Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. - Dz.U.2022.423 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.423

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 18 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyrazy "Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi oraz Ukrainą" zastępuje się wyrazami "Federacją Rosyjską i Republiką Białorusi";
2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ogranicza się od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską oraz Republiką Białorusi, których wykaz, wraz z rodzajem ruchu granicznego dozwolonego przez te przejścia, określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w lotniczych przejściach granicznych w zakresie połączeń lotniczych z Federacją Rosyjską i Republiką Białorusi oraz w morskich przejściach granicznych.";

3)
w § 3 w ust. 2 uchyla się pkt 14;
4)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lp.Nazwa przejścia granicznegoRodzaj przejścia granicznego
a) granica państwowa z Federacją Rosyjską:
1.Gołdap - Gusiewdrogowe
2.Gronowo - Mamonowodrogowe
b) granica państwowa z Republiką Białorusi:
1.Rudawka - Lesnajarzeczne
2.Białowieża - Piererowdrogowe
3.Sławatycze - Domaczewodrogowe
4.Połowce - Pieszczatkadrogowe
5.Czeremcha - Wysokolitowskkolejowe
6.Kuźnica Białostocka - Bruzgidrogowe

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lp.NazwaRodzajDozwolony rodzaj ruchu granicznegoCzas otwarcia
a) granica państwowa z Federacją Rosyjską:
1.Braniewo - Mamonowokolejoweosobowy, towarowycałodobowo
2.Bezledy - Bagrationowskdrogoweosobowy, towarowy - pojazdami o nacisku na oś do 8 t wykonującymi przewozy międzynarodowecałodobowo
3.Głomno - Bagrationowskkolejowetowarowycałodobowo
4.Skandawa - Żeleznodorożnyjkolejowetowarowycałodobowo
5.Grzechotki - Mamonowo IIdrogoweosobowy, towarowycałodobowo
b) granica państwowa z Republiką Białorusi:
1.Kuźnica Białostocka - Grodnokolejowetowarowycałodobowo
2.Bobrowniki - Bierestowicadrogoweosobowy, towarowycałodobowo
3.Zubki Białostockie - Bierestowicakolejowetowarowycałodobowo
4.Siemianówka - Swisłoczkolejowetowarowycałodobowo
5.Kukuryki - Kozłowiczydrogowetowarowycałodobowo
6.Terespol - Brześćkolejowetowarowycałodobowo
7.Terespol - Brześćdrogoweosobowycałodobowo
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 469, 864, 905, 1030, 1045, 1183, 1379, 1424, 1448, 1597, 1623, 1704, 2144 i 2403 oraz z 2021 r. poz. 545, 1088, 1126, 1384, 1536, 1654, 1835 i 2028.