§ 2. - [Elementy informacji o cenach transferowych] - Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1923

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2023 r.
§  2.  [Elementy informacji o cenach transferowych]
Informacja o cenach transferowych zawiera:
1)
wskazanie:
a)
organu, do którego jest składana informacja o cenach transferowych, przez wskazanie nazwy naczelnika urzędu skarbowego,
b)
celu złożenia informacji o cenach transferowych, przez wskazanie, czy jest składana po raz pierwszy, czy stanowi korektę,
c)
okresu, za jaki jest składana informacja o cenach transferowych, przez wskazanie roku, którego dotyczy;
2)
dane identyfikacyjne podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące:
a)
imię i nazwisko, w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną, albo pełną nazwę, w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
b)
datę urodzenia, w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną,
c)
kraj lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu,
d)
numer PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w przypadku ich braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania,
e)
kod przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
f)
kategorię podmiotu powiązanego zgodnie z art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą",
g) 2
 (uchylona);
3)
ogólne informacje finansowe podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową tego podmiotu;
4)
informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące:
a)
grupy kategorii i kategorie transakcji kontrolowanych oraz przedmiot tych transakcji,
b)
rodzaje wartości niematerialnych, w przypadku transakcji kontrolowanych, których przedmiotem jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych,
c)
rodzaj wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji, w przypadku transakcji dotyczących restrukturyzacji w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 870 oraz z 2022 r. poz. 521),
d)
rodzaj udziału oraz procentowy udział wynikający z umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, a także wartość wkładów wniesionych przez wspólnika oraz łączną wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników,
e)
wartość transakcji kontrolowanych, a w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji, zarządzania płynnością i depozytu dodatkowo:
kwotę kapitału lub wartość poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania,
wartość zadłużenia,
walutę tych transakcji kontrolowanych,
kwotę odsetek wraz z dodatkowymi prowizjami lub opłatami, jeżeli występują, z tytułu finansowania lub depozytu lub wartość wynagrodzenia z tytułu udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji,
f)
informację o dokonanych korektach cen transferowych w rozumieniu art. 23q ustawy,
g)
informacje o dokonanych kompensatach w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
h)
informację o zwolnieniu z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23z pkt 1-2 ustawy,
i)
rodzaj transakcji,
j)
kraj lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta oraz wartość transakcji przypadającej na ten kraj lub to terytorium,
k) 3
 (uchylona),
l)
wartość transakcji przypadającej na kontrahenta oraz dane identyfikacyjne kontrahenta obejmujące jego nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a w przypadku ich braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania, w przypadku transakcji, o której mowa w art. 23s ust. 1 ustawy;
5)
informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji obejmujące:
a)
metodę wybraną w celu weryfikacji ceny transferowej,
b)
informacje o stosowanej cenie transferowej obejmujące:
wysokość ceny transferowej,
walutę i miarę, w jakiej została wyrażona cena transferowa, jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,
wskaźnik finansowy wybrany w celu weryfikacji ceny transferowej, jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,
c)
informacje o analizie cen transferowych obejmujące:
sposób weryfikacji cen transferowych, w tym wskazanie źródła danych porównawczych oraz rodzaju dokonanego porównania,
informacje o wyborze strony badanej, kryteriów selekcji danych porównawczych, dokonanych korekt porównywalności oraz wskaźnika finansowego zastosowanego na potrzeby analizy porównawczej, jeżeli wymaga tego wybrana metoda,
informację o wyniku analizy cen transferowych;
6)
dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w pkt 2-5, w tym:
a)
w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji, zarządzania płynnością i depozytu:
rodzaj oprocentowania oraz jego wysokość, z ewentualnym wskazaniem użytej stopy bazowej stosowanej na międzybankowym rynku finansowym oraz marży,
źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy,
b)
w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych:
sposób kalkulacji opłaty oraz poziom (wysokość) opłaty,
źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy;
7)
oświadczenia o następującej treści:
a) 4
 "Stosownie do art. 23zf ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane." - w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 pkt 1 W wprowadza się następujące zmiany w § 2 w pkt 7 w lit. a skreśla się wyrazy "oraz ust. 3", ustawy, zawierał transakcje kontrolowane,
b) 5
 Stosownie do art. 23zf ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową." - w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 23zf ust. 3 ustawy, zawierał transakcje inne niż transakcje kontrolowane.
2 § 2 pkt 2 lit. g uchylona przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1894) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2023 r.
3 § 2 pkt 4 lit. k uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1894) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2023 r.
4 § 2 pkt 7 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1894) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2023 r.
5 § 2 pkt 7 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1894) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2023 r.