§ 2. - Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1258 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lipca 2023 r.
§  2. 
Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:
1)
przepracował w szkole co najmniej 2 lata;
2)
posiada wyróżniającą ocenę pracy;
3)
posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:
a)
kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego lub;
b)
rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
c)
działań innowacyjnych, lub
d)
pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
e)
współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
f)
działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.