Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1647

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 lipca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1164) w załączniku do rozporządzenia § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

2) Dział Analiz Informacji Przestrzennej;

3) Dział Edukacji;

4) Dział Finansowo-Księgowy;

5) Dział Monitoringu Przyrodniczego i Planowania;

6) Dział Ochrony Przyrody:

a) obwód ochronny Brzeziny,

b) obwód ochronny Ciszewo,

c) obwód ochronny Grzędy,

d) obwód ochronny Kapice,

e) obwód ochronny Kopytkowo,

f) obwód ochronny Osowiec

g) obwód ochronny Tajno,

h) obwód ochronny Trzyrzeczki,

i) obwód ochronny Werykle,

j) Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt i Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego;

7) Dział Projektów;

8) Dział Udostępniania;

9) Dział Uzgodnień Środowiskowych;

10) Sekcja do Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych;

11) Posterunek Straży Parku;

12) samodzielne stanowisko do spraw inwestycji;

13) samodzielne stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej;

14) samodzielne stanowisko do spraw systemów informatycznych;

15) samodzielne stanowisko - radca prawny;

16) samodzielne stanowisko - służba BHP.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).