[Nadania statutu parkowi narodowemu] - Art. 8f. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 8f. - [Nadania statutu parkowi narodowemu] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  8f.  [Nadania statutu parkowi narodowemu]

Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, nadaje parkowi narodowemu statut określający organizację wewnętrzną parku narodowego, tryb działania jego organu oraz sposób udzielania pełnomocnictw, kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego działania parku narodowego oraz właściwej realizacji jego zadań.