Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.167 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz

Na podstawie art. 19a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054 oraz z 2018 r. poz. 1616 i 1633) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz.
§  2.  Dane dotyczące wyników przeprowadzonych analiz, zleconych przez jednostki certyfikujące, są gromadzone i przetwarzane przez laboratoria urzędowe i laboratoria referencyjne, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, zwane dalej odpowiednio "laboratoriami urzędowymi" i "laboratoriami referencyjnymi".
§  3.  Dane dotyczące wyników przeprowadzonych analiz są gromadzone i przetwarzane przy użyciu:
1) centralnych baz danych prowadzonych przez laboratoria referencyjne;
2) lokalnych baz danych prowadzonych przez laboratoria urzędowe.
§  4. 
1.  W bazach danych gromadzi się dane dotyczące wyników przeprowadzonych analiz:
1) nazwę laboratorium, w którym zostały przeprowadzone analizy;
2) datę pobrania próbki;
3) datę przyjęcia próbki do laboratorium;
4) imię i nazwisko osoby, która pobrała próbkę;
5) nazwę jednostki certyfikującej, która zleciła przeprowadzenie analiz;
6) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres producenta ekologicznego, u którego została pobrana próbka;
7) miejsce pobrania próbki (adres, numer identyfikacyjny partii, zwierzęcia lub numer ewidencyjny działki rolnej);
7a) kraj pochodzenia produktu, z którego pobrano próbkę, jeżeli takie dane są w posiadaniu laboratorium;
8) rodzaj produktu, z którego pobrano próbkę;
9) wielkość próbki (ilość, masa, objętość);
10) powierzchnię uprawy w hektarach lub wielkość partii produktu w tonach, z której została pobrana próbka;
11) zakres zleconych analiz;
12) wskazanie zastosowanych metod badawczych lub metod pomiaru;
13) wyniki przeprowadzonych analiz;
13a) najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) dla wykrytej substancji, zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającym dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. WE L 70 z 16.03.2005, str. 1, z późn. zm.) dla produktu, z którego próbka została pobrana;
14) numer oraz datę sporządzenia sprawozdania z analiz;
15) uwagi laboratorium, w tym dotyczące:
a) nieprzekazania przez jednostkę certyfikującą danych, o których mowa w pkt 2 i 4-10 - w przypadku gdy dane te nie zostały przez nią przekazane,
b) wykrycia substancji lub składnika zakazanych do stosowania w rolnictwie na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy taka substancja lub taki składnik zostały wykryte.
2.  Wyniki przeprowadzonych analiz, o których mowa w ust. 1 pkt 13, przed wprowadzeniem do bazy danych, potwierdza osoba odpowiedzialna za ich wykonanie.
§  5. 
1.  Laboratoria urzędowe gromadzą dane, o których mowa § 4 ust. 1, w lokalnych bazach danych.
2.  Laboratoria urzędowe przekazują dane, o których mowa w § 4 ust. 1, Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanemu dalej "Głównym Inspektorem", oraz laboratorium referencyjnemu właściwemu ze względu na przedmiot przeprowadzonej analizy, do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu za poprzedni miesiąc.
3.  Laboratoria urzędowe przekazują Głównemu Inspektorowi niezwłocznie dane, o których mowa § 4 ust. 1, zgromadzone w lokalnej bazie danych, na jego wniosek, lub jeżeli wyniki przeprowadzonych analiz, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, wykazały obecność substancji lub składnika zakazanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub stosowanie technik produkcji niezgodnych z zasadami produkcji ekologicznej.
4.  Przekazane przez laboratoria urzędowe dane, o których mowa w § 4 ust. 1, gromadzi się w centralnej bazie danych.
§  6. 
1.  W przypadku przeprowadzenia analiz przez laboratorium referencyjne, laboratorium to:
1) gromadzi dane, o których mowa w § 4 ust. 1, w centralnej bazie danych;
2) przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi dane, o których mowa w § 4 ust. 1, wraz z informacją o laboratorium urzędowym, w którym została przeprowadzona pierwsza analiza.
2.  Laboratorium referencyjne przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi, na jego wniosek, dane, o których mowa w § 4 ust. 1, zgromadzone w centralnej bazie danych.
§  7. 
1.  Przekazywanie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, odbywa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Głównego Inspektora, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.  W przypadku udostępnienia przez:
1) Głównego Inspektora laboratoriom referencyjnym lub laboratoriom urzędowym,
2) laboratorium referencyjne laboratoriom urzędowym

- oprogramowania lub systemu teleinformatycznego do przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przekazanie tych danych odbywa się z zastosowaniem tego oprogramowania lub systemu.

§  8.  W przypadku wykrycia błędów w gromadzonych lub przekazywanych danych, o których mowa w § 4 ust. 1, laboratorium, które wykryło błąd, dokonuje niezwłocznie jego korekty i przekazuje tę korektę laboratorium lub Głównemu Inspektorowi, którym przekazano dane, których dotyczy korekta.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2018.1250).