1Cieszyn240301 1.005858
2767240301 1Cieszyn240301 1.006262
2768240301 1Cieszyn240301 1.006363
2769240301 1Cieszyn240301 1.006565
2770240301 1Cieszyn240301 1.006666
2771240301 1Cieszyn240301 1.006767
2772240301 1Cieszyn240301 1.006868
2773240301 1Cieszyn240301 1.006969
2774240301 1Cieszyn240301 1.007070
2775240301 1Cieszyn240301 1.007171
2776240301 1Cieszyn240301 1.007272
2777240301 1Cieszyn240301 1.007575
2778240301 1Cieszyn240301 1.007676
2779240301 1Cieszyn240301 1.007777
2780240301 1Cieszyn240301 1.007979
2781240302 1Ustroń240302 1.0004Ustroń
2782240304 2Brenna240304 2.0001Brenna
2783240306 2Dębowiec240306 2.0002Gumna
2784240306 2Dębowiec240306 2.0003Iskrzyczyn
2785240306 2Dębowiec240306 2.0007Simoradz
2786240307 2Goleszów240307 2.0002Dzięgielów
2787240307 2Goleszów240307 2.0003Cisownica
2788240307 2Goleszów240307 2.0009Leszna Górna
2789240307 2Goleszów240307 2.0010Puńców
2790240308 2Hażlach240308 2.0006Zamarski
2791240310 4Skoczów - miasto240310 4.00055
2792240310 5Skoczów - obszar wiejski240310 5.0005Kowale
2793240310 5Skoczów - obszar wiejski240310 5.0012Wilamowice
2794240310 5Skoczów - obszar wiejski240310 5.0013Wiślica
2795240403 2Janów240403 2.0004Góry Gorzkowskie
2796240403 2Janów240403 2.0005Hucisko
2797240403 2Janów240403 2.0016Siedlec
2798240409 2Lelów240409 2.0008Lgota Gawronna
2799240410 2Mstów240410 2.0019Mstów
2800240412 2Olsztyn240412 2.0005Olsztyn
2801240412 2Olsztyn240412 2.0007Skrajnica
2802240903 2Niegowa240903 2.0001Antolka
2803240903 2Niegowa240903 2.0002Bliżyce
2804240903 2Niegowa240903 2.0003Bobolice
2805240903 2Niegowa240903 2.0004Brzeziny
2806240903 2Niegowa240903 2.0005Dąbrowno
2807240903 2Niegowa240903 2.0006Gorzków Nowy
2808240903 2Niegowa240903 2.0007Gorzków Stary
2809240903 2Niegowa240903 2.0008Ludwinów
2810240903 2Niegowa240903 2.0011Moczydło
2811240903 2Niegowa240903 2.0012Mzurów
2812240903 2Niegowa240903 2.0013Niegowa
2813240903 2Niegowa240903 2.0014Niegówka
2814240903 2Niegowa240903 2.0015Ogorzelnik
2815240903 2Niegowa240903 2.0016Postaszowice
2816240903 2Niegowa240903 2.0017Sokolniki
2817240903 2Niegowa240903 2.0018Tomiszowice
2818240903 2Niegowa240903 2.0019Trzebniów
2819240903 2Niegowa240903 2.0020Zagórze
2820240905 4Żarki - miasto240905 4.0001Przewodziszowice
2821240905 5Żarki - obszar wiejski240905 5.0001Czatachowa
2822240905 5Żarki - obszar wiejski240905 5.0002Jaroszów
2823240905 5Żarki - obszar wiejski240905 5.0007Suliszowice
2824240905 5Żarki - obszar wiejski240905 5.0009Zaborze
2825241004 2Pawłowice241004 2.0005Pielgrzymowice
2826241101 1Racibórz241101 1.0001Brzezie
2827241102 2Kornowac241102 2.0001Kornowac
2828241102 2Kornowac241102 2.0002Kobyla
2829241102 2Kornowac241102 2.0004Pogrzebień
2830241102 2Kornowac241102 2.0005Rzuchów
2831241103 5Krzanowice - obszar wiejski241103 5.0002Borucin
2832241104 2Krzyżanowice241104 2.0006Owsiszcze
2833241108 2Rudnik241108 2.0001Brzeźnica
2834241108 2Rudnik241108 2.0002Czerwięcice
2835241108 2Rudnik241108 2.0003Dolędzin
2836241108 2Rudnik241108 2.0005Grzegorzowice
2837241108 2Rudnik241108 2.0006Jastrzębie
2838241108 2Rudnik241108 2.0008Ligota Książęca
2839241108 2Rudnik241108 2.0009Łubowice
2840241108 2Rudnik241108 2.0011Ponięcice
2841241108 2Rudnik241108 2.0012Rudnik
2842241108 2Rudnik241108 2.0014Sławików
2843241108 2Rudnik241108 2.0015Strzybnik
2844241108 2Rudnik241108 2.0016Szonowice
2845241202 2Gaszowice241202 2.0001Czernica
2846241204 2Lyski241204 2.0006Pstrążna
2847241205 2Świerklany241205 2.0001Jankowice
2848241205 2Świerklany241205 2.0002Świerklany Dolne
2849241503 1Rydułtowy241503 1.0001Radoszowy
2850241504 1Wodzisław Śląski241504 1.0001Wodzisław
2851241504 1Wodzisław Śląski241504 1.0003Wilchwy
2852241504 1Wodzisław Śląski241504 1.0004Turzyczka
2853241504 1Wodzisław Śląski241504 1.0005Marusze
2854241504 1Wodzisław Śląski241504 1.0006Radlin
2855241504 1Wodzisław Śląski241504 1.0008Zawada
2856241505 2Godów241505 2.0003Krostoszowice
2857241505 2Godów241505 2.0006Skrbeńsko
2858241505 2Godów241505 2.0007Skrzyszów
2859241602 1Zawiercie241602 1.0001Blanowice
2860241602 1Zawiercie241602 1.0002Bzów
2861241602 1Zawiercie241602 1.0003Karlin
2862241602 1Zawiercie241602 1.0005Kromołów
2863241602 1Zawiercie241602 1.0008Pomrożyce
2864241602 1Zawiercie241602 1.0009Skarżyce
2865241602 1Zawiercie241602 1.0011Żerkowice
2866241603 2Irządze241603 2.0001Bodziejowice
2867241603 2Irządze241603 2.0003Mikołajewice
2868241603 2Irządze241603 2.0004Sadowie
2869241603 2Irządze241603 2.0008Woźniki
2870241604 2Kroczyce241604 2.0003Dobrogoszczyce
2871241604 2Kroczyce241604 2.0004Dzibice
2872241604 2Kroczyce241604 2.0006Huta Szklana
2873241604 2Kroczyce241604 2.0007Kostkowice
2874241604 2Kroczyce241604 2.0008Kroczyce Okupne
2875241604 2Kroczyce241604 2.0010Lgota Murowana
2876241604 2Kroczyce241604 2.0011Lgotka
2877241604 2Kroczyce241604 2.0012Piaseczno
2878241604 2Kroczyce241604 2.0013Podlesice
2879241604 2Kroczyce241604 2.0014Pradła
2880241604 2Kroczyce241604 2.0015Przylubsko
2881241604 2Kroczyce241604 2.0016Siamoszyce
2882241604 2Kroczyce241604 2.0017Siedliszowice
2883241604 2Kroczyce241604 2.0018Siemięrzyce
2884241604 2Kroczyce241604 2.0019Szypowice
2885241605 5Łazy - obszar wiejski241605 5.0004Grabowa
2886241605 5Łazy - obszar wiejski241605 5.0005Hutki-Kanki
2887241605 5Łazy - obszar wiejski241605 5.0009Niegowonice
2888241606 5Ogrodzieniec - obszar wiejski241606 5.0004Kiełkowice
2889241606 5Ogrodzieniec - obszar wiejski241606 5.0005Mokrus
2890241606 5Ogrodzieniec - obszar wiejski241606 5.0006Podzamcze
2891241606 5Ogrodzieniec - obszar wiejski241606 5.0007Ryczów
2892241606 5Ogrodzieniec - obszar wiejski241606 5.0008Śrubarnia
2893241606 5Ogrodzieniec - obszar wiejski241606 5.0009Żelazko
2894241607 5Pilica - obszar wiejski241607 5.0001Biskupice
2895241607 5Pilica - obszar wiejski241607 5.0002Cisowa
2896241607 5Pilica - obszar wiejski241607 5.0003Dobra
2897241607 5Pilica - obszar wiejski241607 5.0005Dzwonowice
2898241607 5Pilica - obszar wiejski241607 5.0009Kleszczowa
2899241607 5Pilica - obszar wiejski241607 5.0010Kocikowa
2900241607 5Pilica - obszar wiejski241607 5.0011Kolonia Dobra
2901241607 5Pilica - obszar wiejski241607 5.0012Maleszyna-Jastrzębi
2902241607 5Pilica - obszar wiejski241607 5.0017Sławniów
2903241607 5Pilica - obszar wiejski241607 5.0018Smoleń
2904241607 5Pilica - obszar wiejski241607 5.0021Wierbka
2905241607 5Pilica - obszar wiejski241607 5.0023Zarzecze
2906241607 5Pilica - obszar wiejski241607 5.0024Złożeniec
2907241609 2Włodowice241609 2.0002Hucisko
2908241609 2Włodowice241609 2.0003Morsko
2909241609 2Włodowice241609 2.0006Rzędkowice
2910241609 2Włodowice241609 2.0009Zdów
2911241701 1Żywiec241701 1.0001Moszczanica
2912241701 1Żywiec241701 1.0002Oczków
2913241701 1Żywiec241701 1.0003Oczków ad. Żywiec
