[Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci strażaka] - Art. 103. - Państwowa Straż Pożarna. - Dz.U.2022.1969 t.j. - OpenLEX

Art. 103. - [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci strażaka] - Państwowa Straż Pożarna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1969 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  103.  [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci strażaka]
1. 
W razie śmierci strażaka, niezależnie od odprawy pośmiertnej, o której mowa w art. 100, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
1)
4000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;
2)
kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych jednak od wysokości określonej w pkt 1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
2. 
Jeżeli śmierć strażaka nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku z udziałem w akcji ratowniczej, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.
3. 
W razie pokrycia kosztów pogrzebu strażaka ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1 przysługuje połowa zasiłku pogrzebowego.