Czasowe zawieszenie lub ograniczenie ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.435

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) zarządza się, co następuje:
 Zawiesza się od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi oraz Ukrainą, których wykaz określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
 Ogranicza się od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi oraz Ukrainą, których wykaz, wraz z rodzajem ruchu granicznego dozwolonego przez te przejścia, określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych.
1.  4
 (uchylony).
2.  5
 Ograniczenie, o którym mowa w § 2, polega na ograniczeniu ruchu osobowego na przejściach granicznych, na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, do następujących kategorii osób przekraczających granicę państwową:
1)
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
4) 6
 członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie paszportu dyplomatycznego;
5)
cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
a)
wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b)
przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
7)
cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
8) 7
 kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875) podróżujący tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
a)
w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.), na terytorium kraju pobytu,
b)
po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412);
9) 8
 uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej pobierania nauki w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;
10) 9
 obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci;
11) 10
 cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu;
12) 11
 studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kształcenia się w Rzeczypospolitej Polskiej;
13) 12
 naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w Rzeczypospolitej Polskiej;
14) 13
 cudzoziemcy odbywający podróż statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378) wykonującym lot międzynarodowy, którzy:
a) 14
 są obywatelami: Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Królestwa Tajlandii, Republiki Korei, Republiki Tunezyjskiej, Związku Australijskiego, Państwa Izrael, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Turcji lub
b)
posiadają prawo pobytu na terytorium państw, o których mowa w lit. a, lub
c) 15
 po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 24 godzin, licząc od momentu przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
15) 16
 osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji lub wizy w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
16) 17
 cudzoziemcy, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także akredytowani dziennikarze, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się zawodów, terminu oraz charakteru uczestnictwa stosownym pismem wystawionym przez organizatora zawodów lub poświadczonym przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy,
17) 18
 cudzoziemcy przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
18) 19
 obywatele Republiki Białorusi;
18a) 20
 obywatele Ukrainy;
19) 21
 rybacy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) lub marynarze w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1353), zwanej dalej "ustawą o pracy na morzu", w tym marynarze zatrudnieni na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także:
a)
marynarze lub rybacy udający się do portu, również innym niż statek środkiem transportu, celem podjęcia zatrudnienia na statku, lub powracający do miejsca zamieszkania, również innym niż statek środkiem transportu, po zakończeniu zatrudnienia na statku - także tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
20) 22
 cudzoziemcy, którzy uzyskali wizę w celu udziału w programie Poland. Business Harbour;
21) 23
 cudzoziemcy przybywający do Rzeczypospolitej Polskiej w celach gospodarczych na pisemne zaproszenie zawierające wskazanie celu gospodarczego, wystawione przez podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej tych okoliczności;
22) 24
 obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci;
23) 25
 osoby, których przyjazd następuje w związku z udziałem w międzynarodowym konkursie lub festiwalu muzycznym organizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez państwową lub samorządową instytucję kultury, w charakterze uczestnika, artysty wykonawcy, jurora, akredytowanego dziennikarza albo opiekuna uczestnika lub artysty wykonawcy, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się konkursu lub festiwalu, terminu oraz charakteru udziału w konkursie lub festiwalu stosownym pismem wystawionym przez organizatora wydarzenia;
24) 26
 uczestnicy projektów Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej udziału w danym projekcie;
25) 27
 uczestnicy projektów:
a)
realizowanych w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, wraz z opiekunami,
b)
z zakresu międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży realizowanych i finansowanych w oparciu o art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), wraz z opiekunami,
c)
z zakresu współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą ze szkołami w Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o art. 47 ust. 3 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- po uprzednim przedłożeniu Straży Granicznej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki informacji o planowanym wjeździe, wraz z danymi uczestników, a w przypadku projektów, o których mowa w lit. a i b, również ich opiekunów;

26) 28
 małoletni cudzoziemcy, którzy są dziećmi albo pozostają pod stałą opieką cudzoziemców, o których mowa w pkt 3, 5 lub 6.
2a.  29
 Osoby, które nie należą do kategorii osób wymienionych w ust. 2, poucza się o obowiązku niezwłocznego opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2b.  30
 W przypadku ujawnienia osób, o których mowa w ust. 2a, w przejściu granicznym, na którym ruch graniczny został zawieszony lub ograniczony oraz poza zasięgiem terytorialnym przejścia granicznego, osoby takie zawraca się do linii granicy państwowej.
3.  31
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wymienieni w ust. 2, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  32  

Lp.Nazwa przejścia granicznegoRodzaj przejścia granicznego
a) granica państwowa z Federacją Rosyjską:
1.Gołdap - Gusiewdrogowe
2.Gronowo - Mamonowodrogowe
b) granica państwowa z Republiką Białorusi:
1.Rudawka - Lesnajarzeczne
2.Białowieża - Piererowdrogowe
3.Sławatycze - Domaczewodrogowe
4.Połowce - Pieszczatkadrogowe
5.Czeremcha - Wysokolitowskkolejowe
c) granica państwowa z Ukrainą:
1.(uchylona)
2.(uchylona)
3.(uchylona)
4.(uchylona)
5.(uchylona)
6.(uchylona)
7.(uchylona)