2914241701 1Żywiec241701 1.0005Zadziele ad. Moszczanica
2915241701 1Żywiec241701 1.0007Żywiec
2916241706 2Lipowa241706 2.0003Ostre
2917241706 2Lipowa241706 2.0006Twardorzeczka
2918241708 2Łodygowice241708 2.0001Bierna
2919241708 2Łodygowice241708 2.0003Pietrzykowice
2920241708 2Łodygowice241708 2.0004Zarzecze
2921241715 2Węgierska Górka241715 2.0001Cięcina
2922241715 2Węgierska Górka241715 2.0002Cisiec
2923241715 2Węgierska Górka241715 2.0003Węgierska Górka
2924241715 2Węgierska Górka241715 2.0004Żabnica
2925241715 2Węgierska Górka241715 2.0005Radziech ad W. Górka
2926247601 1M. Świętochłowice247601 1.0002Lipiny
2927246401 1M. Częstochowa246401 1.0113113
2928246701 1M. Jastrzębie-Zdrój246701 1.0002Bzie Dolne
2929246701 1M. Jastrzębie-Zdrój246701 1.0004Bzie Zameckie
2930246701 1M. Jastrzębie-Zdrój246701 1.0005Cisówka
2931246701 1M. Jastrzębie-Zdrój246701 1.0006Jastrzębie Dolne
2932246701 1M. Jastrzębie-Zdrój246701 1.0007Jastrzębie Górne
2933246701 1M. Jastrzębie-Zdrój246701 1.0008Jastrzębie Zdrój
2934246701 1M. Jastrzębie-Zdrój246701 1.0009Moszczenica
2935246701 1M. Jastrzębie-Zdrój246701 1.0010Ruptawa
2936246101 1M. Bielsko-Biała246101 1.0019Straconka
2937246101 1M. Bielsko-Biała246101 1.0021Pisarzowice
2938246101 1M. Bielsko-Biała246101 1.0023Bystra Śląska
2939246101 1M. Bielsko-Biała246101 1.0032Lipnik
2940246801 1M. Jaworzno246801 1.0279279
2941246801 1M. Jaworzno246801 1.0284284
2942246801 1M. Jaworzno246801 1.0293293
2943246801 1M. Jaworzno246801 1.0294294
2944246801 1M. Jaworzno246801 1.0295295
2945247001 1M. Mysłowice247001 1.0009Słupna
2946246801 1M. Jaworzno246801 1.0190190
2947246801 1M. Jaworzno246801 1.031717C
2948246101 1M. Bielsko-Biała246101 1.0006Żywieckie Przedmieście
2949246101 1M. Bielsko-Biała246101 1.0007Hałcnów
2950246101 1M. Bielsko-Biała246101 1.0034Mikuszowice Krakowskie
2951246101 1M. Bielsko-Biała246101 1.0037Olszówka Górna
2952246101 1M. Bielsko-Biała246101 1.0038Stare Bielsko
2953246401 1M. Częstochowa246401 1.0128128
2954246401 1M. Częstochowa246401 1.0129129
2955246401 1M. Częstochowa246401 1.0130130
2956246401 1M. Częstochowa246401 1.0193193
2957246401 1M. Częstochowa246401 1.0200200
2958246401 1M. Częstochowa246401 1.0201201
2959246401 1M. Częstochowa246401 1.0202202
2960246401 1M. Częstochowa246401 1.0204204
2961246401 1M. Częstochowa246401 1.0213213
2962246401 1M. Częstochowa246401 1.0216216
2963246401 1M. Częstochowa246401 1.0227227
2964246501 1M. Dąbrowa Górnicza246501 1.0002Bugaj
2965246501 1M. Dąbrowa Górnicza246501 1.0004Kuźniczka Nowa
2966246501 1M. Dąbrowa Górnicza246501 1.0009Okradzionów
2967246501 1M. Dąbrowa Górnicza246501 1.0011Sikorka
2968246501 1M. Dąbrowa Górnicza246501 1.0018Ząbkowice
2969246701 1M. Jastrzębie-Zdrój246701 1.0012Jastrzębie Miasto
2970246801 1M. Jaworzno246801 1.004646
2971246801 1M. Jaworzno246801 1.004848
2972246801 1M. Jaworzno246801 1.005252
2973246801 1M. Jaworzno246801 1.009393
2974246801 1M. Jaworzno246801 1.0297297
2975246801 1M. Jaworzno246801 1.0304Koźmin
2976246801 1M. Jaworzno246801 1.0307Jeleń
2977246801 1M. Jaworzno246801 1.10371037
2978247201 1M. Ruda Śląska247201 1.0007Bykowina
2979247301 1M. Rybnik247301 1.0010Chwałowice
2980247301 1M. Rybnik247301 1.0063Niedobczyce
2981247301 1M. Rybnik247301 1.0064Niewiadom Dolny
2982247301 1M. Rybnik247301 1.0065Niewiadom Górny
2983247301 1M. Rybnik247301 1.0074Popielów
Województwo świętokrzyskie
2984260604 4Opatów - miasto
2985260705 4Kunów - miasto
2986260801 4Działoszyce - miasto
2987260909 4Zawichost - miasto
2988261003 2Łączna
2989261105 4Wąchock - miasto
2990260101 5Busko-Zdrój - obszar wiejski260101 5.0039Szczaworyż
2991260101 5Busko-Zdrój - obszar wiejski260101 5.0046Żerniki Górne
2992260101 5Busko-Zdrój - obszar wiejski260101 5.0047Błoniec
2993260105 2Solec-Zdrój260105 2.0013Zagaje Kikowskie
2994260106 5Stopnica260106 5.0009Kuchary
2995260106 5Stopnica260106 5.0018Prusy
2996260108 2Wiślica260108 2.0019Wawrowice
2997260208 2Sobków260208 2.0018Sobków
2998260208 2Sobków260208 2.0021Staniowice
2999260301 2Bejsce260301 2.0001Bejsce
3000260301 2Bejsce260301 2.0007Kaczkowice
3001260301 2Bejsce260301 2.0010Morawianki
3002260301 2Bejsce260301 2.0011Morawiany
3003260301 2Bejsce260301 2.0012Piotrkowice
3004260301 2Bejsce260301 2.0013Prokocice
3005260301 2Bejsce260301 2.0014Sędziszowice
3006260301 2Bejsce260301 2.0015Stojanowice
3007260301 2Bejsce260301 2.0016Uściszowice
3008260301 2Bejsce260301 2.0017Zbeltowice
3009260302 2Czarnocin260302 2.0001Będziaki
3010260302 2Czarnocin260302 2.0004Cieszkowy
3011260302 2Czarnocin260302 2.0006Czarnocin
3012260302 2Czarnocin260302 2.0008Kolosy
3013260302 2Czarnocin260302 2.0009Koryto
3014260302 2Czarnocin260302 2.0011Malżyce
3015260302 2Czarnocin260302 2.0012Mękarzowice
3016260302 2Czarnocin260302 2.0017Soboszów
3017260302 2Czarnocin260302 2.0019Stradów
3018260302 2Czarnocin260302 2.0021Swoszowice
3019260302 2Czarnocin260302 2.0022Turnawiec
3020260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0001Boronice
3021260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0002Broniszów
3022260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0003Chruszczyna Mała
3023260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0004Chruszczyna Wielka
3024260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0007Dalechowice
3025260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0008Donatkowice
3026260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0009Donosy
3027260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0011Głuchów
3028260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0012Gorzków
3029260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0013Góry Sieradzkie
3030260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0014Gunów Kolonia
3031260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0015Gunów Wilków
3032260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0017Jakuszowice
3033260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0018Kamieńczyce
3034260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0021Krzyszkowice
3035260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0023Łękawa
3036260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0024Łyczaków
3037260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0026Nagórzanki
3038260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0028Paśmiechy
3039260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0029Plechów
3040260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0030Plechówka
3041260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0032Sieradzice
3042260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0033Skorczów
3043260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0034Słonowice
3044260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0036Wielgus
