Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1444

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 20 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344, z 2016 r. poz. 330 oraz z 2018 r. poz. 532) w § 3 w ust. 1:
1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Odległości, w jakich stosuje się nawozy, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 2 Prawa wodnego, na gruntach rolnych graniczących z:";

2) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) ciekami naturalnymi, o których mowa w art. 16 pkt 5 Prawa wodnego,

3) rowami, o których mowa w art. 16 pkt 47 Prawa wodnego, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na górnej krawędzi brzegu rowu,";

3) część wspólna otrzymuje brzmienie:

"są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 106 ust. 4 Prawa wodnego".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).