Art. 164. - [Prowadzenie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowej szkole I stopnia] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  164.  [Prowadzenie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowej szkole I stopnia]
1. 
W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 w branżowej szkole I stopnia, o której mowa w art. 162, prowadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 163.
2.  8
 Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych.
3. 
Uczniowie klas, o których mowa w ust. 1, otrzymują świadectwa, ustalone dla dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, opatrzone pieczęcią zasadniczej szkoły zawodowej.
8 Art. 164 ust. 2 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.949) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 maja 2017 r.