§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1894

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1923) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w pkt 2 uchyla się lit. g,
b)
w pkt 4 uchyla się lit. k,
c)
w pkt 7:
w lit. a skreśla się wyrazy "oraz ust. 3",
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) "Stosownie do art. 23zf ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową." - w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 23zf ust. 3 ustawy, zawierał transakcje inne niż transakcje kontrolowane.";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Do informacji o cenach transferowych w zakresie określonym w art. 23za ustawy przepisy § 2 pkt 1-3, pkt 4 lit. a-h, j oraz l, pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio.";

3)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.