Art. 433a. - [Czasowe ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni publicznych w sytuacjach nadzwyczajnych] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.742 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2023 r. do: 31 lipca 2023 r.
Art.  433a.  [Czasowe ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni publicznych w sytuacjach nadzwyczajnych]

W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni medycznej lub uczelni morskiej, właściwy minister nadzorujący te uczelnie, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie uczelni na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.