§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.49

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1785) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 w pkt 12 lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) promowania kultury ochrony lotnictwa cywilnego w ramach struktur organizacyjnych zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy, zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego oraz znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego, w tym wśród personelu stosującego środki kontroli w zakresie ochrony;";

2)
w § 6 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Prezes Urzędu w terminie do dnia 31 lipca każdego roku udostępnia zarządzającemu lotniskiem będącym portem lotniczym część analizy ryzyka dotyczącą zagrożeń wynikających z niezidentyfikowanego bagażu i podejrzanych przedmiotów.";

3)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Zarządzający lotniskiem będącym portem lotniczym ustala w programie ochrony lotniska procedurę postępowania z niezidentyfikowanym bagażem i podejrzanymi przedmiotami, z uwzględnieniem udostępnionej mu części analizy ryzyka, o której mowa w § 6 ust. 10.".