Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.645

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 515 i 574) w § 1:
1)
w ust. 1 wyrazy "10 kwietnia 2020 r." zastępuje się wyrazami "26 kwietnia 2020 r.";
2)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, organy kolegialne uczelni medycznych oraz organy kolegialne samorządu studenckiego podejmują uchwały w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).