§ 2. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.774 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2023 r.
§  2. 
Do spraw dotyczących aktualizacji programów ochrony, o których mowa w art. 188 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 631).