Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.707

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 marca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz

Na podstawie art. 19a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 497 oraz z 2016 r. poz. 1001 i 1579) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz (Dz. U. poz. 676) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1:
a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) kraj pochodzenia produktu, z którego pobrano próbkę, jeżeli takie dane są w posiadaniu laboratorium;",

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) wskazanie zastosowanych metod badawczych lub metod pomiaru;",

c) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) dla wykrytej substancji, zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającym dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1, z późn. zm.) dla produktu, z którego próbka została pobrana;",

d) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) uwagi laboratorium, w tym dotyczące:

a) nieprzekazania przez jednostkę certyfikującą danych, o których mowa w pkt 2 i 4-10 - w przypadku gdy dane te nie zostały przez nią przekazane,

b) wykrycia substancji lub składnika zakazanych do stosowania w rolnictwie na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy taka substancja lub taki składnik zostały wykryte.";

2) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Laboratoria urzędowe przekazują dane, o których mowa w § 4 ust. 1, Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanemu dalej "Głównym Inspektorem", oraz laboratorium referencyjnemu właściwemu ze względu na przedmiot przeprowadzonej analizy, do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu za poprzedni miesiąc.",

b) w ust. 3 wyrazy "produktów niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym" zastępuje się wyrazami "substancji lub składnika zakazanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,";
3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przekazywanie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, odbywa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Głównego Inspektora, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).