Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.134

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 11 stycznia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. poz. 1263) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Świadectwa oraz wpisy do książki operatora stwierdzające uzyskanie uprawnień na podstawie przepisów dotychczasowych wydane na:
1)
koparki jednonaczyniowe klasy II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na koparki jednonaczyniowe klasy I,
2)
koparki wielonaczyniowe klasy III i II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na koparki wielonaczyniowe klasy I,
3)
koparki wielonaczyniowe łańcuchowe klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów klasy III,
4)
spycharki klasy II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na spycharki klasy I,
5)
równiarki klasy III i II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na równiarki klasy I,
6)
zgarniarki klasy III i II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na zgarniarki klasy I,
7)
ładowarki jednonaczyniowe klasy II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na ładowarki jednonaczyniowe klasy I,
8)
pogłębiarki jednoczerpakowe pływające klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na pogłębiarki jednoczerpakowe pływające klasy II,
9)
pogłębiarki wieloczerpakowe pływające klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na pogłębiarki wieloczerpakowe pływające klasy II,
10)
palownice klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na palownice klasy II,
11)
wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na wiertnice dla technologii bezwykopowych klasy III, a wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym klasy II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na wiertnice dla technologii bezwykopowych klasy II,
12)
zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych klasy III, II i I są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych klasy I,
13)
maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych klasy III i II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych klasy II,
14)
remontery nawierzchni klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na remontery nawierzchni dróg klasy III,
15)
frezarki do nawierzchni dróg klasy III, II i I są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na frezarki do nawierzchni dróg samojezdne klasy I,
16)
przecinarki do nawierzchni dróg klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym klasy III,
17)
zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych klasy II,
18)
maszyny do rozkładania mieszanek betonowych klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na maszyny do rozkładania mieszanek betonowych klasy II,
19)
walce drogowe klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na walce drogowe klasy II,
20)
piły mechaniczne do ścinki drzew klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na pilarki mechaniczne do ścinki drzew klasy III,
21)
rusztowania budowlano-montażowe metalowe bez klasy są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż bez klasy

- określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Do postępowań prowadzonych w celu uzyskania uprawnień do obsługi maszyn roboczych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH, DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA I UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych
Lp.Nazwa maszyny lub urządzeniaJednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenieKlasa określona w świadectwie
IIIIII
123456
1Koparki jednonaczyniowemasa całkowita

tony

do 25-wszystkie
2Koparkoładowarki1)-wszystkie--
3Koparkospycharki-wszystkie--
4Koparki wielonaczyniowe2), 3)---wszystkie
5Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów-wszystkie--
6Spycharkimoc silnika

kW

do 110-wszystkie
7Równiarki---wszystkie
8Zgarniarki---wszystkie
9Ładowarki jednonaczyniowe4)masa całkowita

tony

do 20-wszystkie
10Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające--wszystkie-
11Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające--wszystkie-
12Pogłębiarki ssące śródlądowe-wszystkie--
13Palownice--wszystkie-
14Kafary5)-bez klasy
15Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania5)-wszystkie--
16Wiertnice do kotwi5)-bez klasy
17Wiertnice dla technologii bezwykopowych5)Ø rury

mm

do 800wszystkie-

1) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharki.

2) Z wyłączeniem koparek wielonaczyniowych o wydajności powyżej 500 m3/h.

3) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki wielonaczyniowej łańcuchowej do rowów.

4) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.

5) Z wyłączeniem narzędzi ręcznych.

Grupa II. Maszyny do robót drogowych

Lp.Nazwa maszyny lub urządzeniaJednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenieKlasa określona w świadectwie
IIIIII
123456
1Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych---wszystkie
2Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych--wszystkie-
3Repavery i remixery-bez klasy
4Remontery nawierzchni dróg-wszystkie--
5Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne---wszystkie
6Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym-wszystkie--
7Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych--wszystkie-
8Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych--wszystkie-
9Maszyny do stabilizacji gruntów-wszystkie--
10Walce drogowe1)--wszystkie-
11Pilarki mechaniczne do ścinki drzew2)-wszystkie--

1) Nie dotyczy walców doczepnych.

2) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. poz. 1141), upoważniają do obsługi tego urządzenia.

Grupa III. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

Lp.Nazwa maszyny lub urządzeniaJednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenieKlasa określona w świadectwie
IIIIII
123456
1Wielozadaniowe nośniki osprzętów-bez klasy
2Pompy do mieszanki betonowej-wszystkie--
3Podajniki do betonu-wszystkie--
4Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż-bez klasy
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).