3045260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0038Wojsławice
3046260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0039Wymysłów
3047260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0040Zagórzyce
3048260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0041Zięblice
3049260303 5Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5.0042Zysławice
3050260304 2Opatowiec260304 2.0005Kęsów
3051260304 2Opatowiec260304 2.0006Kobiela
3052260304 2Opatowiec260304 2.0011Ławy
3053260304 2Opatowiec260304 2.0019Urzuty
3054260305 4Skalbmierz - miasto260305 4.0002Skalbmierz Obr. 2
3055260305 4Skalbmierz - miasto260305 4.0003Skalbmierz Obr. 3
3056260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0001Baranów
3057260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0002Bełzów
3058260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0003Bolowiec
3059260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0004Boszczynek
3060260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0006Grodzonowice
3061260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0008Kózki
3062260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0010Małoszów
3063260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0012Przybenice
3064260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0013Rosiejów
3065260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0016Sietejów
3066260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0017Szarbia Zwierzyniec
3067260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0018Szczekarzów
3068260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0019Tempoczów Kolonia
3069260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0020Tempoczów Rędziny
3070260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0022Zakrzów
3071260305 5Skalbmierz - obszar wiejski260305 5.0023Zakrzówek
3072260401 2Bieliny260401 2.0003Bieliny Poduchowne
3073260401 2Bieliny260401 2.0006Kakonin
3074260401 2Bieliny260401 2.0010Huta Nowa
3075260401 2Bieliny260401 2.0011Huta Podłysica
3076260401 2Bieliny260401 2.0012Porąbki
3077260401 2Bieliny260401 2.0013Huta Stara
3078260401 2Bieliny260401 2.0014Huta Stara-Koszary
3079260401 2Bieliny260401 2.0015Huta Szklana
3080260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0004Dąbrowa Górna
3081260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0005Hucisko
3082260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0009Orzechówka
3083260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0013Podmielowiec
3084260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0014Psary Kąty
3085260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0015Psary Podłazy
3086260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0016Psary Stara Wieś
3087260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0017Siekierno
3088260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0018Sieradowice
3089260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0020Ścignia
3090260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0021Śniadka
3091260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0023Wiącka
3092260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0025Wola Szczygiełkowa
3093260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0026Wzdół Kolonia
3094260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0027Wzdół Rządowy
3095260402 5Bodzentyn - obszar wiejski260402 5.0028Celiny-Podgórze
3096260405 5Daleszyce - obszar wiejski260405 5.0003Cisów
3097260405 5Daleszyce - obszar wiejski260405 5.0018Widełki
3098260406 2Górno260406 2.0001Bęczków
3099260406 2Górno260406 2.0005Krajno Drugie
3100260406 2Górno260406 2.0006Krajno Parcele
3101260406 2Górno260406 2.0007Krajno Pierwsze
3102260406 2Górno260406 2.0008Krajno Zagórze
3103260406 2Górno260406 2.0010Podmąchocice
3104260407 2Łagów260407 2.0001Czyżów
3105260407 2Łagów260407 2.0002Duraczów
3106260407 2Łagów260407 2.0003Gęsice
3107260407 2Łagów260407 2.0007Melonek
3108260407 2Łagów260407 2.0008Zbelutka Nowa
3109260407 2Łagów260407 2.0012Sadków
3110260407 2Łagów260407 2.0013Sędek
3111260407 2Łagów260407 2.0014Zbelutka Stara
3112260407 2Łagów260407 2.0015Winna
3113260407 2Łagów260407 2.0017Wola Łagowska
3114260407 2Łagów260407 2.0018Wola Zamkowa
3115260409 2Masłów260409 2.0001Barcza
3116260409 2Masłów260409 2.0004Dąbrowa
3117260409 2Masłów260409 2.0006Masłów Drugi
3118260409 2Masłów260409 2.0007Masłów Pierwszy
3119260409 2Masłów260409 2.0008Mąchocice Kapitulne
3120260409 2Masłów260409 2.0009Mąchocice Scholasteria
3121260411 2Mniów260411 2.0003Cierchy
3122260411 2Mniów260411 2.0010Pępice
3123260413 2Nowa Słupia260413 2.0002Baszowice
3124260413 2Nowa Słupia260413 2.0003Cząstków
3125260413 2Nowa Słupia260413 2.0004Dębno
3126260413 2Nowa Słupia260413 2.0005Hucisko
3127260413 2Nowa Słupia260413 2.0006Jeleniów
3128260413 2Nowa Słupia260413 2.0008Wólka Milanowska
3129260413 2Nowa Słupia260413 2.0010Nowa Słupia
3130260413 2Nowa Słupia260413 2.0011Paprocice
3131260413 2Nowa Słupia260413 2.0012Pokrzywianka
3132260413 2Nowa Słupia260413 2.0015Skały
3133260413 2Nowa Słupia260413 2.0018Trzcianka
3134260413 2Nowa Słupia260413 2.0019Włochy
3135260413 2Nowa Słupia260413 2.0020Dębniak
3136260414 2Piekoszów260414 2.0017Szczukowskie Górki
3137260416 2Raków260416 2.0001Bardo
3138260416 2Raków260416 2.0009Koziel
3139260416 2Raków260416 2.0012Nowa Huta
3140260416 2Raków260416 2.0013Ociesęki
3141260416 2Raków260416 2.0017Radostów
3142260416 2Raków260416 2.0025Wola Wąkopna
3143260416 2Raków260416 2.0027Zalesie
3144260418 2Strawczyn260418 2.0004Kuźniaki
3145260418 2Strawczyn260418 2.0007Oblęgorek
3146260418 2Strawczyn260418 2.0008Oblęgór
3147260419 2Zagnańsk260419 2.0001Bartków
3148260419 2Zagnańsk260419 2.0002Belno
3149260419 2Zagnańsk260419 2.0005Jasiów
3150260419 2Zagnańsk260419 2.0007Jaworze
3151260419 2Zagnańsk260419 2.0008Kajetanów
3152260419 2Zagnańsk260419 2.0009Kaniów
3153260419 2Zagnańsk260419 2.0011Zachełmie
3154260419 2Zagnańsk260419 2.0017Zagnańsk
3155260507 2Smyków260507 2.0007Smyków
3156260602 2Iwaniska260602 2.0001Boduszów
3157260602 2Iwaniska260602 2.0002Borków
3158260602 2Iwaniska260602 2.0003Dziewiątle
3159260602 2Iwaniska260602 2.0008Kamieniec
3160260602 2Iwaniska260602 2.0010Krępa
3161260602 2Iwaniska260602 2.0011Kujawy
3162260602 2Iwaniska260602 2.0012Łagowica Stara
3163260602 2Iwaniska260602 2.0013Łagowica Nowa
3164260602 2Iwaniska260602 2.0014Łopatno
3165260602 2Iwaniska260602 2.0022Toporów
3166260602 2Iwaniska260602 2.0025Wzory
3167260602 2Iwaniska260602 2.0026Wygiełzów
3168260603 2Lipnik260603 2.0007Łownica
3169260603 2Lipnik260603 2.0008Malżyn
3170260603 2Lipnik260603 2.0009Malice Kościelne
3171260603 2Lipnik260603 2.0011Międzygórz
3172260603 2Lipnik260603 2.0012Słabuszowice
