Art. 4. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. - Dz.U.2010.238.1578 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.238.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
Art.  4.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 103 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 4.000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;";

2)
w art. 104:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 4.000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi strażak;",

b)
uchyla się ust. 3.