Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2028

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 9 listopada 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776 oraz z 2021 r. poz. 1918) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 2 w pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

"27) osoby, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze uczestnika, w międzynarodowej konferencji organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucję państwową lub samorządową, której organizacja stanowi realizację zobowiązań wynikających z umowy międzynarodowej zawartej przez Rzeczpospolitą Polską, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się międzynarodowej konferencji, terminu oraz charakteru udziału, pismem wystawionym przez organizatora wydarzenia.";

2)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lit. b "granica państwowa z Republiką Białorusi" dodaje się wiersz oznaczony lp. 6 w brzmieniu:
6.Kuźnica Białostocka - Bruzgidrogowe
3)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lit. b "granica państwowa z Republiką Białorusi" uchyla się wiersz oznaczony lp. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 469, 864, 905, 1030, 1045, 1183, 1379, 1424, 1448, 1597, 1623, 1704, 2144 i 2403 oraz z 2021 r. poz. 545, 1088, 1126, 1384, 1536, 1654 i 1835.