3173260603 2Lipnik260603 2.0013Słoptów
3174260603 2Lipnik260603 2.0014Sternalice
3175260603 2Lipnik260603 2.0015Studzianki
3176260603 2Lipnik260603 2.0016Swojków
3177260603 2Lipnik260603 2.0021Żurawniki
3178260604 5Opatów - obszar wiejski260604 5.0010Karwów
3179260604 5Opatów - obszar wiejski260604 5.0012Kobylanki
3180260604 5Opatów - obszar wiejski260604 5.0015Lipowa
3181260604 5Opatów - obszar wiejski260604 5.0016Marcinkowice
3182260604 5Opatów - obszar wiejski260604 5.0018Nikisiałka Mała
3183260604 5Opatów - obszar wiejski260604 5.0019Oficjałów
3184260604 5Opatów - obszar wiejski260604 5.0022Podole
3185260604 5Opatów - obszar wiejski260604 5.0025Tomaszów
3186260604 5Opatów - obszar wiejski260604 5.0026Tudorów
3187260604 5Opatów - obszar wiejski260604 5.0027Wąworków
3188260604 5Opatów - obszar wiejski260604 5.0028Zochcinek
3189260605 5Ożarów - obszar wiejski260605 5.0004Dębno
3190260605 5Ożarów - obszar wiejski260605 5.0032Wólka Chrapanowska
3191260606 2Sadowie260606 2.0003Bukowiany
3192260606 2Sadowie260606 2.0004Czerwona Góra
3193260606 2Sadowie260606 2.0005Grocholice
3194260606 2Sadowie260606 2.0006Łężyce
3195260606 2Sadowie260606 2.0007Małoszyce
3196260606 2Sadowie260606 2.0010Obręczna
3197260606 2Sadowie260606 2.0011Okręglica
3198260606 2Sadowie260606 2.0012Ruszków
3199260606 2Sadowie260606 2.0017Truskolasy
3200260606 2Sadowie260606 2.0018Wszechświęte
3201260606 2Sadowie260606 2.0019Zochcin
3202260606 2Sadowie260606 2.0020Zwola
3203260608 2Wojciechowice260608 2.0007Kaliszany Folwark
3204260608 2Wojciechowice260608 2.0010Lisów
3205260608 2Wojciechowice260608 2.0013Łukawka
3206260701 1Ostrowiec Świętokrzyski260701 1.0040Obręb 40
3207260701 1Ostrowiec Świętokrzyski260701 1.0041Obręb 41
3208260701 1Ostrowiec Świętokrzyski260701 1.0042Obręb 42
3209260701 1Ostrowiec Świętokrzyski260701 1.0047Obręb 47
3210260703 2Bodzechów260703 2.0003Broniszowice
3211260703 2Bodzechów260703 2.0004Chmielów
3212260703 2Bodzechów260703 2.0005Denkówek
3213260703 2Bodzechów260703 2.0006Goździelin
3214260703 2Bodzechów260703 2.0007Gromadzice
3215260703 2Bodzechów260703 2.0008Jędrzejowice
3216260703 2Bodzechów260703 2.0009Jędrzejów
3217260703 2Bodzechów260703 2.0010Kosowice
3218260703 2Bodzechów260703 2.0012Miłków
3219260703 2Bodzechów260703 2.0013Mirkowice
3220260703 2Bodzechów260703 2.0014Mychów
3221260703 2Bodzechów260703 2.0015Mychów Kolonia
3222260703 2Bodzechów260703 2.0017Podszkodzie
3223260703 2Bodzechów260703 2.0023Szewna
3224260703 2Bodzechów260703 2.0024Szwarszowice
3225260703 2Bodzechów260703 2.0025Szyby
3226260703 2Bodzechów260703 2.0026Świrna
3227260704 5Ćmielów - obszar wiejski260704 5.0006Drzenkowice
3228260704 5Ćmielów - obszar wiejski260704 5.0007Glinka
3229260704 5Ćmielów - obszar wiejski260704 5.0011Łysowody
3230260704 5Ćmielów - obszar wiejski260704 5.0012Podgrodzie
3231260704 5Ćmielów - obszar wiejski260704 5.0014Przeuszyn
3232260704 5Ćmielów - obszar wiejski260704 5.0019Trębanów
3233260704 5Ćmielów - obszar wiejski260704 5.0022Wola Grójecka
3234260705 5Kunów - obszar wiejski260705 5.0001Biechów
3235260705 5Kunów - obszar wiejski260705 5.0003Bukowie
3236260705 5Kunów - obszar wiejski260705 5.0004Chocimów
3237260705 5Kunów - obszar wiejski260705 5.0005Doły Biskupie
3238260705 5Kunów - obszar wiejski260705 5.0010Małe Jodło
3239260705 5Kunów - obszar wiejski260705 5.0012Nietulisko Duże
3240260705 5Kunów - obszar wiejski260705 5.0013Nietulisko Małe
3241260705 5Kunów - obszar wiejski260705 5.0014Prawęcin
3242260705 5Kunów - obszar wiejski260705 5.0016Udziców
3243260706 2Waśniów260706 2.0001Boksyce
3244260706 2Waśniów260706 2.0003Czajęcice
3245260706 2Waśniów260706 2.0004Dobruchna
3246260706 2Waśniów260706 2.0009Kotarszyn
3247260706 2Waśniów260706 2.0012Momina
3248260706 2Waśniów260706 2.0021Stryczowice
3249260706 2Waśniów260706 2.0024Wojciechowice
3250260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0001Biedrzykowice
3251260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0002Bronocice
3252260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0003Bronów
3253260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0005Dębiany
3254260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0006Dębowiec
3255260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0008Dzierążnia
3256260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0009Dziewięczyce
3257260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0010Gaik
3258260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0011Iżykowice
3259260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0012Jakubowice
3260260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0013Januszowice
3261260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0014Jastrzębniki
3262260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0015Ksawerów
3263260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0016Kujawki
3264260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0017Kwaszyn
3265260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0018Lipówka
3266260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0019Marianów
3267260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0020Niewiatrowice
3268260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0021Opatkowice
3269260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0022Pierocice
3270260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0023Podrózie
3271260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0024Sancygniów
3272260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0025Stępocice
3273260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0026Sudół
3274260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0027Sypów
3275260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0028Szczotkowice
3276260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0029Szyszczyce
3277260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0030Świerczyna
3278260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0032Wola Knyszyńska
3279260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0033Wolica
3280260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0034Wymysłów
3281260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0035Zagaje Dębiańskie
3282260801 5Działoszyce - obszar wiejski260801 5.0036Zagórze
3283260803 2Michałów260803 2.0001Góry
3284260803 2Michałów260803 2.0005Kołków
3285260803 2Michałów260803 2.0009Przecławka
3286260803 2Michałów260803 2.0010Sadkówka
3287260804 4Pińczów miasto260804 4.0001Pińczów M. - Obr. 01
3288260804 4Pińczów - miasto260804 4.0005Pińczów M. - Obr. 05
3289260804 4Pińczów - miasto260804 4.0006Pińczów M. - Obr. 06
3290260804 4Pińczów - miasto260804 4.0007Pińczów M. - Obr. 07
3291260804 5Pińczów - obszar wiejski260804 5.0006Bugaj
