§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.795

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. poz. 1078) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Z budżetów wojewodów są przyznawane nagrody kuratorów oświaty oraz nagrody organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.

3. Z budżetu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanego dalej "ministrem", są przyznawane nagrody tego ministra dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. d i pkt 1b, 2 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.";

2)
w § 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego lub";

3)
w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz w § 6 pkt 1, do wniosku dołącza się opinię rady pedagogicznej szkoły.";

4)
w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1b ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, składają dyrektorzy tych placówek, a dla dyrektorów tych placówek - organy prowadzące te placówki, bezpośrednio do ministra w terminie do dnia 30 czerwca.";

5)
po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. Kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria, o których mowa w § 2. Przepisów § 6 i § 7 nie stosuje się.".