Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1607

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2017 r.
§  2.  Dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, którzy ukończyli tę szkołę przed dniem 1 września 2017 r., oraz absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) stanowią wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a tej ustawy.