3292260804 5Pińczów - obszar wiejski260804 5.0007Byczów
3293260804 5Pińczów - obszar wiejski260804 5.0015Kozubów
3294260804 5Pińczów - obszar wiejski260804 5.0021Młodzawy Małe
3295260804 5Pińczów - obszar wiejski260804 5.0024Orkanów
3296260804 5Pińczów - obszar wiejski260804 5.0027Sadek
3297260804 5Pińczów - obszar wiejski260804 5.0029Skowronno Górne
3298260804 5Pińczów - obszar wiejski260804 5.0039Zagórzyce
3299260804 5Pińczów - obszar wiejski260804 5.0041Zawarża
3300260805 2Złota260805 2.0003Kostrzeszyn
3301260805 2Złota260805 2.0004Miernów
3302260805 2Złota260805 2.0007Pełczyska
3303260805 2Złota260805 2.0008Probołowice
3304260805 2Złota260805 2.0010Stawiszyce
3305260805 2Złota260805 2.0012Wola Chroberska
3306260901 1Sandomierz260901 1.0001Kamień Plebański
3307260901 1Sandomierz260901 1.0002Sandomierz Mokoszyn
3308260901 1Sandomierz260901 1.0003Sandomierz Lewobrzeżny
3309260901 1Sandomierz260901 1.0004Sandomierz Poscaleniowy
3310260902 2Dwikozy260902 2.0003Czermin
3311260902 2Dwikozy260902 2.0004Dwikozy
3312260902 2Dwikozy260902 2.0005Gałkowice
3313260902 2Dwikozy260902 2.0006Gałkowice Kolonia
3314260902 2Dwikozy260902 2.0008Garbów Stary
3315260902 2Dwikozy260902 2.0009Gierlachów
3316260902 2Dwikozy260902 2.0010Góry Wysokie
3317260902 2Dwikozy260902 2.0011Kamień Łukawski
3318260902 2Dwikozy260902 2.0012Kamień Nowy
3319260902 2Dwikozy260902 2.0013Kichary Nowe
3320260902 2Dwikozy260902 2.0017Rzeczyca Mokra
3321260902 2Dwikozy260902 2.0018Rzeczyca Sucha
3322260902 2Dwikozy260902 2.0019Słupcza
3323260902 2Dwikozy260902 2.0022Winiarki
3324260902 2Dwikozy260902 2.0023Winiary
3325260903 2Klimontów260903 2.0002Beradz
3326260903 2Klimontów260903 2.0008Górki Klimontowskie
3327260903 2Klimontów260903 2.0009Góry Pęchowskie
3328260903 2Klimontów260903 2.0010Grabina
3329260903 2Klimontów260903 2.0013Konary
3330260903 2Klimontów260903 2.0014Konary Kolonie
3331260903 2Klimontów260903 2.0017Nasławice
3332260903 2Klimontów260903 2.0018Nawodzice
3333260903 2Klimontów260903 2.0019Nowa Wieś
3334260903 2Klimontów260903 2.0020Olbierzowice
3335260903 2Klimontów260903 2.0021Ossolin
3336260903 2Klimontów260903 2.0023Pęchowiec
3337260903 2Klimontów260903 2.0024Płaczkowice
3338260903 2Klimontów260903 2.0025Pokrzywianka
3339260903 2Klimontów260903 2.0028Rybnica
3340260903 2Klimontów260903 2.0029Szymanowice Dolne
3341260903 2Klimontów260903 2.0030Szymanowice Górne
3342260903 2Klimontów260903 2.0031Śniekozy
3343260903 2Klimontów260903 2.0032Ułanowice
3344260903 2Klimontów260903 2.0033Węgrce Szlacheckie
3345260905 2Łoniów260905 2.0001Bazów
3346260905 2Łoniów260905 2.0006Gieraszowice
3347260905 2Łoniów260905 2.0011Królewice
3348260905 2Łoniów260905 2.0026Wojcieszyce
3349260905 2Łoniów260905 2.0027Wólka Gieraszowska
3350260906 2Obrazów260906 2.0002Chwałki
3351260906 2Obrazów260906 2.0007Komorna
3352260906 2Obrazów260906 2.0009Malice
3353260906 2Obrazów260906 2.0019Sucharzów
3354260907 2Samborzec260907 2.0001Andruszkowice
3355260907 2Samborzec260907 2.0003Bystrojowice
3356260907 2Samborzec260907 2.0006Gorzyczany
3357260907 2Samborzec260907 2.0009Kobierniki
3358260907 2Samborzec260907 2.0011Krzeczkowice
3359260907 2Samborzec260907 2.0012Łojowice
3360260907 2Samborzec260907 2.0013Milczany
3361260907 2Samborzec260907 2.0015Polanów
3362260907 2Samborzec260907 2.0017Samborzec
3363260907 2Samborzec260907 2.0020Strochcice
3364260907 2Samborzec260907 2.0021Szewce
3365260907 2Samborzec260907 2.0022Śmiechowice
3366260907 2Samborzec260907 2.0023Wielogóra
3367260907 2Samborzec260907 2.0027Złota
3368260907 2Samborzec260907 2.0028Żuków
3369260908 2Wilczyce260908 2.0003Dacharzów
3370260908 2Wilczyce260908 2.0004Daromin
3371260908 2Wilczyce260908 2.0005Dobrocice
3372260908 2Wilczyce260908 2.0006Gałkowice Ocin
3373260908 2Wilczyce260908 2.0008Ocinek
3374260908 2Wilczyce260908 2.0009Pęczyny
3375260908 2Wilczyce260908 2.0010Pielaszów
3376260908 2Wilczyce260908 2.0011Przezwody
3377260908 2Wilczyce260908 2.0012Radoszki
3378260908 2Wilczyce260908 2.0013Tułkowice
3379260908 2Wilczyce260908 2.0014Wilczyce
3380260908 2Wilczyce260908 2.0015Wysiadłów
3381260908 2Wilczyce260908 2.0016Zagrody
3382260909 5Zawichost - obszar wiejski260909 5.0001Chrapanów
3383260909 5Zawichost - obszar wiejski260909 5.0004Dąbie
3384260909 5Zawichost - obszar wiejski260909 5.0005Dziurów
3385260909 5Zawichost - obszar wiejski260909 5.0011Podszyn
3386261001 1Skarżysko-Kamienna261001 1.0015Pogorzałe
3387261002 2Bliżyn261002 2.0002Brzeście
3388261002 2Bliżyn261002 2.0022Zagórze
3389261005 5Suchedniów - obszar wiejski261005 5.0005Krzyżka
3390261005 5Suchedniów - obszar wiejski261005 5.0007Michniów
3391261005 5Suchedniów - obszar wiejski261005 5.0009Ostojów
3392261101 1Starachowice261101 1.0003Obręb 03
3393261101 1Starachowice261101 1.0004Obręb 04
3394261101 1Starachowice261101 1.0005Obręb 05
3395261101 1Starachowice261101 1.0006Obręb 06
3396261101 1Starachowice261101 1.0007Obręb 07
3397261102 2Brody261102 2.0003Brody
3398261102 2Brody261102 2.0005Dziurów
3399261102 2Brody261102 2.0007Krynki
3400261102 2Brody261102 2.0011Młynek
3401261102 2Brody261102 2.0012Ruda
3402261102 2Brody261102 2.0015Styków
3403261104 2Pawłów261104 2.0002Stary Bostów
3404261104 2Pawłów261104 2.0003Bronkowice
3405261104 2Pawłów261104 2.0004Brzezie
3406261104 2Pawłów261104 2.0005Bukówka
3407261104 2Pawłów261104 2.0006Chybice
3408261104 2Pawłów261104 2.0007Dąbrowa
3409261104 2Pawłów261104 2.0008Godów
3410261104 2Pawłów261104 2.0010Jadowniki
3411261104 2Pawłów261104 2.0011Kałków
3412261104 2Pawłów261104 2.0012Krajków
3413261104 2Pawłów261104 2.0013Łomno
3414261104 2Pawłów261104 2.0014Modrzewie
3415261104 2Pawłów261104 2.0015Nieczulice
3416261104 2Pawłów261104 2.0017Nowy Jawór
3417261104 2Pawłów261104 2.0018Pawłów
3418261104 2Pawłów261104 2.0019Pokrzywnica
3419261104 2Pawłów261104 2.0020Radkowice
3420261104 2Pawłów261104 2.0021Radkowice Kolonia
3421261104 2Pawłów261104 2.0022Rzepin Drugi
3422261104 2Pawłów261104 2.0023Rzepin Kolonia
3423261104 2Pawłów261104 2.0024Rzepin Pierwszy
3424261104 2Pawłów261104 2.0025Rzepinek
3425261104 2Pawłów261104 2.0026Stary Jawór
3426261104 2Pawłów261104 2.0027Szeligi
3427261104 2Pawłów261104 2.0028Szerzawy
3428261104 2Pawłów261104 2.0029Świętomarz
3429261104 2Pawłów261104 2.0030Świślina
3430261104 2Pawłów261104 2.0031Tarczek
3431261104 2Pawłów261104 2.0032Trzeszków
3432261104 2Pawłów261104 2.0033Warszówek
3433261104 2Pawłów261104 2.0035Wieloborowice
3434261104 2Pawłów261104 2.0036Zbrza
3435261105 5Wąchock - obszar wiejski261105 5.0008Wielka Wieś
3436261201 2Bogoria261201 2.0003Ceber
3437261201 2Bogoria261201 2.0004Domaradzice
3438261201 2Bogoria261201 2.0006Gorzków
3439261201 2Bogoria261201 2.0007Grzybów
3440261201 2Bogoria261201 2.0009Kiełczyna
3441261201 2Bogoria261201 2.0014Łagówka
