Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.435

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zawiesza się od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą, których wykaz określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  2  Ogranicza się od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą, których wykaz, wraz z rodzajem ruchu granicznego dozwolonego przez te przejścia, określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych.
§  3. 
1.  3  (uchylony).
2.  4  Ograniczenie, o którym mowa w § 2, polega na ograniczeniu ruchu osobowego na przejściach granicznych, na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, do następujących kategorii osób przekraczających granicę państwową:
1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
a) wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b) przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
7) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
8) 5  kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875) podróżujący tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.), na terytorium kraju pobytu,
b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412);
9) 6  uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej pobierania nauki w Rzeczypospolitej Polskiej;
10) 7  obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci;
11) 8  cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu;
12) 9  studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kształcenia się w Rzeczypospolitej Polskiej;
13) 10  naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w Rzeczypospolitej Polskiej;
14) 11  pasażerowie statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium:
a) Czarnogóry,
b) Gruzji,
c) Japonii,
d) Kanady,
e) Republiki Albanii,
f) Republiki Korei.
3.  12  W szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wymienieni w ust. 2, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  13  

Lp.Nazwa przejścia granicznegoRodzaj przejścia granicznego
a) granica państwowa z Federacją Rosyjską:
1.Gołdap - Gusiewdrogowe
2.Gronowo - Mamonowodrogowe
b) granica państwowa z Republiką Białoruś:
1.Rudawka - Lesnajarzeczne
2.Białowieża - Piererowdrogowe
3.Sławatycze - Domaczewodrogowe
4.Połowce - Pieszczatkadrogowe
5.Czeremcha - Wysokolitowskkolejowe
c) granica państwowa z Ukrainą:
1.Zosin - Ustiługdrogowe
2.Dołhobyczów - Uhrynówdrogowe
3.Hrebenne - Rawa Ruskakolejowe
4.(uchylona)
5.(uchylona)
6.Krościenko - Smolnicadrogowe
7.Krościenko - Chyrówkolejowe

ZAŁĄCZNIK Nr  2  14  

Lp.NazwaRodzajDozwolony rodzaj ruchu granicznegoCzas otwarcia
a) granica państwowa z Federacją Rosyjską:
1.Braniewo - Mamonowokolejowetowarowycałodobowo
2.Bezledy - Bagrationowskdrogoweosobowy, towarowy - pojazdami o nacisku na oś do 8 t wykonującymi przewozy międzynarodowecałodobowo
3.Głomno - Bagrationowskkolejowetowarowycałodobowo
4.Skandawa - Żeleznodorożnyjkolejowetowarowycałodobowo
5.Grzechotki - Mamonowo IIdrogoweosobowy, towarowycałodobowo
b) granica państwowa z Republiką Białoruś:
1.Kuźnica Białostocka - Grodnokolejowetowarowycałodobowo
2.Kuźnica Białostocka - Bruzgidrogoweosobowy, towarowycałodobowo
3.Bobrowniki - Bierestowicadrogoweosobowy, towarowycałodobowo
4.Zubki Białostockie - Bierestowicakolejowetowarowycałodobowo
5.Siemianówka - Swisłoczkolejowetowarowycałodobowo
6.Kukuryki - Kozłowiczydrogowetowarowycałodobowo
7.Terespol - Brześćkolejowetowarowycałodobowo
8.Terespol - Brześćdrogoweosobowycałodobowo
c) granica państwowa z Ukrainą:
1.Dorohusk - Jagodzindrogoweosobowy, towarowycałodobowo
2.Dorohusk - JagodzinkolejoweTowarowycałodobowo
3.Hrubieszów - Włodzimierz Wołyńskikolejowetowarowycałodobowo
4.Hrebenne - Rawa RuskadrogoweOsobowy, towarowycałodobowo
5.Werchrata - Rawa Ruskakolejowetowarowycałodobowo
6.Korczowa - Krakowiecdrogoweosobowy, towarowycałodobowo
7.Przemyśl - Mościskakolejowetowarowycałodobowo
8.Medyka - Szeginiedrogoweosobowy, towarowycałodobowo
9.Budomierz - Hruszewdrogoweosobowy, towarowy - pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tcałodobowo
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1045) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 czerwca 2020 r.
3 § 3 ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2020 r.
4 § 3 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 17 marca 2020 r. (Dz.U.2020.469) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 2020 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2020 r.

5 § 3 ust. 2 pkt 8 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 maja 2020 r. (Dz.U.2020.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 maja 2020 r.
6 § 3 ust. 2 pkt 9:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 maja 2020 r. (Dz.U.2020.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

7 § 3 ust. 2 pkt 10:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 maja 2020 r. (Dz.U.2020.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

8 § 3 ust. 2 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2020 r.
9 § 3 ust. 2 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
10 § 3 ust. 2 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
11 § 3 ust. 2 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
12 § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 17 marca 2020 r. (Dz.U.2020.469) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 2020 r.
13 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.864) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 2020 r.

14 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 marca 2020 r. (Dz.U.2020.469) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.864) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1045) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 czerwca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 2020 r.