§ 3. - Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1258 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lipca 2023 r.
§  3. 
1. 
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1)
imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2)
datę i miejsce jego urodzenia;
3)
staż pracy w szkole;
4)
stanowisko i miejsce pracy;
5)
wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa w art. 6a ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, oraz datę otrzymania oceny pracy;
6)
informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania;
7)
uzasadnienie;
8)
datę i podpis składającego wniosek.
2. 
W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz w § 6 pkt 1, do wniosku dołącza się opinię rady pedagogicznej szkoły.