3442261201 2Bogoria261201 2.0016Mała Wieś
3443261201 2Bogoria261201 2.0017Miłoszowice
3444261201 2Bogoria261201 2.0020Pełczyce
3445261201 2Bogoria261201 2.0021Pęcławice Górne
3446261201 2Bogoria261201 2.0023Przyborowice
3447261201 2Bogoria261201 2.0025Szczeglice
3448261201 2Bogoria261201 2.0026Ujazdek
3449261201 2Bogoria261201 2.0032Wolica
3450261201 2Bogoria261201 2.0033Wysoki Duże
3451261201 2Bogoria261201 2.0035Wysoki Średnie
3452261201 2Bogoria261201 2.0036Zagorzyce
3453261302 2Krasocin261302 2.0004Cieśle
3454261302 2Krasocin261302 2.0027Bukowa
Województwo warmińsko-mazurskie
3455281506 4Miłakowo - miasto
3456280105 2Górowo Iławeckie280105 2.0031Pareżki
3457280105 2Górowo Iławeckie280105 2.0039Reszkowo
3458280105 2Górowo Iławeckie280105 2.0057Zięby
3459280205 5Pieniężno - obszar wiejski280205 5.0010Jeziorko
3460280205 5Pieniężno - obszar wiejski280205 5.0020Pawły
3461280205 5Pieniężno - obszar wiejski280205 5.0028Wojnity
3462280304 4Lidzbark - miasto280304 4.0001Lidzbark 1
3463280304 4Lidzbark - miasto280304 4.0002Lidzbark 2
3464280304 4Lidzbark - miasto280304 4.0003Lidzbark 3
3465280304 5Lidzbark - obszar wiejski280304 5.0024Zalesie
3466280401 2Elbląg280401 2.0004Czechowo
3467280402 2Godkowo280402 2.0027Zimnochy
3468280407 4Pasłęk - miasto280407 4.0010Pasłęk 10
3469280409 4Tolkmicko - miasto280409 4.0001Tolkmicko 1
3470280409 5Tolkmicko - obszar wiejski280409 5.0004Kamionek Wielki
3471280409 5Tolkmicko - obszar wiejski280409 5.0005Łęcze
3472280409 5Tolkmicko - obszar wiejski280409 5.0006Nowinka
3473280409 5Tolkmicko - obszar wiejski280409 5.0010Suchacz
3474280502 2Ełk280502 2.0033Piaski
3475280502 2Ełk280502 2.0043Rydzewo
3476280502 2Ełk280502 2.0051Szarejki
3477280505 2Stare Juchy280505 2.0003Dobra Wola
3478280505 2Stare Juchy280505 2.0008Kaltki
3479280505 2Stare Juchy280505 2.0012Nowe Krzywe
3480280505 2Stare Juchy280505 2.0015Panistruga
3481280505 2Stare Juchy280505 2.0016Płowce
3482280505 2Stare Juchy280505 2.0020Stare Juchy
3483280604 2Giżycko280604 2.0008Kąp
3484280604 2Giżycko280604 2.0014Sterławki Małe
3485280605 2Kruklanki280605 2.0012Żabinka
3486280610 2Wydminy280610 2.0005Hejbuty
3487280610 2Wydminy280610 2.0011Radzie
3488280610 2Wydminy280610 2.0021Pietrasze
3489280701 1Iława280701 1.0007Iława 7
3490280701 1Iława280701 1.0009Iława 9
3491280701 1Iława280701 1.0012Iława 12
3492280705 2Lubawa280705 2.0002Czerlin
3493280705 2Lubawa280705 2.0009Lubstyn
3494280705 2Lubawa280705 2.0010Lubstynek
3495280705 2Lubawa280705 2.0024Wałdyki
3496280801 1Kętrzyn280801 1.0003Obręb 3
3497280801 1Kętrzyn280801 1.0006Obręb 6
3498280803 2Kętrzyn280803 2.0051Wymiarki
3499280805 4Reszel - miasto280805 4.0002Obręb 2
3500280805 5Reszel - obszar wiejski280805 5.0008Leginy
3501280805 5Reszel - obszar wiejski280805 5.0020Śpiglówka
3502280805 5Reszel - obszar wiejski280805 5.0023Widryny
3503280805 5Reszel - obszar wiejski280805 5.0024Wola
3504280806 2Srokowo280806 2.0010Leśniewo
3505280806 2Srokowo280806 2.0015Pieczarki
3506280806 2Srokowo280806 2.0022Suchodoły
3507280806 2Srokowo280806 2.0027Wyskok
3508280901 1Lidzbark Warmiński280901 1.0004Lidzbark 4
3509280901 1Lidzbark Warmiński280901 1.0009Lidzbark 9
3510280901 1Lidzbark Warmiński280901 1.0010Lidzbark 10
3511280901 1Lidzbark Warmiński280901 1.0011Lidzbark 11
3512280903 2Lidzbark Warmiński280903 2.0013Bugi
3513280903 2Lidzbark Warmiński280903 2.0025Markajmy
3514280903 2Lidzbark Warmiński280903 2.0029Nowosady
3515280903 2Lidzbark Warmiński280903 2.0033Miłogórze
3516280903 2Lidzbark Warmiński280903 2.0034Kraszewo
3517280903 2Lidzbark Warmiński280903 2.0035Jarandowo
3518280903 2Lidzbark Warmiński280903 2.0036Kłębowo
3519280903 2Lidzbark Warmiński280903 2.0037Stryjkowo
3520280903 2Lidzbark Warmiński280903 2.0038Kochanówka
3521280903 2Lidzbark Warmiński280903 2.0039Kierz
3522280903 2Lidzbark Warmiński280903 2.0040Suryty
3523280903 2Lidzbark Warmiński280903 2.0042Pilnik
3524281001 1Mrągowo281001 1.00011
3525281001 1Mrągowo281001 1.00022
3526281001 1Mrągowo281001 1.00044
3527281001 1Mrągowo281001 1.00088
3528281003 2Mrągowo281003 2.0004Boża Wólka
3529281003 2Mrągowo281003 2.0009Kiersztanowo
3530281003 2Mrągowo281003 2.0010Kosewo
3531281003 2Mrągowo281003 2.0015Muntowo
3532281003 2Mrągowo281003 2.0020Probark
3533281003 2Mrągowo281003 2.0024Szestno
3534281003 2Mrągowo281003 2.0025Śniodowo
3535281003 2Mrągowo281003 2.0027Wierzbowo
3536281004 2Piecki281004 2.0010Jakubowo
3537281004 2Piecki281004 2.0013Lipowo
3538281005 2Sorkwity281005 2.0002Borowski Las
3539281005 2Sorkwity281005 2.0003Burszewo
3540281005 2Sorkwity281005 2.0010Maradki
3541281101 2Janowiec Kościelny281101 2.0016Leśniewo Wielkie
3542281201 1Nowe Miasto Lubawskie281201 1.00011
3543281201 1Nowe Miasto Lubawskie281201 1.00022
3544281201 1Nowe Miasto Lubawskie281201 1.00033
3545281201 1Nowe Miasto Lubawskie281201 1.00055
3546281201 1Nowe Miasto Lubawskie281201 1.00077
3547281201 1Nowe Miasto Lubawskie281201 1.00088
3548281201 1Nowe Miasto Lubawskie281201 1.00099
3549281201 1Nowe Miasto Lubawskie281201 1.001111
3550281201 1Nowe Miasto Lubawskie281201 1.001212
3551281201 1Nowe Miasto Lubawskie281201 1.001414
3552281203 2Grodziczno281203 2.0006Lorki
3553281203 2Grodziczno281203 2.0014Trzcin
3554281204 2Kurzętnik281204 2.0007Lipowiec
3555281204 2Kurzętnik281204 2.0011Nielbark
3556281204 2Kurzętnik281204 2.0014Szafarnia
3557281205 2Nowe Miasto Lubawskie281205 2.0002Bratian
3558281205 2Nowe Miasto Lubawskie281205 2.0008Nawra
3559281205 2Nowe Miasto Lubawskie281205 2.0009Nowy Dwór
3560281205 2Nowe Miasto Lubawskie281205 2.0010Pacółtowo
3561281303 2Kowale Oleckie281303 2.0021Szeszki
3562281304 5Olecko - obszar wiejski281304 5.0018Olszewo
3563281305 2Świętajno281305 2.0004Dudki
3564281305 2Świętajno281305 2.0007Dybowo
3565281305 2Świętajno281305 2.0016Orzechówko
3566281401 4Barczewo - miasto281401 4.00033
3567281401 5Barczewo - obszar wiejski281401 5.0014Leszno
3568281401 5Barczewo - obszar wiejski281401 5.0023Rejczuchy Zalesie
3569281402 5Biskupiec - obszar wiejski281402 5.0004Biesowo
3570281402 5Biskupiec - obszar wiejski281402 5.0007Czerwonka
3571281403 4Dobre Miasto - miasto281403 4.00044
3572281403 5Dobre Miasto - obszar wiejski281403 5.0014Orzechowo
3573281404 2Dywity281404 2.0001Brąswałd
3574281404 2Dywity281404 2.0002Bukwałd
3575281404 2Dywity281404 2.0014Redykajny
3576281405 2Gietrzwałd281405 2.0002Dłużki
3577281405 2Gietrzwałd281405 2.0011Parwółki
3578281405 2Gietrzwałd281405 2.0014Rapaty
3579281406 5Jeziorany - obszar wiejski281406 5.0009Lekity
3580281406 5Jeziorany - obszar wiejski281406 5.0014Pierwągi
3581281406 5Jeziorany - obszar wiejski281406 5.0023Potryty
3582281407 2Jonkowo281407 2.0011Nowe Kawkowo
3583281407 2Jonkowo281407 2.0012Polejki
3584281407 2Jonkowo281407 2.0015Stare Kawkowo