ZAŁĄCZNIK Nr  2  33  

Lp.NazwaRodzajDozwolony rodzaj ruchu granicznegoCzas otwarcia
a) granica państwowa z Federacją Rosyjską:
1.Braniewo - Mamonowokolejoweosobowy, towarowycałodobowo
2.Bezledy - Bagrationowskdrogoweosobowy, towarowy - pojazdami o nacisku na oś do 8 t wykonującymi przewozy międzynarodowecałodobowo
3.Głomno - Bagrationowskkolejowetowarowycałodobowo
4.Skandawa - Żeleznodorożnyjkolejowetowarowycałodobowo
5.Grzechotki - Mamonowo IIdrogoweosobowy, towarowycałodobowo
b) granica państwowa z Republiką Białorusi:
1.Kuźnica Białostocka - Grodnokolejowetowarowycałodobowo
2.Kuźnica Białostocka - Bruzgidrogoweosobowy, towarowycałodobowo
3.Bobrowniki - Bierestowicadrogoweosobowy, towarowycałodobowo
4.Zubki Białostockie - Bierestowicakolejowetowarowycałodobowo
5.Siemianówka - Swisłoczkolejowetowarowycałodobowo
6.Kukuryki - Kozłowiczydrogowetowarowycałodobowo
7.Terespol - Brześćkolejowetowarowycałodobowo
8.Terespol - Brześćdrogoweosobowycałodobowo
c) granica państwowa z Ukrainą:
1.Dorohusk - Jagodzindrogoweosobowy, towarowycałodobowo
2.Dorohusk - Jagodzinkolejoweosobowy, towarowycałodobowo
3.Hrubieszów -Włodzimierz Wołyńskikolejoweosobowy, towarowycałodobowo
4.Hrebenne - Rawa RuskadrogoweOsobowy, towarowycałodobowo
5.Werchrata - Rawa Ruskakolejowetowarowycałodobowo
6.Korczowa - Krakowiecdrogoweosobowy, towarowycałodobowo
7.Przemyśl - Mościskakolejoweosobowy, towarowycałodobowo
8.Medyka - Szeginiedrogoweosobowy, towarowycałodobowo
9.Budomierz - Hruszewdrogoweosobowy, towarowy - pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tcałodobowo
10.Zosin - Ustiługdrogoweosobowycałodobowo
11.Dołhobyczów - Uhrynówdrogoweosobowy - pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz autobusamicałodobowo
12.Krościenko - Smolnicadrogoweosobowy, towarowy - pojazdami

o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t

całodobowo
13.Hrebenne - Rawa Ruskakolejoweosobowycałodobowo
14.Krościenko - Chyrówkolejoweosobowycałodobowo
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 października 2020 r. (Dz.U.2020.1704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2020 r.
3 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1045) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 czerwca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 października 2020 r. (Dz.U.2020.1704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2020 r.

4 § 3 ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2020 r.
5 § 3 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 17 marca 2020 r. (Dz.U.2020.469) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 2020 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2020 r.

6 § 3 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 października 2020 r. (Dz.U.2020.1704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2020 r.
7 § 3 ust. 2 pkt 8 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 maja 2020 r. (Dz.U.2020.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 maja 2020 r.
8 § 3 ust. 2 pkt 9:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 maja 2020 r. (Dz.U.2020.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 grudnia 2020 r.

9 § 3 ust. 2 pkt 10:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 maja 2020 r. (Dz.U.2020.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

10 § 3 ust. 2 pkt 11:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.

11 § 3 ust. 2 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
12 § 3 ust. 2 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
13 § 3 ust. 2 pkt 14:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1379) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 sierpnia 2020 r.

14 § 3 ust. 2 pkt 14 lit. a:

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 marca 2021 r. (Dz.U.2021.545) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1088) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 8 października 2021 r. (Dz.U.2021.1835) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2021 r.

15 § 3 ust. 2 pkt 14 lit. c dodana przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1126) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2021 r.
16 § 3 ust. 2 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1379) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 sierpnia 2020 r.
17 § 3 ust. 2 pkt 16:

- dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1379) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 sierpnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 2020 r.

18 § 3 ust. 2 pkt 17 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1448) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 sierpnia 2020 r.
19 § 3 ust. 2 pkt 18:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 września 2020 r. (Dz.U.2020.1597) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2020 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 września 2020 r. (Dz.U.2020.1623) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2020 r.

20 § 3 ust. 2 pkt 18a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 września 2021 r. (Dz.U.2021.1654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2021 r.
21 § 3 ust. 2 pkt 19 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 września 2020 r. (Dz.U.2020.1597) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2020 r.
22 § 3 ust. 2 pkt 20 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 września 2020 r. (Dz.U.2020.1597) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2020 r.
23 § 3 ust. 2 pkt 21:

- dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 grudnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 8 października 2021 r. (Dz.U.2021.1835) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 października 2021 r.

24 § 3 ust. 2 pkt 22 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
25 § 3 ust. 2 pkt 23 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1088) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 czerwca 2021 r.
26 § 3 ust. 2 pkt 24 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 lipca 2021 r. (Dz.U.2021.1384) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 lipca 2021 r.
27 § 3 ust. 2 pkt 25 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 lipca 2021 r. (Dz.U.2021.1384) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 lipca 2021 r.
28 § 3 ust. 2 pkt 26 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 września 2021 r. (Dz.U.2021.1654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2021 r.
29 § 3 ust. 2a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1536) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 sierpnia 2021 r.
30 § 3 ust. 2b dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1536) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 sierpnia 2021 r.
31 § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 17 marca 2020 r. (Dz.U.2020.469) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 2020 r.
32 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.864) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 października 2020 r. (Dz.U.2020.1704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1088) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 października 2021 r. (Dz.U.2021.1835) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2021 r.

33 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 marca 2020 r. (Dz.U.2020.469) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.864) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1045) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 czerwca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 października 2020 r. (Dz.U.2020.1704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1088) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 października 2021 r. (Dz.U.2021.1835) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2021 r.