3585281408 2Kolno281408 2.0001Kabiny
3586281408 2Kolno281408 2.0002Kolno
3587281408 2Kolno281408 2.0004Kruzy
3588281408 2Kolno281408 2.0005Lutry
3589281408 2Kolno281408 2.0010Wójtowo
3590281408 2Kolno281408 2.0011Wysoka Dąbrowa
3591281408 2Kolno281408 2.0013Górkowo
3592281409 5Olsztynek - obszar wiejski281409 5.0030Świerkocin
3593281410 2Purda281410 2.0012Łajs
3594281410 2Purda281410 2.0014Nerwik
3595281410 2Purda281410 2.0032Zaborowo
3596281411 2Stawiguda281411 2.0001Bartąg
3597281411 2Stawiguda281411 2.0002Dorotowo
3598281411 2Stawiguda281411 2.0004Gągławki
3599281411 2Stawiguda281411 2.0006Kręsk
3600281411 2Stawiguda281411 2.0007Majdy
3601281411 2Stawiguda281411 2.0008Miodówko
3602281411 2Stawiguda281411 2.0015Zezuj
3603281412 2Świątki281412 2.0005Kalisty
3604281412 2Świątki281412 2.0007Konradowo
3605281412 2Świątki281412 2.0014Wysokie
3606281502 2Dąbrówno281502 2.0007Jagodziny
3607281502 2Dąbrówno281502 2.0014Okrągłe
3608281503 2Grunwald281503 2.0016Rychnowska Wola
3609281506 5Miłakowo - obszar wiejski281506 5.0001Bieniasze
3610281506 5Miłakowo - obszar wiejski281506 5.0003Książnik
3611281506 5Miłakowo - obszar wiejski281506 5.0005Mysłaki
3612281506 5Miłakowo - obszar wiejski281506 5.0006Nowe Mieczysławy
3613281506 5Miłakowo - obszar wiejski281506 5.0010Raciszewo
3614281506 5Miłakowo - obszar wiejski281506 5.0011Roje
3615281506 5Miłakowo - obszar wiejski281506 5.0012Stare Bolity
3616281506 5Miłakowo - obszar wiejski281506 5.0013Trokajny
3617281506 5Miłakowo - obszar wiejski281506 5.0015Warkały
3618281508 5Morąg - obszar wiejski281508 5.0006Gubity
3619281508 5Morąg - obszar wiejski281508 5.0011Kretowiny
3620281509 2Ostróda281509 2.0008Glaznoty
3621281509 2Ostróda281509 2.0009Górka
3622281509 2Ostróda281509 2.0011Idzbark
3623281509 2Ostróda281509 2.0026Pietrzwałd
3624281509 2Ostróda281509 2.0040Wygoda
3625281509 2Ostróda281509 2.0041Wysoka Wieś
3626281704 5Pasym - obszar wiejski281704 5.0013Rutki
3627281801 2Banie Mazurskie281801 2.0004Gryżewo
3628281801 2Banie Mazurskie281801 2.0006Jagoczany
3629281801 2Banie Mazurskie281801 2.0010Obszarniki
3630281801 2Banie Mazurskie281801 2.0013Ściborki
3631281801 2Banie Mazurskie281801 2.0017Ziemiany
3632281802 2Dubeninki281802 2.0001Będziszewo
3633281802 2Dubeninki281802 2.0003Błądziszki
3634281802 2Dubeninki281802 2.0004Błąkały
3635281802 2Dubeninki281802 2.0006Cisówek
3636281802 2Dubeninki281802 2.0007Czarne
3637281802 2Dubeninki281802 2.0008Dubeninki
3638281802 2Dubeninki281802 2.0009Kiekskiejmy
3639281802 2Dubeninki281802 2.0010Kiepojcie
3640281802 2Dubeninki281802 2.0011Lenkupie
3641281802 2Dubeninki281802 2.0012Linowo
3642281802 2Dubeninki281802 2.0013Maciejowięta
3643281802 2Dubeninki281802 2.0015Przerośl Gołdapska
3644281802 2Dubeninki281802 2.0018Skajzgiry
3645281802 2Dubeninki281802 2.0019Żabojedy
3646281803 5Gołdap - obszar wiejski281803 5.0014Konikowo
3647281803 5Gołdap - obszar wiejski281803 5.0027Suczki
3648281803 5Gołdap - obszar wiejski281803 5.0030Zatyki
3649281902 2Pozezdrze281902 2.0008Piłaki Wielkie
3650281902 2Pozezdrze281902 2.0010Przerwanki
3651281903 5Węgorzewo - obszar wiejski281903 5.0010Karłowo
Województwo wielkopolskie
3652300201 1Czarnków
3653301907 4Ujście - miasto
3654300202 2Czarnków300202 2.0006Góra
3655300207 5Trzcianka - obszar wiejski300207 5.0011Radolin
3656300207 5Trzcianka - obszar wiejski300207 5.0018Teresin
3657300402 5Gostyń - obszar wiejski300402 5.0014Ostrowo
3658301303 5Osieczna - obszar wiejski301303 5.0008Kleszczewo
3659301401 2Chrzypsko Wielkie301401 2.0309Łężeczki
3660301403 5Międzychód - obszar wiejski301403 5.0018Dzięcielin
3661301404 5Sieraków - obszar wiejski301404 5.0104Góra
3662301902 2Białośliwie301902 2.0005Krostkowo
3663301903 2Kaczory301903 2.0008Prawomyśl
3664301903 2Kaczory301903 2.0010Rzadkowo
3665301905 2Miasteczko Krajeńskie301905 2.0005Miasteczko Kraj.
3666301905 2Miasteczko Krajeńskie301905 2.0006Miasteczko Huby
3667301905 2Miasteczko Krajeńskie301905 2.0008Wolsko
3668301906 2Szydłowo301906 2.0064Tarnowo
3669301908 5Wyrzysk - obszar wiejski301908 5.0003Bąkowo
3670301908 5Wyrzysk - obszar wiejski301908 5.0009Karolewo
3671303102 5Jastrowie - obszar wiejski303102 5.0012Płytnica
Województwo zachodniopomorskie
3672320206 4Recz - miasto
3673320301 4Czaplinek - miasto320301 4.0003Czaplinek 03
3674320301 4Czaplinek - miasto320301 4.0004Czaplinek 04
3675320301 5Czaplinek - obszar wiejski320301 5.0058Brzezinka
3676320301 5Czaplinek - obszar wiejski320301 5.0063Prosino
3677320301 5Czaplinek - obszar wiejski320301 5.0065Kuźnica Drawska
3678320301 5Czaplinek - obszar wiejski320301 5.0066Żerdno
3679320301 5Czaplinek - obszar wiejski320301 5.0067Sikory
3680320301 5Czaplinek - obszar wiejski320301 5.0068Nowe Drawsko
3681320301 5Czaplinek - obszar wiejski320301 5.0070Piaseczno
3682320302 4Drawsko Pomorskie - miasto320302 4.0017Drawsko Pom.-17
3683320302 4Drawsko Pomorskie - miasto320302 4.0018Drawsko Pom.-18
3684320303 4Kalisz Pomorski - miasto320303 4.0006Kalisz Pomorski-6
3685320304 2Ostrowice320304 2.0016Szczycienko
3686320304 2Ostrowice320304 2.0019Cieminko
3687320304 2Ostrowice320304 2.0095Śmidzięcino
3688320306 4Złocieniec - miasto320306 4.0006Złocieniec-6
3689320306 4Złocieniec - miasto320306 4.0011Złocieniec-11
3690320306 4Złocieniec - miasto320306 4.0015Złocieniec-15
3691320306 5Złocieniec - obszar wiejski320306 5.0055Lubieszewo
3692320602 4Cedynia - miasto320602 4.0002Cedynia 2
3693320602 4Cedynia - miasto320602 4.0003Cedynia 3
3694320602 5Cedynia - obszar wiejski320602 5.0001Bielinek
3695320602 5Cedynia - obszar wiejski320602 5.0010Radostów
3696320602 5Cedynia - obszar wiejski320602 5.0013Stary Kostrzynek
3697320602 5Cedynia - obszar wiejski320602 5.0015Siekierki
3698320603 4Chojna - miasto320603 4.0002Chojna 2
3699320603 5Chojna - obszar wiejski320603 5.0001Raduń
3700320603 5Chojna - obszar wiejski320603 5.0002Zatoń Dolna
3701320603 5Chojna - obszar wiejski320603 5.0007Kuropatniki
3702320603 5Chojna - obszar wiejski320603 5.0008Garnowo
3703320603 5Chojna - obszar wiejski320603 5.0024Mętno
3704320604 4Gryfino - miasto320604 4.0002Gryfino 2
3705320604 4Gryfino - miasto320604 4.0004Gryfino 4
3706320604 5Gryfino - obszar wiejski320604 5.0002Czepino
3707320605 5Mieszkowice - obszar wiejski320605 5.0001Stare Łysogórki
3708320605 5Mieszkowice - obszar wiejski320605 5.0002Gozdowice
3709320605 5Mieszkowice - obszar wiejski320605 5.0003Stary Błeszyn
3710320606 4Moryń - miasto320606 4.0001Moryń 1
3711320606 5Moryń - obszar wiejski320606 5.0003Dolsko
3712320607 2Stare Czarnowo320607 2.0001Radziszewo Las
3713320607 2Stare Czarnowo320607 2.0002Kołowo
3714320607 2Stare Czarnowo320607 2.0006Śmierdnica Las
3715320609 2Widuchowa320609 2.0015Widuchowa 1
3716320609 2Widuchowa320609 2.0016Widuchowa 2
3717320704 5Międzyzdroje - obszar wiejski320704 5.0024Lubin
3718320706 5Wolin - obszar wiejski320706 5.0004Żółwino
3719320706 5Wolin - obszar wiejski320706 5.0016Sułomino
3720320903 4Bobolice - miasto320903 4.00011
3721320903 5Bobolice - obszar wiejski320903 5.0102Ostrówek
3722320904 2Manowo320904 2.0068Dęborogi
3723320906 4Polanów - miasto320906 4.00022
3724320906 5Polanów - obszar wiejski320906 5.0203Gołogóra
3725320906 5Polanów - obszar wiejski320906 5.0210Stary Żelibórz
3726320906 5Polanów - obszar wiejski320906 5.0218Buszyno
3727320907 5Sianów - obszar wiejski320907 5.0127Kędzierzyn
3728320907 5Sianów - obszar wiejski320907 5.0128Gorzebądź
3729321001 4Barlinek - miasto321001 4.0002Barlinek 2
3730321001 5Barlinek - obszar wiejski321001 5.0005Żydowo
3731321204 2Przelewice321204 2.0012Gardziec
3732321304 2Malechowo321304 2.0006Drzeńsko
3733321304 2Malechowo321304 2.0025Zielenica
3734321402 5Chociwel - obszar wiejski321402 5.0012Sątyrz
3735321502 5Barwice - obszar wiejski321502 5.0049Piaski Pomorskie
3736321503 4Biały Bór - miasto321503 4.0001Biały Bór 01
3737321503 4Biały Bór - miasto321503 4.0004Biały Bór 04
3738321503 4Biały Bór - miasto321503 4.0007Biały Bór 07
3739321504 5Borne Sulinowo - obszar wiejski321504 5.0097Okole
3740321505 2Grzmiąca321505 2.0015Sławno
3741321603 4Połczyn-Zdrój - miasto321603 4.00011
3742321603 4Połczyn-Zdrój - miasto321603 4.00022
3743321603 4Połczyn-Zdrój - miasto321603 4.00033
3744321603 4Połczyn-Zdrój - miasto321603 4.00044
3745321603 4Połczyn-Zdrój - miasto321603 4.00055
3746321603 4Połczyn-Zdrój - miasto321603 4.00077
3747321603 5Połczyn-Zdrój - obszar wiejski321603 5.0084Kapice
3748321603 5Połczyn-Zdrój - obszar wiejski321603 5.0089Zaborze
3749321603 5Połczyn-Zdrój - obszar wiejski321603 5.0096Ogartowo
3750321603 5Połczyn-Zdrój - obszar wiejski321603 5.0098Międzyborze
3751321603 5Połczyn-Zdrój - obszar wiejski321603 5.0104Gaworkowo
3752321603 5Połczyn-Zdrój - obszar wiejski321603 5.0110Popielewo
3753321605 2Sławoborze321605 2.0010Zagrody
3754321606 2Świdwin321606 2.0079Bierzwnica Pgr
3755321702 4Człopa - miasto321702 4.0106Człopa 106
3756321802 4Łobez - miasto321802 4.0003Miasto Łobez
3757321805 5Węgorzyno - obszar wiejski321805 5.0023Brzeźnica
3758321805 5Węgorzyno - obszar wiejski321805 5.0024Sulice
3759326201 1M. Szczecin326201 1.1068Śródmieście 68
3760326201 1M. Szczecin326201 1.1071Śródmieście 71
3761326201 1M. Szczecin326201 1.2010Pogodno 10
3762326201 1M. Szczecin326201 1.2015Pogodno 15
3763326201 1M. Szczecin326201 1.3007Nad Odrą 7
3764326201 1M. Szczecin326201 1.3008Nad Odrą 8
3765326201 1M. Szczecin326201 1.3021Nad Odrą 21
3766326201 1M. Szczecin326201 1.3030Nad Odrą 30
3767326201 1M. Szczecin326201 1.3039Nad Odrą 39
3768326201 1M. Szczecin326201 1.3041Nad Odrą 41
3769326201 1M. Szczecin326201 1.3042Nad Odrą 42
3770326201 1M. Szczecin326201 1.3043Nad Odrą 43
3771326201 1M. Szczecin326201 1.3044Nad Odrą 44
3772326201 1M. Szczecin326201 1.3048Nad Odrą 48
3773326201 1M. Szczecin326201 1.3053Nad Odrą 53
3774326201 1M. Szczecin326201 1.3055Nad Odrą 55
3775326201 1M. Szczecin326201 1.3059Nad Odrą 59
3776326201 1M. Szczecin326201 1.3062Nad Odrą 62
3777326201 1M. Szczecin326201 1.3067Nad Odrą 67
3778326201 1M. Szczecin326201 1.3071Nad Odrą 71
3779326201 1M. Szczecin326201 1.3254Nad Odrą 254
3780326201 1M. Szczecin326201 1.4111Dąbie 111
3781326201 1M. Szczecin326201 1.4114Dąbie 114
3782326201 1M. Szczecin326201 1.4115Dąbie 115
3783326201 1M. Szczecin326201 1.4116Dąbie 116
3784326201 1M. Szczecin326201 1.4118Dąbie 118
3785326201 1M. Szczecin326201 1.4119Dąbie 119
3786326201 1M. Szczecin326201 1.4120Dąbie 120
3787326201 1M. Szczecin326201 1.4121Dąbie 121
3788326201 1M. Szczecin326201 1.4128Dąbie 128
3789326201 1M. Szczecin326201 1.4129Dąbie 129
3790326201 1M. Szczecin326201 1.4130Dąbie 130
3791326201 1M. Szczecin326201 1.4131Dąbie 131
3792326201 1M. Szczecin326201 1.4139Dąbie 139
3793326201 1M. Szczecin326201 1.4140Dąbie 140
3794326201 1M. Szczecin326201 1.4141Dąbie 141
3795326201 1M. Szczecin326201 1.4144Dąbie 144
3796326201 1M. Szczecin326201 1.4155Dąbie 155
3797326201 1M. Szczecin326201 1.4157Dąbie 157
3798326201 1M. Szczecin326201 1.4160Dąbie 160
3799326201 1M. Szczecin326201 1.4161Dąbie 161
3800326201 1M. Szczecin326201 1.4163Dąbie 163
3801326201 1M. Szczecin326201 1.4166Dąbie 166
3802326201 1M. Szczecin326201 1.4172Dąbie 172
3803326201 1M. Szczecin326201 1.4174Dąbie 174
3804326201 1M. Szczecin326201 1.4180Dąbie 180
3805326201 1M. Szczecin326201 1.4181Dąbie 181
3806326201 1M. Szczecin326201 1.4202Dąbie 202
3807326201 1M. Szczecin326201 1.4444Dąbie 444
Objaśnienie:

* Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).
2 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2019 r.
3 § 2 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 12 marca 2018 r. (Dz.U.2018.532) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2019 r.

4 § 2 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2019 r.
5 § 2 ust. 6 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 12 marca 2018 r. (Dz.U.2018.532) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.
6 § 2 ust. 6 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 12 marca 2018 r. (Dz.U.2018.532) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2019 r.

7 § 3 ust. 1 zdanie wstępne:

- zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1444) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2018 r.

- zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 2020 r. (Dz.U.2020.868) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2020 r.

8 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1444) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2018 r.
9 § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1444) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2018 r.
10 § 3 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 12 marca 2018 r. (Dz.U.2018.532) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.
11 § 3 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 12 marca 2018 r. (Dz.U.2018.532) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.
12 § 3 ust. 1 część wspólna zmieniona przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1444) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2018 r.
13 § 3 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 12 marca 2018 r. (Dz.U.2018.532) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.
14 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 marca 2018 r. (Dz.U.2018.532) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.
15 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 marca 2016 r. (Dz.U.2016.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 marca 2018 r. (Dz.U.2018.532) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.